Skattedeklaration – Kontrollista

I samband med att du tar ut skattedeklarationen har du möjlighet att titta på en kontrollista. Denna kan användas för att stämma av arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) innan du lämnar in den till Skatteverket. Kontrollistan är helt omgjord från och med version 2020.1.100.

Du når kontrollistan genom att under Utskrift/Aktivitet – Skattedeklaration ange deklarationsdatum samt klicka på knappen Kontrollista. Listan kommer att visa samtliga uppdaterade löner som ska deklareras det valda datumet. Det innebär att om du väljer deklarationsdatumet i februari kommer uppdaterade löner för januari att hanteras i listan.

Observera att lönerna måste vara gjorda i version 2020.1.100 eller senare för att en korrekt kontrollista ska visas. Har du gjort decemberlönen i exempelvis 2019.4.100 kan du alltså inte få en fullständig kontrollista förrän vid deklarationen som lämnas i februari 2020.

Kontrollistans innehåll och uppbyggnad

  • För olika åldersintervall gäller olika arbetsgivaravgifter. Kontrollistan är uppdelad enligt dessa kategorier/procentsatser för att du ska få en tydligare överblick. Varje kategori i listan har en egen summering och denna kan jämföras med de underlag du redovisar i Skatteverkets e-tjänst. Det finns också en totalsummering längst ner i listan.
  • I kolumnen för bruttolön visas just bruttolön (exklusive förmåner, vilket är en skillnad mot den gamla kontrollistan som fanns tidigare), i kolumnen för förmåner visas förmåner och i skattekolumnen avdragen skatt för respektive person. Även procentsatsen som arbetsgivaravgifterna beräknats med framgår samt arbetsgivaravgiften.
  • För anställda som beskattas enligt SINK/A-SINK redovisas avdraget i kolumnen Skatt.
  • Arbetsgivaravgifter enligt AGI visas inte per person, utan endast som en totalsumma och en jämförelse görs mellan denna och summan av arbetsgivaravgifterna för varje lön. Du kan läsa mer om eventuell differens nedan.
  • Även personer där ingen arbetsgivaravgift ska redovisas (tex lön under 1 000 kr, eller lön till idrottsutövare som understiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår) visas i listan. På så sätt kan du även ha kontroll på att lön registrerats för dessa personer, något som inte framgick av den gamla kontrollistan som fanns till och med version 2019.4.
  • Om företaget är inställt för regionalt stöd visas det som en minskning av arbetsgivaravgifterna längst ner i listan. Det regionala stödet är inte knutet till någon speciell person utan gäller för företag i stödområden som helhet och därför visas det endast som en klumpsumma.

Särskilt om ungdomar och personer med växa-stöd

I vissa fall kan en person redovisas under två kategorier. Detta blir för närvarande aktuellt för ungdomar och personer med växa-stöd, eftersom det i dessa fall kan bli aktuellt med olika procentsatser på olika delar av lönen. För båda dessa kategorier betalas lägre arbetsgivaravgifter på lön och förmåner upp till 25 000 kr, och fulla arbetsgivaravgifter på belopp som överstiger denna gräns, se exemplet i bilden ovan. Då en viss procentsats inte kan knytas till en särskild lön eller förmån kommer vi helt enkelt att dela upp det så att maximalt 25 000 (summa av lön och förmåner) visas i kategorin med lägre procentsats och överskridande del redovisas i kategorin med den normala procentsatsen. Det är också på detta sätt arbetsgivaravgiften beräknats och bokförts i samband med lönekörningen.

Hantering av drivmedelsförmån

För drivmedelsförmån gäller speciella regler. På lönen registreras förmånen till ett uppräknat värde motsvarande 120% av marknadsvärdet, vilket också ligger till grund för skatteberäkningen. Däremot ska företaget endast betala arbetsgivaravgifter för marknadsvärdet, dvs 100%. Genom att använda en korrekt inställd löneart (tex vår standardlöneart för drivmedelsförmån, 410) hanteras detta automatiskt i löneregistreringen.

Eftersom att syftet med kontrollistan är att visa underlaget för arbetsgivaravgifter värderas förmånen till marknadsvärdet i listan. I de fall där de anställda har drivmedelsförmån kommer det alltså att vara en differens mellan kolumnen Förmåner i Kontroll lön och kolumnen Förmåner i kontrollistan. Detta eftersom vi under Kontroll lön visar det förhöjda beloppet för drivmedelsförmånen.

Differens mellan beräknade arbetsgivaravgifter och arbetsgivaravgifter i AGI

Det är normalt att ha en liten differens mellan de arbetsgivaravgifter som programmet beräknar och den arbetsgivaravgift som lämnas in i AGI. Detta beror på att programmet beräknar och bokför arbetsgivaravgiften per person, medan det i AGI sker en avrundning per kategori (procentsats), dvs avrundningen i AGI sker på den sammanlagda summan av alla personers löner i respektive ålderskategori. En liten differens kan ligga kvar och justeras i bokslutet, eller så kan du manuellt boka bort differensen varje månad.

Större differenser än vad som kan misstänkas bero på öresavrundning kan bero på felaktiga eller ändrade inställningar på lönearter eller anställda. Om du upptäcker en större differens är vår rekommendation att du jämför individuppgifterna i AGI med uppgifterna i kontrollistan för att hitta de löner som orsakar differensen. Nästa steg är att åtgärda felet, hur detta ska ske beror naturligtvis på vad som är felaktigt. Antingen kan en rättelse göras i en ny lönekörning, genom återställning av en befintlig lön (endast lilla lön) eller genom en manuell justering av AGI i Skatteverkets e-tjänst.