Underlag för manuell inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå

Om du av någon anledning inte har möjlighet att köra ditt företag i molnet, vilket är en förutsättning för att komma åt funktionaliteten för Arbetsgivardeklaration på individnivå, går det att redovisa in uppgifterna till Skatteverket manuellt direkt i deras e-tjänst.

Vår rekommendation är att du kör företaget i molnet och använder vår funktionalitet för Arbetsgivardeklaration på individnivå då detta både är enklare och minskar risken för fel jämfört med att lämna uppgifterna manuellt.

För att lämna Arbetsdeklaration på individnivå måste du logga på Mina sidor hos Skatteverket och manuellt fylla i uppgifterna. Du kan också välja att lämna uppgifterna i blanketter till Skatteverket. Du ska då använda blanketterna Arbetsgivardeklaration Individuppgift (SKV 4788) och Arbetsgivardeklaration Huvuduppgift (SKV 4786).

Här kan du läsa mer om vår funktionalitet för Arbetsgivardeklaration på individnivå.

Omuppdatera lönetotaler

För att få fram löneunderlag för att kunna redovisa uppgifterna manuellt till Skatteverket måste du omuppdatera lönetotalerna. Det gör du under Aktivitet – Omuppdatera lönetotaler, genom att ange det datumintervall du ska redovisa löner för, dvs en enskild månad. Programmet kommer då att räkna fram de ackumulerade värden som gällde för den månaden.

Observera att när du är klar med redovisningen måste du åter välja Aktivitet – Omuppdatera lönetotaler och välja hela det aktuella kalenderåret som datumintervall.

Löneuppgifter på individnivå

För att få fram löneuppgifter för varje anställd väljer du Utskrift – Historik – Lönehistorik – Löner ackumulerat innevarande år. Listan kommer visa uppgifter om kontant ersättning, förmåner, avdragen preliminärskatt, arbetsgivaravgift för den aktuella månaden.

Det finns även inne i skattedeklarationen en lista som heter Kontrollista. Där visas kontant bruttolön, eventuella förmåner och arbetsgivaravgift per individnivå. Du har även där en uppdelning av arbetsgivaravgiften per procentsats så du enkelt kan se vilken grupp den anställde tillhör.

Om en anställd saknar ett fullständigt person- eller samordningsnummer måste du även fylla i uppgifter om den anställdes adress. Dessa hittar du normalt i anställdaregistret.

Eftersom kontrolluppgiftslistan är anpassad för blanketten KU10 så kan den visa fler fält än de som du ska redovisa i individuppgiften. Uppgifter som inte ska redovisas i AGI kan du bortse ifrån.

Observera att om du har en anställd som omfattas av reglerna för Växa-stöd måste du själv hålla koll på vilken av de anställda det gäller.

Löneuppgifter på huvudnivå

För att få fram sammanslagna löneuppgifter för hela företaget väljer du Utskrift – Historik – Lönehistorik – Löner ackumulerat innevarande år. I summeringen längst ner i listan hittar du arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt för perioden.

Om företaget betalat ut sjuklön under perioden kan du få fram en summering av sjuklön och arbetsgivaravgifter genom att välja Arkiv – Systemunderhåll – SQL-fråga och där kopiera in:

SELECT SUM(SalaryLines.Belopp+SalaryLines.Arbgivavg) AS Sjuklönekostnad FROM SalaryLines WHERE SalaryLines.LoneartId IN (’200’, ’201’, ’1023’, ’1028’, ’1029’, ’2023’, ’2028’, ’2029’, ’3023’, ’3028’, ’3029’, ’4023’, ’4028’, ’4029’ ) and (SalaryLines.UtbetDatum BETWEEN #2018-01-01# AND #2018-12-31#) 

Ändra på datumintervallet så att det stämmer med den månad du ska redovisa. Om du har lagt till egna lönearter för att betala ut sjuklön måste listan på lönearter i frågan kompletteras med dessa.

Klicka på Test för att utföra frågan. Klicka på Spara för att namnge och kunna hämta upp den vid ett senare tillfälle. Sjuklönekostnaden som programmet räknar fram är inklusive arbetsgivaravgifter.

Om databasen är SQL Server måste du istället skriva:

SELECT SUM(SalaryLines.Belopp+SalaryLines.Arbgivavg) AS Sjuklönekostnad FROM SalaryLines WHERE SalaryLines.LoneartId IN (’200’, ’201’, ’1023’, ’1028’, ’1029’, ’2023’, ’2028’, ’2029’, ’3023’, ’3028’, ’3029’, ’4023’, ’4028’, ’4029’ ) and (SalaryLines.UtbetDatum BETWEEN ’2018-01-01’ AND ’2018-12-31’)

Om företaget betalat ut utdelning eller ränta så hittar du summeringen av underlaget samt eventuellt avdragen preliminärskatt längst ner i listan Kontrolluppgiftslista innevarande år.

Observera att om företaget har rätt till regionalt stöd måste beräkningen av nedsättningen göras manuellt. Det innebär att du får göra ett avdrag från arbetsgivaravgifterna på maximalt 7 100 kr/månad. Tänk på att löneunderlaget för vissa anställda inte omfattas av reglerna. Du kan läsa mer om reglerna för regionalt stöd i Faktabanken.