SINK och ersättningar som inte är underlag för socialavgifter

Om du har utländska anställda kan det bli aktuellt med både SINK (eller A-SINK) och ersättningar som inte är underlag för socialavgifter, antingen var för sig eller i kombination. I programmet finns funktionalitet för båda dessa varianter.

För att kunna nyttja funktionalitet kring SINK och ersättningar som inte är underlag för socialavgifter krävs att du har version 2019.3.100 (eller senare).

  • SINK/A-SINK
  • Ersättningar som inte är underlag för socialavgifter

SINK/A-SINK

Om en svensk arbetsgivare anställer en person som är bosatt utomlands för en kortare tids arbete i Sverige kan det bli aktuellt med beskattning enligt SINK/A-SINK. Om du har utländska anställda med beslut om SINK eller A-SINK ska du istället för att använda en skattetabell för skatteavdraget dra skatt med en fast procentsats, vilket är 25 respektive 15%. För att hantera detta har vi öppnat upp nya fält på anställdakortets Lön och skatt-flik. Inställningarna för SINK/A-SINK styr över en eventuellt inlagd skattetabell, men du ska inte kombinera SINK med Jämkning då inställningen där prioriteras högre än SINK-inställningarna. Om A-SINK är aktuell ska även verksamhetens art anges.

När du registrerar en lön till en person med SINK eller A-SINK är det alltså en fast procentsats som kommer att användas vid skatteberäkningen i löneregistreringen:

Hantering i arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

När du lämnar arbetsgivardeklaration på individnivå ska även personer som omfattas av SINK tas med. Den dragna skatten kommer att redovisas i i fältkod 274 (SINK) eller 275 (A-SINK) istället för den vanliga fältkoden för avdragen skatt, 001. Om du markerat A-SINK och angett Verksamhetens art redovisas detta som en fritext vid fältkod 112.

Här kan du läsa mer om hur du lägger upp Anställda.

Personer som har SINK eller A-SINK kan få ersättning/förmån avseende bostad samt resa till och från anställning/förrättning. Detta ska i så fall redovisas i fältkod 036 i AGI. För detta finns en ny standardlöneart du kan importera (Uppläggning – Lönearter – knappen Mer – Importera lönearter) om du vill. Den heter 510 – Ersättning/förmån vid SINK/A-SINK.

Här kan du läsa mer om Arbetsgivardeklaration på individnivå.

Ersättning som inte är underlag för socialavgifter

Det finns olika anledningar till att en ersättning som betalas ut inte ska utgöra underlag för socialavgifter. Antingen kan det handla om idrottsutövare där ersättningen under ett år är mindre än ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr för 2019), anställda med lön/ersättning/förmån som totalt sett understiger 1 000 kr för hela året, eller så kan det handla om utländska anställda som har ett A1-intyg (E101-intyg för anställda från EES-länderna och Schweiz). Ett sådant intyg innebär att personen inte omfattas av svensk socialförsäkring, utan den socialförsäkring som gäller i hemlandet.

Hantering i arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

När du har personer med ersättning som inte är underlag för socialavgifter styr du de olika ersättningarna/förmånerna med hjälp av olika lönearter för respektive post. Det måste vara olika lönearter eftersom att de ska redovisas vid olika fältkoder i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Ett antal förinställda lönearter finns att hämta in via Uppläggning – Lönearter – knappen Mer – Importera lönearter. Nedan listas lönearter som hanterar denna typ av ersättning/förmån samt vilken fältkod i AGI de är knutna till:

  • Löneart 501 – Kontant ersättning (ej AG) – AGI-fältkod: 131
  • Löneart 502 – Övriga skattepliktiga förmåner (ej AG) – AGI-fältkod: 132
  • Löneart 503 – Skattepliktig bilförmån (ej AG) – AGI-fältkod: 133
  • Löneart 504 – Drivmedel vid bilförmån (ej AG) – AGI-fältkod: 134
  • Löneart 507 – Bostadsförmån, småhus (ej AG) – AGI-fältkod: 137
  • Löneart 508 – Bostadsförmån, ej småhus (ej AG) – AGI-fältkod: 138
  • Löneart 990 – Lön under 1000 kr – AGI-fältkod: 131
  • Löneart 991 – Ersättning till idrottsutövare – AGI-fältkod: 131

Vill du själv lägga upp egna lönearter är det nedanstående inställningar som styr hur lönearten hanteras i AGI.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Lönearter.