Collectum ITP 1

Om du har tecknat avtalsförsäkringar för tjänstemän enligt ITP1 kan du här skapa en lönefil till Collectum.  Alla anställda som är markerade som tjänstemän, som har fyllt 18 år och har ett anställningsdatum angivet på anställdakortet (fliken Grunduppgifter) kommer visas i listan. Undantagen är om du på anställdakortet (fliken Statistik) markerat Undantag från ITP1 eller valt någon av statuskoderna Avanmäld eller Tjänstledig. Lönen som redovisas i listan är kontant utbetald bruttolön under den valda perioden.

Innan du skapar någon lönefil är det viktigt att du går igenom inställningar på lönearter. Du ska även gå igenom inställningar på de anställda.

 Arbetsgång

   1. Välj Aktivitet – Lönestatistik – Collectum ITP.
   2. Ange den period som ska redovisas. Rapportperioden ska normalt sett vara en hel kalendermånad.
   3. Ange det kostnadsställe (faktureringsadress) du har fått tilldelat eller valt hos Collectum. Kostnadsstället är en tresiffrig kombination. Ange även avtalad produkt. Även det är en tresiffrig kombination och talar om vilken tjänst företaget har hos Collectum.

    Kostnadsställe och avtalad produkt är obligatoriska uppgifter! Kontakta Collectum om du inte vet vet vilket kostnadsställe eller vilken avtalad produkt du ska ange.

    Om en anställd ska ha ett kostnadsställe eller avtalad produkt som avviker från övriga anställda anger du det på anställdakortet!

   4. Välj Skapa fil. Notera filnamn (företagsnamn + period) och var den sparas. Välj Spara. Skicka filen via www.collectum.se.

Collectum

Om du har nyanställda kommer dessa få en markering i kolumnen Ny. Om de redan är anmälda hos Collectum ska du på anställdakortet (fliken Statistik) markera Anmäld.

Om du just börjat använda löneprogrammet och alla tjänstemän redan är anmälda till Collectum kan ett tips vara att skapa lönefilen två gånger. De blir då automatiskt markerade som anmälda efter den första filen!

Om du har anställda som slutat kommer dessa få en markering i kolumnen Av. Det datum du angivit som avgångsdatum (fliken Grunduppgifter) visas i kolumnen Avgångsdatum. Collectum kommer då att avregistrera dem i sina register. Dessa kommer sedan bli markerade som avanmälda på anställdakortet (fliken Statistik) och kommer inte med i nästa rapportering. Om de redan är avanmälda hos Collectum ska du på anställdakortet (fliken Statistik) markera Avanmäld.

Om en anställd blivit avanmäld och sedan blir återanställd samma månad eller månaden efter avanmälningen, ska inte en nyanmälan göras. Då ska istället en annullering göras. Det gör du genom att redigera den anställde listan och markera Annullera.

Om du har en anställd som är tjänstledig kan du markera den anställde i listan och välja Redigera. Genom att markera Tjänstledig kommer den anställde få en markering i kolumnen Tj.led. På anställdakortet (fliken Statistik) blir den anställde då markerad som tjänstledig och kommer inte med i nästa rapportering. Om han redan är anmäld som tjänstledig hos Collectum ska du på anställdakortet (fliken Statistik) markera Tjänstledig.

Om du har anställda som är föräldralediga behöver du inte göra något alls i programmet. De rapporteras då med noll kr i lön. Detsamma gäller om du har anställda som är sjukskrivna. Observera att anställda som är sjukskrivna kan behöva anmälas till Collectum via blankett. Läs mer om det på www.collectum.se.

Om en anställd byter arbetsgivare och den nye arbetsgivaren ingår i samma koncern som den tidigare ska du göra en förflyttning av organisationsnummer. Markera den anställde i listan och välj Redigera. Markera Anmäl flytt och ange den nye arbetsgivarens organisationsnummer vid Till org.nr. Du ska dessutom se till att den anställde blir markerad som avanmäld på anställdakortet (fliken Statistik).

Om den anställde istället ska byta kostnadsställe (faktureringsadress) markerar du Anmäl flytt och anger det nya kostnadsstället vid Till kst. Du dessutom se till att det nya kostnadsstället anges på anställdakortet (fliken Statistik).