Skattereduktion ROT och RUT

Innehåll

 • Se en film om hur man gör
 • Registrera uppgifter i Företagsuppgifter, Kundregister och Artikelregister
 • Företagsuppgifter i Fakturering
 • Kundregister
 • Artikelregister
 • Registrera fakturor med ROT/RUT
 • Anpassa fakturamallen
 • Hantering i kundreskontra och bokföring
 • Inbetalning från kund
 • Begäran om utbetalning från Skatteverket
 • Knapparna i Begäran om utbetalning
 • Inbetalning från Skatteverket
 • Tilläggsfaktura – vid avslag från Skatteverket med hela eller del av det begärda beloppet
 • Kreditera faktura
 • Historik
 • Fordran SKV

Se en film om hur man gör:

Om du säljer tjänster till privatpersoner som ger rätt till skattereduktion för så kallade ROT- (byggtjänster) och RUT-tjänster (hushållsnära tjänster), finns det funktioner i programmet som underlättar hanteringen av redovisningen till Skatteverket.

Under Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering och fliken Grunduppgifter ska du markera Aktivera ROT/RUT. När du gör det kan du i fakturaregistreringen komma åt fliken ROT och RUT. Genom att ange din (huvudsakliga) bransch till höger om kryssrutan i företagsuppgifterna kommer du på raden ROT/RUT på artikelkortet att få materialkostnad för aktuell bransch inlagd automatiskt. Om artikeln avser något annat, t ex arbetstid, måste detta ändras manuellt på artikelkortet. I och med detta kommer specifikationen av ROT/RUT i fakturaregistreringen att vara ifylld automatiskt, där uppgifterna hämtas antingen till antal arbetade timmar eller materialkostnad beroende på hur artikeln är kodad.

Under Uppläggning – Kunder hittar du fliken ROT/RUT under förutsättning att du aktiverat ROT/RUT i Företagsuppgifterna, fliken Grunduppgifter. På fliken kan du registrera följande:

 • Fastighetsbeteckning – Om ROT-arbetet utförts på ett småhus anges fastighetsbeteckningen.
 • Lägenhetsbeteckning – Om ROT-arbetet utförts i en bostadsrättslägenhet eller ägarlägenhet anges lägenhetsbeteckningen.
 • Bostadsrättsföreningens org.nr – Om ROT-arbetet utförts i en bostadsrättslägenhet ska dessutom bostadsrättsföreningens organisationsnummer anges.
 • Postadress – Om du utfört ett RUT-arbete ska adressen där RUT-arbetet utförts anges. Genom att klicka på knappen Hämta adress kan du hämta upp adressen som ligger på fliken Grunduppgifter.
 • Postnummer/ort – Här anger du postnummer och ort där RUT-arbetet utförts.
 • Personnummer 1 – Här kan du ange ägarens personnummer.
 • Personnummer 2 – Om det är två personer som ska dela på skattereduktionen kan du även ange personnummer 2. Du har dessutom möjlighet att lägga in en förinställd fördelning av skattereduktionen i procent.

De uppgifter du lägger in på kundkortet kommer att hämtas in automatiskt till ROT/RUT-fliken i fakturaregistreringen. Givetvis har du möjlighet att ändra uppgifterna vid registreringstillfället om något skulle avvika i det enskilda fallet. Om du väljer att inte fylla i några uppgifter på kundkortet fyller du istället i dessa när du registrerar fakturan.

Under Uppläggning – Artiklar – fliken Grunduppgifter kan du ange att artikeln ska vara underlag för Skattereduktion. Detta innebär att när du registrerat fakturan flyttas beloppet som är underlag för skattereduktion direkt över till ROT/RUT-fliken och du behöver själv inte räkna ut summan. För att få specifikationen ifylld automatiskt när du registrerar en ROT/RUT-faktura kan du på artikeln – fliken grunduppgifter även ange om artikeln avser timmar eller material samt vilken bransch som avses.

Observera att om man väljer materialkostnad från angiven bransch eller övriga kostnader på en artikel med underlag skattereduktion ikryssad så sätts koden på ROT/RUT till ingenting eftersom den kombinationen inte får förekomma. Väljer man däremot en bransch med materialkostnad så kommer programmet att ändra det till samma bransch fast med timmar.

 1. Gå in under Aktivitet – Registrering – Faktura/order eller välj Fakturaregistrering i snabbvalsmenyn.
 2. Registrera fakturan som vanligt med det totala fakturainnehållet.
 3. Skattereduktionen som ska betalas ut av Skatteverket fyller du i på fliken ROT och RUT längst ner.Fakt_Fakturareg ROT
 4. Här markerar du om det är en ROT- eller en RUT-tjänst som avses. Om du har fyllt i ROT/RUT-uppgifter på kundkortet kommer dessa uppgifter att hämtas in automatiskt till fälten på fliken. Om någon uppgift inte är förinlagd på kundkortet kompletterar du med denna uppgift här. Längst ner i fönstret syns en röd text som anger vad som ska fyllas i beroende på om du valt ROT eller RUT.
 5. Därefter ska Totalpris för arbete skrivas i. Här fyller du i den totala arbetskostnaden. Det räcker att du fyller i det ena fältet då beräknar programmet automatiskt övriga fält. Om du har markerat på artikeln att den ska vara underlag för skattereduktion kommer fälten redan vara ifyllda och du har ingen möjlighet att göra ändringar av beloppen.

  Observera att du bara kan få skattereduktion för arbetskostnader. Maxbeloppet för skattereduktionen är 50 000 kr (inklusive moms) per person och beskattningsår. I rutan för personnummer anges hur mycket av detta belopp som utnyttjats hos dig som leverantör. Det sker dock ingen total kontroll av maxbelopp för kunden, kunden kan även ha köpt ROT/RUT-tjänster från andra leverantörer. Det kan i så fall leda till att du får avdraget nekat från Skatteverket.

 6. För fakturor som avser HUS-tjänster som betalas 1/4 2015 eller senare ska även uppgifter om vilken typ av HUS-arbeten som utförts, antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än arbete och material (övriga kostnader), exempelvis resekostnader mm, registreras. Detta görs via knappen Specifikation. Beroende av om du markerat ROT eller RUT finns olika typer av arbeten att välja mellan, bilden nedan avser ROT-arbeten. Jobbar du med ett artikelregister kan du på artikeln – fliken grunduppgifter ställa in om artikeln avser timmar eller material (samt bransch), då får du specifikationen automatiskt ifylld.Fakt_Artikel_ROT RUT

  Observera att timmarna avrundas uppåt till hela timmar och att materialkostnaden ska anges inklusive moms.

 7. Om du har fyllt i ROT/RUT-uppgifter på kundkortet kommer dessa uppgifter att hämtas in automatiskt till fälten på fliken. Om någon uppgift inte är förinlagd på kundkortet kompletterar du med denna uppgift här. Längst ner i fönstret syns en röd text som anger vad som ska fyllas i beroende på om du valt ROT eller RUT. Om du inte fyllt i ROT/RUT-uppgifterna på kundkortet ska du fylla i de fält som är aktuella. Fastighetsbeteckning (småhus) eller Lägenhetsnummer (ägarlägenhet eller bostadsrätt) samt Bostadsrättsföreningens organisationsnummer anges om du utfört en ROT-tjänst (byggtjänst). Om du utfört en RUT-tjänst (hushållsnära tjänst) ska du fylla i adressen där hushållsarbetet utförts.  Du ska dessuotm ange köparens personnummer. Om det är två köpare anger du bådas personnummer. Dessutom ska du ange hur skatteavdraget ska fördelas mellan köparna. Det gör du genom att klicka på pilen och välja en procentuell fördelning.

  Observera att om du utfört en ROT-tjänst och det finns fler än två delägare som har rätt till skatteavdrag måste du dela upp arbetskostnaden på flera fakturor för att kunna utnyttja programmets funktioner.

 8. När du fyllt i alla fält väljer du att spara och sedan skriva ut fakturan, under Fakturautskrift.

Innan du skriver ut en faktura där du lagt in skattereduktion för ROT/RUT måste du se till att justera den fakturamall du använder, så att det avdragna beloppet syns på fakturan. I programmet finns två fakturamallar anpassade för skattereduktionen, Faktura_ROT och Faktura_RUT och finns att välja i Blankettgeneratorn, välj Arkiv – Blanketter – Välj nya mall. På fakturamallarna visas Skattereduktionen samt uppgifterna för ROT (fastighetsbeteckning/lägenhetsbeteckning, bostadsrättsföreningens organisationsnummer och personnummer) respektive RUT (adress där RUT-arbetet utförts och personnummer).

Naturligtvis kan du även själv justera din egen mall. Det gör du genom att välja Arkiv – Blanketter, markera din fakturamall och välja Redigera. Infoga datafältet Ord.RotRutSumma i fakturamallen för att visa skattereduktionen. Om du vill lägga in datafälten för ROT/RUT-uppgifterna väljer du Infoga – Datafält – därefter Valfritt Datafält. Nedan följer vad namnen är på datafälten:

Fastighetsbeteckning RotRut.Fastighet
Lägenhetsbeteckning RotRut.LghBet
Bostadsrättsföreningens organisationsnummer RotRut.OrgNr
Adress där RUT-arbetet utförts RotRut.Adress
Postnummer RotRut.Zip
Ort RotRut.City
Personnummer 1 RotRut.PersonNr1
Personnummer 2 RotRut.PersonNr2

 

Läs mer i avsnittet Blanketter om hur du ändrar i fakturamallar.

Om du inte alltid vill använda en fakturamall för ROT/RUT kan du koppla den specifika fakturamallen till en viss kund. Då kommer just den mallen alltid väljas för den kunden. Först måste du se till att fakturamallen finns sparad som en företagsunik mall i företagsdatabasen. Det gör du enklast genom att välja Arkiv – Blanketter – Blankettgeneratorn – Ny. Du kommer då in i listan över blanketter. Där väljer du faktura Faktura_ROT eller Faktura_RUT. Du kommer då att få spara den som företagsunik blankett i ett eget namn. Klicka OK så öppnas mallen och du kan Spara och välja Avsluta.

Fakturamallen finns nu sparad i företagsdatabasen. Sedan ska du på kundkortet välja den kundunika fakturamallen (Uppläggning – Kunder, fliken Mallar och Redovisning). Om du inte vill knyta fakturamallen till kunden kan du istället vid utskriften av fakturan klicka på Blankett och välja den specifika fakturamallen vid utskrift av fakturan.

När du uppdaterar kundfakturan kommer en obetald faktura att registreras i kundreskontran. Om du går in i kontroll reskontra kund kan du se att detta är en ROT och RUT faktura genom att det under typ står FR – vilket betyder Vanlig faktura med ROT eller RUT. Om du dubbelklickar på fakturan kommer det att synas hur stor del av beloppet som är ROT/RUT beloppet (Skattereduktionen).

Fakt_varav ROT RUT

Fordringen på kunden och skattereduktionen bokförs som en kundfordran på det ordinarie kontot för kundfordringar (normalt konto 1510 BAS 20XX) och hela försäljningen mot det försäljningskonto som är registrerat i de fasta företagsuppgifterna. Om du redovisar moms enligt kontant-/bokslutsmetoden kommer programmet inte bokföra en kundfordran. När kunden betalat sin faktura registrerar du den som vanligt i inbetalningsfunktionen och då går posten över till bokföringen.

När kunden betalt sin del av fakturan ska du registrera det i inbetalningar.

 1. Gå till Inbetalningar i snabbvalsmenyn eller välj Aktivitet – Kundinbetalningar.
 2. Markera den faktura som ska betalas och klicka på knappen Betala, alternativt dubbelklicka på fakturan. Om det är en ROT/RUT-faktura kommer ett fönster som visar det totala fakturabeloppet (kundens och Skatteverkets del) och hur stor del ROT/RUT-summan är (Skatteverkets del). Som betalt belopp kommer programmet att föreslå kundens andel av totalbeloppet, om kunden betalat ett annat belopp ändrar du givetvis detta.Fakt_Betalt belopp
 3. När full betalning av kundens del har registrerats kommer posten för Begäran om utbetalning att skapas och du hittar den under Aktivitet – Begäran om utbetalning ROT/RUT. I samband med att du uppdaterar inbetalningarna kommer du att få ett meddelande om att betalningen innehåller ROT/RUT-poster och en påminnelse om att skapa en begäran om utbetalning.

I funktionen Begäran om utbetalning kan du antingen skriva ut ansökningsblanketten eller skapa fil till SKV.

Observera att det för fakturor som betalats efter 31/3 2015 normalt endast går att lämna begäran om utbetalning elektroniskt. Om du fått dispens, för att även fortsatt under en sexmånadersperiod lämna begäran om utbetalning på pappersblanketten, kan du använda någon av de blanketter som finns under Hjälp – Mallar och blanketter.

Innehållet i begäran är lite olika beroende på om du markerat att det gäller ROT (byggtjänster) eller RUT (hushållsnära tjänster). Blanketten innehåller alla uppgifter Skatteverket behöver för att göra en utbetalning. Varje begäran får ett löpnummer som gör att Skatteverket kan hålla isär dina ansökningar. Löpnumret ökar med ett nummer i taget och nollställs varje nytt kalenderår.

För att kunna begära utbetalning måste kunden ha betalt hela sin del av fakturan. När du registrerat kundens betalning i kundinbetalningar får du ett meddelande om att det nu går att skicka en begäran om utbetalning.

 1. Gå till Aktivitet – Begäran om utbetalning ROT/RUT och markera om det är en begäran om utbetalning för ROT eller RUT du vill skapa.Fakt_Begäran om utbetalning
 2. De fakturor som är betalda av kunden kommer nu att synas i första bilden. Markera de poster du vill att ska ingå i begäran om utbetalning.
 3. För att skicka dessa väljer du att klicka på knappen Skapa fil eller för att skriva ut ansökningsblanketten väljer du knappen Blankett. Om du valt att skapa fil kommer filen RotRut_år_ansökningsnummer.Xml sparas på den plats du själv väljer.
 4. När du skapat filen eller skrivit ut blanketten får du en fråga om du vill märka posterna som behandlade. Där svarar du Ja om filen eller utskriften är OK eller Nej om du vill skriva ut den igen.
 5. Nu kan du gå till Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för att logga in till e-tjänsten Husarbete där filen ska laddas upp.
 • Lägg till – Det finns ingen knapp för att lägga till en post, men om du klickar på F4-tangenten kommer en dialogruta fram där du kan lägga till en ny post. Tanken med denna funktion är att du enkelt ska kunna lägga till en post om du lyckats förlora ROT/RUT-posten utan att behöva återställa fakturan och uppdatera den igen. Detta är alltså inte tänkt att användas för att lägga till helt nya poster i listan, utan bara för att lägga till befintliga som av någon anledning fallit bort. Här har du också möjlighet att göra specifikationen av antalet arbetade timmar, vilken typ av arbete som utförts samt fördelningen av materialkostnader och övriga kostnader. Tänk på att timmarna avrundas uppåt till hela timmar och att beloppen för materialkostnader mm ska anges inklusive moms.
 • Redigera – Om du markerar en rad i listan och väljer knappen Redigera kommer du åt att ändra uppgifterna om den aktuella posten. Det kan exempelvis vara om du angett ett felaktigt personnummer eller adress eller valt ROT istället för RUT eller omvänt. Här har du också möjlighet att göra specifikationen av antalet arbetade timmar, vilken typ av arbete som utförts samt fördelningen av materialkostnader och övriga kostnader.
 • Ta bort – Om du behöver ta bort en post i listan markerar du den i listan och klickar på Ta bort.
 • Återför – Här kan föra tillbaka borttagna poster till listan.
 • Skapa fil – Om du lämnar din begäran om utbetalning elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst används denna knapp för att skapa filen du kan ladda upp på Skatteverkets hemsida.

Observera att det för poster där betalningen är gjord efter 31/3 2015 normalt inte är möjligt att lämna Begäran om utbetalning på papper, utan endast på fil. Om du har fått dispens för att även fortsatt lämna begäran om utbetalning på blankett, kan du använda någon av de blanketter som finns under Hjälp – Mallar och blanketter.

 • Utskrift – Här kan du skriva ut en sammanställning av dina ROT/RUT-poster.
 • Avsluta – Funktionen avsluta stänger fönstret för begäran om utbetalning.

När du får utbetalningen från Skatteverket ska även den registreras i Inbetalningsrutinen.

 1. Gå till Inbetalningar i snabbvalsmenyn eller välj Aktivitet – Kundinbetalningar.Fakt_Kundinbetalningar_RUT
 2. Klicka på knappen ROT/RUT ansökningsnummer SKV.Fakt_ROT RUT ansökningsnr
 3. Fyll i det ansökningsnummer som finns på det beslut du fått tillbaka från Skatteverket samt det totala beloppet du fått från Skatteverket. Klicka sedan på OK.
 4. De inbetalningar som finns med i denna ansökan hämtas till den nedre delen av inbetalningsfönstret.
 5. Klicka på knappen Uppdatera och skriv ut kundinbetalningsjournal och bokföringsorder. Har du automatisk uppdatering till bokföringen kommer en kombinerad journal och bokföringsorder att skrivas ut.

Om du inte fått hela beloppet utbetalt av Skatteverket justerar du det totala beloppet till det belopp du fått samt ändrar beloppet på de fakturor där du inte fått full skattereduktion beviljad.

Om kunden inte har rätt till skattereduktion tex för att maxbeloppet per person och år redan är utnyttjat kan du skicka en tilläggsfaktura till kunden på motsvarande belopp. Detta gäller oavsett om du fått avslag på hela beloppet eller endast en del av beloppet.

Observera att du måste registrera eventuell inbetalning från Skatteverket innan du skriver ut tilläggsfakturan.

 1. Gå till Kontroll reskontra per kund i snabbvalsmenyn eller välj Aktivitet – Kontroll reskontra per kund.
 2. Sök reda på den aktuella fakturan, du kan exempelvis välja kunden och dubbelklicka sedan på fakturan för att öppna fönstret Information kundfaktura. Klicka sedan på knappen Redigera fakturauppgifter och ändra beloppet i fältet Varav ROT/RUT. Ändra beloppet till det belopp du fått från Skatteverket. Om du fått avslag på hela beloppet anger du 0. Mellanskillnaden kommer att hamna på din tilläggsfaktura.Fakt_Fakturauppgifter_avslag
 3. Gå till Utskrift – Kunddokument – Tilläggsfaktura ROT/RUT. Om du inte har mallen Tilläggsfaktura_ROTRUT förvald klickar du på knappen Blankett och väljer Tilläggsfaktura_ROTRUT. I blanketten finns texten: ”Skatteverket har avslagit ansökan om skattereduktion, vilket innebär att ni blir betalningsskyldiga enligt ovan. Har Skatteverket avslagit en del av beloppet står det återstående (beviljade) beloppet på raden för beviljad skattereduktion ROT/RUT.”
  Om du vill kan du ange mallen Tilläggsfaktura_ROTRUT som standardmall för dina tilläggsfakturor genom att välja Arkiv – Blanketter där du markerar raden för Tilläggsfaktura ROT/RUT och klicka på Välj ny mall samt markera mallen Tilläggsfaktura_ROTRUT och klicka på Välj. Om du vill kan du redigera din mall så att den passar för ditt företag. Läs mer om hur du gör det i guiden Blanketter.
 4. Markera den eller de tilläggsfakturor du vill skapa och klicka på OK så skrivs Tilläggsfakturorna ut.

Om du missat att ändra beloppet i Varav ROT/RUT på reskontraposten kan du dubbelklicka på posten i listan och välja Redigera fakturauppgifter och ändra beloppet även härifrån.

Om du vill kreditera en faktura där du tidigare använt funktionen ROT/RUT börjar du med att registrera en kreditfaktura i fakturaregistreringen.

 1. Gå till Aktivitet – Registrera – Faktura/order.
 2. Hämta kunden det gäller genom att klicka på knappen Kund.
 3. Klicka på knappen Mer och välj Kreditera faktura. Programmet kommer att skapa en kreditpost som motsvarar hela reskontrabeloppet.
 4. När du sparar kreditfakturan får du en fråga om du även vill ta bort ansökan ROT/RUT för ursprungsfakturan. Om du svarar Ja kommer den ursprungliga fakturan inte komma med under Begäran om utbetalning ROT/RUT. Om du svarar Nej här bör du själv gå in under Aktivitet – Begäran om utbetalning ROT/RUT och ta bort posten.
 5. Skriv ut och uppdatera kreditfakturan som en vanlig faktura.
 6. Gå till kundinbetalningar och markera både ursprungsfakturan och kreditfakturan som betalda eller avförda.

Om du registrerat en vanlig faktura där det totala reskontrabeloppet är på 10 000 kr och fördelar sig så att kundens del är 5 000 kr och Skatteverkets del är 5 000 kr, har kunden fått en faktura med beloppet 5 000 kr. När du gör en kreditfaktura på hela denna faktura kommer summan att bli -10 000 kr, vilket motsvarar reskontraposten. Om du ska skicka kreditfakturan till kunden kan det vara lämpligt att skriva in en text som förklarar att även skattereduktionen på deras ursprungliga faktura är en del av det belopp som krediterats.

Historik kring ROT och RUT finns i samma fönster som vid Begäran om utbetalning. Du kan gå via Utskrift – Historik – ROT/RUT eller helt enkelt välja samma väg som vid begäran om utbetalning, Aktivitet – Begäran om utbetalning ROT/RUT.

Om du vill kan du även se i vilket läge en faktura är. Du hittar dem genom att markera Skickade, Obetalda eller Borttagna poster.

 • Skickade – Här kommer de fakturor som är skickade till Skatteverket upp, oavsett om man skapat fil eller gjort ansökan på blankett.
 • Obetalda – Här syns de fakturor som är skapade med en Rot- eller Rutdel, men där kunden ännu inte betalt sin del.
 • Borttagna poster – Här syns de fakturor som du lagt upp med Rot eller Rut som du tagit bort från begäran om utbetalning (om du exempelvis gjort en kreditering av en faktura med Rot eller Rut. Dessa kan du återföra genom att markera fakturan och sedan klicka på knappen Återför.

Genom att ändra i datumintervallet har du möjlighet att begränsa urvalet till historiken.

Fakt_Begäran om utbetalning_historik

Följande funktioner finns att använda i fönstret:

 • Ta bort – Här kan du ta bort fakturor som inte skickats ännu. Om du inte vill att en faktura ska komma med i begäran om utbetalning markerar du bara fakturan och väljer Ta bort. Den här funktionen är bra om du t ex krediterat en faktura eller om du för tillfället inte vill begära en utbetalning. Genom att markera Borttagna poster kan du se alla fakturor du tidigare tagit bort. Där kan du också markera fakturan och återlägga den så att den åter kan ingå i begäran om utbetalning.
 • Återför – Här kan du återföra de borttagna posterna. Krävs att du markerar Borttagna poster först.
 • Skapa fil – Klicka här för att skapa en fil till Skatteverket.
 • Blankett – Välj denna knapp för att skriva ut ansökan på blankett.

För fakturor betalda efter 31/3 2015 är det inte längre möjligt att lämna begäran om utbetalning på papper, istället ska denna lämnas på fil.

 • Utskrift – Välj utskrift när du gjort dina val över vad du vill skriva ut. Det kan vara tidigare ansökningar eller obetalda poster.
 • Avsluta – Välj avsluta när du är klar.

Vid val av utskrift är det bra att välja liggande utskrift. Det är många olika kolumner i utskriften och det kan vara svårt att se alla fält annars. Se exempel nedan:

Fakt_ROT RUT_utskrift

Om du exempelvis i bokslutet vill boka upp en fordran på Skatteverket för den delen av reskontraposterna som avser skattereduktionen kan du markera alternativet Fordran SKV. Genom att ange ett datumintervall som sträcker sig till och med det datum för vilket du ska göra bokslut ser du de poster som finns aktuella för denna tidpunkt. För att en post ska komma med på listan krävs att fakturadatumet finns inom det valda datumintervallet samt att posten inte är fullt betald. Längst ner i bild summeras de olika beloppskolumnerna och summan av kolumnen ROT/RUT motsvarar den fordran du har på Skatteverket.