Nyheter i version 2019.3.100

Nedan listas de större förändringar som gjorts i programmet sedan version 2019.2.100 som släpptes i april 2019.

Versionen är framför allt anpassad till de nya regler som riksdagen har beslutat om kring sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, slopad särskild löneskatt för äldre, förlängt växa-stöd samt höjt tak för rutavdrag. Påverkas du av något av detta måste du se till att uppdatera ditt program till 2019.3.100.

Allmän

Ändrad lagring av bildfiler

Från och med version 2019.3.100 har vi gjort om lagringen av bildfiler i molnföretag så att de inte längre lagras i databasen, utan på en annan server. Som användare märker du ingen skillnad i det dagliga arbetet, utan du kommer precis som tidigare att komma åt dina dokument i anslutning till den post de hör till (via knappen Dokument som återfinns på många ställen i programmet), exempelvis en reskontrapost, kund eller verifikation. En effekt av ändringen blir att när BLA-databasen inte innehåller dessa filer kommer den inte att öka i storlek med varje fil som adderas. Till en början kommer detta att gälla för nytillkomna filer, men på längre sikt kommer även de befintliga filerna att flyttas ut från databasen.

Naturligtvis finns backuper på dessa filer, även om de fysiskt är placerade på en annan server än själva molndatabasen.

Utökad koppling mot BL Byråstöd

Sedan vi lanserade vårt byråstöd har flera tjänster kommit till. Även från dessa kan du nu komma in till rätt rutin eller rätt modulflik i BL Administration. Vi har dessutom korrigerat de problem som ledde till att BLA i vissa fall kraschade när man försökte komma in via en tjänst i byråstöd. Så har du tidigare upplevt problem med detta, se till att installera den senaste versionen och klicka på BLA-loggan igen.

Här kan du läsa mer om vårt Byråstöd.

Borttag av molndatabaser

Tidigare har du endast kunnat ta bort molnföretag från listan under Val av företag, medan databasen har legat kvar och även fortsatt varit tillgänglig för andra användare i företaget. Vill du ta bort hela databasen, och därmed göra den otillgänglig för andra användare samt stänga av kopplingar till eventuella integrationer/tilläggstjänster, kan du numera även göra det.

När du markerar ett företag i listan och väljer Ta bort får du två val. Under förutsättning att du är behörig kan du gå vidare med att Radera företaget, vilket innebär att molndatabasen tas bort. Då kommer information om dig som tar bort den att sparas undan. När en annan användare efter detta försöker logga in på företaget möts denne av ett meddelande som talar om vem som tagit bort företaget och när detta gjordes.

Här kan du läsa mer om vår Molnlösning.

Tömma webbhistoriken inifrån BLA

Ibland har webbhistoriken/cachen för den inbyggda webbläsaren i BLA ställt till problem för vissa av våra webbtjänster, exempelvis Digitala Företaget och Arbetsgivardeklaration på individnivå. För att rensa cachen kan du därför – när du står i inloggningsrutan innan du startat programmet (eller när du startar om programmet) – trycka på F3-tangenten för att göra en rensning.

Fakturering

Höjt tak för rutavdrag

Enligt tidigare regler kunde personer som är fyllda 65 år vid årets ingång få rutavdrag med upp till 50 000 kr per år. För personer som inte fyllt 65 år (vid årets ingång) var taket 25 000 kr. Riksdagen har nu beslutat att taket för rutavdrag höjs till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år, vilket innebär att taket blir lika för alla. Detta innebär en återgång till det regelverk som gällde före den 1 januari 2016, då sänkningen av taket till 25 000 kronor infördes. Reglerna träder i kraft den 1 juli, men gäller för hela beskattningsår 2019.

För att kunna registrera ett totalt rutavdrag upp till 50 000 kr behöver du alltså installera den nya versionen för att programmet ska ta hänsyn till det nya takbeloppet. Då slipper du även få en varning om att beloppet uppnåtts i samband med att du sparar fakturan (om personen passerat 25 000 kr).

Här kan du läsa mer om Skattereduktion ROT och RUT.

Förbättringar vid massfakturering

Du kan numera bifoga dokument till de fakturor som skapas i funktionen för massfakturering, under förutsättning att de skickas via e-post eller som e-fakturor. Genom att klicka på knappen Dokument kommer det eller de pdf-dokument du bifogar att gå med till alla mottagare i urvalet.

Du kan även ange både referens, betalningsvillkor, fraktavgift och expeditionsavgift för de fakturor du skapar i samband med massfaktureringen genom att fylla i avsedda fält.

Här kan du läsa mer om Massfakturering.

Lön

Slopad särskild löneskatt för pensionärer

För lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut från 1 juli eller senare är den särskilda löneskatten på 6,15% slopad för äldre. Enligt tidigare regler var arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år (för 2019 personer födda 1938–1953) 16,36%, där den särskilda löneskatten på 6,15% utgjorde en del. I och med att den särskilda löneskatten slopas blir arbetsgivaravgifterna för denna grupp istället 10,21%.

För personer födda 1937 och tidigare blir det inga arbetsgivaravgifter alls då man idag endast betalat särskild löneskatt för dessa, alltså 6,15%.

I version 2019.3.100 är programmet anpassat för detta, och har du rätt personnummer angivet på de anställda kommer programmet automatiskt att beräkna korrekta arbetsgivaravgifter.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

För lön och ersättning till ungdomar som betalas ut från 1 augusti ska man betala 10,21% i arbetsgivaravgifter. Detta gäller ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år (för 2019 personer födda 2000–2003). Den nedsatta arbetsgivaravgiften gäller på lön och ersättningar upp till 25 000 kr per månad, på eventuell överstigande del betalar man fulla arbetsgivaravgifter (för 2019 gäller 31,42%).

I version 2019.3.100 är programmet anpassat för detta, och har du rätt personnummer angivet på de anställda kommer programmet automatiskt att beräkna korrekta arbetsgivaravgifter. På summeringsfliken i löneregistreringen har vi gjort om så att du ser med vilken procentsats arbetsgivaravgifterna beräknas för respektive summa.

När lönen konteras kommer det att bokas upp fulla arbetsgivaravgifter för varje löneart. På de sista raderna i konteringen görs sedan en reglering för den del av arbetsgivaravgiften som ska ha den lägre procentsatsen (10,21%). Under Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – fliken Redovisning har du även möjlighet att lägga in ett särskilt bokföringskonto för arbetsgivaravgifter för denna ålderskategori.

SINK – Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Om du har utländska anställda som har ett beslut om SINK eller A-SINK ska du istället för att använda en skattetabell för skatteavdraget dra skatt med en fast procentsats, vilken är 25 respektive 15%. Detta ska sedan i arbetsgivardeklarationen på individnivå redovisas i fältkod 274 (SINK) eller 275 (A-SINK) istället för den vanliga fältkoden för avdragen skatt, 001. För att hantera detta har vi öppnat upp nya fält på anställdakortets flik Lön och skatt.

Om A-SINK är aktuell ska även verksamhetens art anges. Detta redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå som en fritext vid fältkod 112. Inställningarna för SINK/A-SINK styr över en eventuellt inlagd skattetabell, men du ska inte kombinera SINK med Jämkning då inställningen där prioriteras högre än SINK-inställningarna.

Här kan du läsa mer om hur du lägger upp Anställda.

Personer som har SINK eller A-SINK kan dessutom få ersättning/förmån avseende bostad samt resa till och från anställning/förrättning. Detta ska i så fall redovisas i fältkod 036 i arbetsgivardeklarationen på individnivå. För detta finns en ny standardlöneart du kan importera (Uppläggning – Lönearter – knappen Mer – Importera lönearter) om du vill. Den heter 510 – Ersättning/förmån vid SINK/A-SINK.

I arbetsgivardeklarationen på individnivå kommer rätt fältkod för skatten att användas. För anställda med SINK är det 274, för anställda med A-SINK är det 275 och för anställda med normal skatt är det som vanligt fältkod 001 som hanterar skatten.

Här kan du läsa mer om SINK/A-SINK.

Ersättning som inte är underlag för socialavgifter

Om du har anställda med A1-intyg (som anger att personen inte ska omfattas av svensk socialförsäkring) eller idrottsutövare som har en total ersättning understigande ett halvt prisbasbelopp, är ersättningen inte underlag för socialavgifter. Sedan tidigare har du kunnat få in ersättningen till fältkod 131 Kontant ersättning i arbetsgivardeklaration på individnivå, numera kan du även få in uppgifter till de koder som hanterar förmåner som inte är underlag för socialavgifter:

 • Fältkod 133: Skattepliktig bilförmån
 • Fältkod 134: Drivmedel vid bilförmån
 • Fältkod 132: Övriga skattepliktiga förmåner
 • Fältkod 137: Bostadsförmån, småhus
 • Fältkod 138: Bostadsförmån, ej småhus

Du kan själv ange dessa inställningar på befintliga lönearter, om du redan lagt upp sådana. Eller så kan du importera de nya standardlönearter vi nu lagt till. Detta görs via Uppläggning – Lönearter – knappen Mer – Importera lönearter. De nya lönearterna heter:

 • Löneart 501 – Kontant ersättning (ej AG) – AGI-fältkod: 131
 • Löneart 502 – Övriga skattepliktiga förmåner (ej AG) – AGI-fältkod: 132
 • Löneart 503 – Skattepliktig bilförmån (ej AG) – AGI-fältkod: 133
 • Löneart 504 – Drivmedel vid bilförmån (ej AG) – AGI-fältkod: 134
 • Löneart 507 – Bostadsförmån, småhus (ej AG) – AGI-fältkod: 137
 • Löneart 508 – Bostadsförmån, ej småhus (ej AG) – AGI-fältkod: 138

Här kan du läsa mer om Ersättning som inte är underlag för socialavgifter.

Ändringar i Växa-stödet

Enmansföretag som inte har några anställda kan få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde – så kallat växa-stöd. Stödet innebär att arbetsgivare bara behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21% (istället för fulla arbetsgivaravgifter) under 12 månader för den först anställde. Riksdagen har nyligen beslutat att tiden förlängs till 24 månader. De nya reglerna ska träder i kraft 1 augusti 2019 och gäller anställningar som påbörjas 1 mars 2018 och senare.

För att tillämpa reglerna om växa-stöd bockar du i rutan för växa-stöd på Anställdakortets flik Lön och skatt.

Eftersom vi inte har någon tidskontroll inbyggd i systemet är det du själv som måste hålla reda på när du ska bocka ur igen (efter 12 eller 24 månader), beroende på när anställningen påbörjats.

Vi har även gjort om hur konteringen av växa-stödet sker. För respektive lönerad sker en uppbokning av fulla arbetsgivaravgifter. Därefter sker en korrigering för den del av arbetsgivaravgiften där den lägre procentsatsen (10,21%) ska gälla.

Här kan du läsa mer om Växa-stöd.

Bygglösen 2.0

I Bygglösen 2.0 ingår förutom tidlön även prestationslön. Från och med version 2019.3.100 hanteras detta i löneprogrammet. När du är inne i Bygglösenfunktionen (Aktivitet – Lönestatistik – Bygglösen) hämtas uppgifterna om den anställde utifrån gjorda löner. Vill du komplettera med uppgifter om prestationslöner klickar du på Redigera eller Ny är den högra delen av registreringsfönstret ny och avsedd för rapportering av prestationslöner.

Här kan du läsa mer om rapportering till Bygglösen.

Ändringar i jämkning

Sedan en tid tillbaka ger Skatteverket endast jämkningsbesked i form av en fast procentsats. Denna ska alltså användas istället för den vanliga skattetabellen. Vi har därför plockat bort övriga inställningar gällande jämkning.

Här kan du läsa mer om Anställda.

Lön Plus

Uttag av komptid i samband med slutlön

Nu finns en automatik för uttag av komptid i samband med att man registrerar en slutlön. Det innebär att all komptid som registrerats in via ingångsvärden eller med hjälp av en avvikelse (ackumulatorn KMP) kommer att betalas ut i pengar på slutlönen. Tidigare har endast semester hanteras automatiskt på slutlönen.

Här kan du läsa mer om Slutlön.