Versionsnytt

I versionsnytt beskrivs de nyheter/buggrättningar som kommit i respektive version av programmet.

2021.4.103 (släppt 2021-11-18)

Allmän

 • Numera finns möjlighet att ange organisationsnummer när man lägger upp ett nytt företag i BL Administration.
 • Nyuppläggning av företag i molnet reserverade två databaser, varav endast den ena användes.
 • Vi har tydliggjort vilket företag som kommer att tas bort när man väljer Ta bort i listan över upplagda företag, så att man av misstag inte tar bort fel företag.
 • I vissa fall när ett företag har en lång adress gick det inte att spara företagsuppgifter hämtade via Creditsafe, dvs genom sökning av uppgifter utifrån organisationsnummer. Numera kapas adressen efter 40 tecken.
 • Vi har korrigerat ett visningsfel i behandlingshistoriken som är tillgänglig via reskontraposten (gäller både leverantörsfakturor och kundfakturor).
 • Import från externa system, som exempelvis Company Expense tog onödigt lång tid.
 • Vi har skalat ner vad som visas vid redigering av ini-filer (tillgänglig via specialmeny).

Bokföring

 • I verifikationskontrollen kraschade programmet om man körde med lokal företagsdatabas och inställningen lagra bildfiler i mapp om det fanns bilder kopplade till posten.
 • Vi har löst ett problem med felvänt tecken på en post vid import av kontoutdrag i vissa specifika fall.

Fakturering

 • Vi har korrigerat ett problem kring inställningen för materialkostnad från angiven bransch för ROT/RUT/Grön teknik som kunde ge en ofullständig specifikation av materialkostnaden.
 • Om man kopierar en ROT/RUT/Grön teknik-faktura sattes ”Ange värden manuellt” vid specifikationen oavsett vilken inställning den order man kopierade hade.
 • Vi har rättat ett fel kring kontrollen av kreditlimiten på en kund som uppstod vid registrering av den första ordern till kunden.
 • Vid uppdatering av fakturor sker numera en kontroll av att moms är satt om ett belopp och en momskod finns på fakturan/artikelraden.
 • Vid uppdatering av kontantfakturor kom progressbaren upp i flera fönster.

Leverantör

 • Leverantören blev satt till Automatisk registrering av leverantörsfakturor när man sparade en leverantör. Detta oavsett vilken förvald inställning som användes för automatregistrering.
 • Det går numera att ange en mjuk url för fakturaskanningssystemet Dinumero, CentSoft och EyeSys i EFH-inställningarna i företagsuppgifterna för Leverantör. Om inget anges används standardinställningen.

Lön

 • Det är numera möjligt att göra en FOS-förfrågan direkt mot Skatteverkets API. Detta sker antingen från Aktivitet – Årsrutiner – FOS-förfrågan eller via Mer-knappen under Uppläggning – Anställda. Vid förfrågan hämtas svaret (skattetabell för valt år samt eventuell jämkning) och lagras på respektive anställdakort direkt, så menypunkten för inläsning av FOS-svar är i och med detta borttaget.

Lön Plus

 • Det blev fel beräkning vid sjuklön 90% vid lön under 8 prisbasbelopp när man lägger upp en ny löneperiod.
 • Semestertimmar uttagna under semesteråret räknades dubbelt vid löneavtalet procentregeln med månadslön.

2021.4.102 (släppt 2021-10-19)

Allmän

 • Öppna ny instans fungerade inte men är nu fixat.

Bokföring

 • Fixar problem med visning i Verifikationskontroll som dubblerade verifikat om fler än ett dokument var kopplat.

Fakturering

 • Problem med att bifoga dokument till faktura är fixat.
 • Problem med Rot/Rut materialkostnad från angiven bransch på artikel är fixat.

2021.4.101 (släppt 2021-10-14)

Allmän

 • Problem med hämtning av alla dokument är fixade.
 • Problem att importera SIE-fil från Gymsystem.
 • Bugg i funktionen att ta bort/kolla lös dokument från reskontrapost och verifikation.

Bokföring

 • Vid sökning i Verifikationskontrollen visades inte dokument-ikonen i listan.

Leverantör

 • ISO20022-fil till Swedbank blev fel vid inrikes betalningar
 • Problem med dubblerade poster i bankavstämning är fixade.
 • Fel utbetalningsdatum skrevs på fellistan på inbetalningar.

Lön

 • Det kunde skapas dubbla löner i vissa lägen om man inifrån löneregistreringen lade upp en till löneperiod genom att hämta upp en anställd med annan avtalstyp.

2021.4.100 (släppt 2021-10-13)

Detta är en större uppdatering av programmet släppt i oktober 2021. Här kan du läsa om Nyheter i version 2021.4.100. Förutom de större förändringar som presenteras i nyhetsbrevet är ett antal buggar rättade i versionen.

2021.3.104 (släppt 2021-08-26)

Allmän

 • Ett problem som innebär att programmet inte kunde läsa bankfiler hämtade via bankintegrationen som uppstod i 2021.1.103 är korrigerat.

Lön

 • Vid kontrollen som görs av årslönen för sjukdag 15 och framåt användes felaktigt 7,5 prisbasbelopp istället för 8 som är det korrekta.

2021.3.103 (släppt 2021-08-25)

Allmän

 • Ett problem med att ta bort företag (dölja dem för samtliga användare), vilket ledde till att de kom tillbaka nästa gång man loggade in, är åtgärdat.
 • Det är numera möjligt att rotera dokument som registreras via funktionen för skannade dokument i verifikationsregistreringen samt i registrering av leverantörsfakturor. Även via Dok-knappen som återfinns på flera ställen i programmet finns möjlighet att rotera de kopplade dokumenten.
 • Vid start från byråstöd följde inte den byråstödsnyckel med och lagrades i molndatabasen i företagslistan i molnet. Effekten av detta blev att man inte kunde använda möjligheten att skicka tillbaka statusuppdateringar till byråstöd för det aktuella företaget.

Bokföring

 • I vissa fall gick det inte att komma åt dokument som kopplats till verifikationer. Anledningen är att referensen till ett dokument pekar på en annan kalendermånad än den månad som verifikationen registrerats i. Detta kunde uppstå i samband med att man växlar mellan månaderna i samband med verifikationsregistrering och är åtgärdat nu. Saknar du kopplade dokument av denna anledning finns möjlighet att ta fram dem som okopplade igen via en rutinkod, kontakta i så fall supporten för att få hjälp med detta.
 • Om flera dokuement hade samma filnamn, samt var kopplade till samma verifikation, visades endast den ena av dem när man valde att titta på bilden. Detta var alltså enbart ett visningsfel som är åtgärdat nu.

Fakturering

 • Det visades fel (omvänt) tecken på lagerförändringen i inventeringslistan.

Leverantör

 • I vissa fall klagade programmet felaktigt på OCR-numret vid registrering av leverantörsfakturor trots att det var korrekt. Detta uppstod i vissa av de fall när OCR-numret var ovanligt långa.

Lön

 • Om man läste in transaktioner till kommande lönerader (exempelvis via en integration) gjordes ingen beräkning när löneartern innehåller en formel.

Lön Plus

 • Slutlön på en anställd beräknade rörliga semestertillägg trots att det inte skulle vara några.

2021.3.102 (släppt 2021-07-02)

Bokföring

 • Sedan version 2021.3.100 har vi haft problem att registrera tolkade kvitton, men det ska i och med denna version vara åtgärdat.

Fakturering

 • Vi har korrigerat ett problem i åldersanalysen som innebar att man i vissa fall inte fick med alla poster.

Lön

 • Om man hade flera lönearter kopplade till en och samma ackumulator uppdaterades endast en av dem vid en omuppdatering av lönetotaler och ackumulatorer.

Lön Plus

 • Det kunde bli fel slutlön vid procentregeln med timlön om man hämtade underlaget baserat på utbetalningsdatum.
 • I semesterskuldslistan togs endast semestergrundande timmar med för heldagar, inte del av dag, vid beräkning av löneunderlaget för procentregeln.
 • Om man vid sammanfallande semester betalade ut alla semestertilläggen vid valt tillfälle togs antalet utifrån semesterrätten utan hänsyn till vad som fanns i ingångsvärden/Semester IB. Detta är nu åtgärdat samtidigt som det nu finns en förbättrad kontroll mot redan utbetalda tillägg.

2021.3.101 (släppt 2021-06-22)

Fakturering

 • Vi har korrigerat ROT/RUT-hanteringen som förändrades i version 2021.3.100 till att fungera så som det var innan. Det innebär att du inte behöver använda dig av artiklar markerade med underlag skattedeklaration, utan du kan själv styra ROT/RUT-hanteringen mer flexibelt.

2021.3.100 (släppt 2021-06-17)

Detta är en större uppdatering av programmet släppt i juni 2021. Här kan du läsa om Nyheter i version 2021.3.100. Förutom de större förändringar som presenteras i nyhetsbrevet är ett antal buggar rättade i versionen.

Allmän

 • Vi har gjort en en optimering i hur data laddas när man går in i fakturaregistreringen, vilket förhoppningsvis ska göra att öppnandet av fakturaregistreringen upplevs som snabbare även om man har många olika inställningar och poster i registren.
 • I samband med denna version kommer vi att rensa upp bland de gamla clouduser-användarna (användarna på respektive molndatabas). Vi har sedan en tid tillbaka förändrat hur molnanvändarna lagras när man arbetar med företagslistan i molnet, och tar därför bort de användare som funnits upplagda på det gamla sättet, och inte längre är i bruk.
 • Om en användare är borttagen via app.bjornlunden.se kommer dessa att filtreras bort när du tittar på aktuella molnanvändare i företaget.
 • Vi ger numera möjlighet att hålla fönstret där man kan ladda ner bildfiler från molndatabasen till företagsmappen ligga öppet, om man behöver ladda ner flera filer efter varandra.
 • De fem senast använda rutinkoderna återfinns i en skrollbar lista i funktionen för att ange en rutinkod.

Fakturering

 • Vi har korrigerat en bugg i prisändringen där vi vid prisförändringar i procent där den angavs i procent innehåll decimaler. Numera sker avrundning endast på slutpriset som beräknas istället för även på själva procentsatsen som anges för prisförändringen.

Lön

 • Vi har rättat en bugg kring bokföringen av företagsstödet för personer födda 2006 och senare.
 • Vi har korrigerat rubrik och filnamn på kontrollistan för löner.

Lön Plus

 • Vi har gjort förtydliganden i fönstret där man lägger upp ny lön, så att det tydligare framgår att både heltidslön och faktisk/deltidslön ska anges.

2021.2.104 (släppt 2021-05-27)

Denna version kräver Microsoft .NET Framework 4.8.

Bokföring

 • Dokument kopplade till en verifikation togs inte bort från databasen när verifikationen makulerades, vilket innebar att det kunde kopplas till det nya verifikat som registrerades med samma verifikationsnummer senare. Nu läggs de kopplade dokumenten som okopplade om företagsdatabasen finns i molnet, medan dokumentet raderas om databasen finns lokalt. Du får ett varningsmeddelande som beskriver detta i samband med borttaget.
 • Om ett dokument kopplades till ett verifikat i bokslutsperioden syntes det inte på Dok-knappen på verifikationen eller i verifikationskontrollen förrän man gått in och tittat på de kopplade dokumenten, trots att dokumentet fanns knutet till posten. Nu syns det redan innan du går in via Dokument-knappen.
 • Om man flyttat en verifikation med ett kopplat dokument till en annan månad har referensen till bildfilen inte hängt med och kopplingen till dokumentet försvann från verifikationen. Detta är åtgärdat och ska inte uppstå igen, men justeringen korrigerar inte eventuella tappade referenser som redan har skett.

Fakturering

 • Vi har korrigerat ett problem kring visningen av summan av olika valutor i kundreskontran.
 • Kontroll reskontra per kund gav ett felmeddelande om man försökte klicka in sig på en post med Kundnr ej angivet.

Leverantör

 • Attestkedjan för attest i app.bjornlunden.se kunde inte visas om flera leverantörsfakturor hade samma löpnummer. I normalfallet var detta dock inte något problem då löpnummerserien normalt sett inte ändras vid byte av räkenskapsår.
 • Kontrollen för om tolkning är aktiv har slutat fungera på grund av ett protokollbyte. Tolkningen i sig har fungerat, men roboten som ”lyser” i registrering leverantörsfaktura/skannade underlag har inte gjort det under de senaste veckorna. Man har heller inte kunnat göra alla inställningar för automatregistrering av leverantörsfakturor, men även det ska vara åtgärdat nu.
 • Om e-fakturor inte kunde hämtas från e-fakturaväxeln på grund av att sökvägen till platsen där de ska mellanlagras inte är tillgänglig fick man inget meddelande om det, utan det såg istället ut som att det inte fanns några e-fakturor att hämta, trots att det kunde ligga sådana och vänta i växeln.
 • Ett problem med matchning av återredovisade leverantörsfakturor där flera fakturor ligger i samma transaktion är åtgärdad. Nu ska samtliga delposter hittas och matchas, inte bara den som kommer först i listan.
 • Ytterligare en matchningsproblematik av återredovisade leverantörsfakturor är korrigerat. Det kunde bli felaktig hantering av kredit-poster i vissa fall.
 • Om en bankfil som ska återredovisas inte fick träff mot någon bevakad leverantörsfaktura men hamnade på fellistan markerades den i vissa fall som hanterad, även fast man inte hunnit göra den manuella matchningen av posten (gäller bankintegration).

Lön

 • Löneart 416 – Nedsättning drivmedel vid bilförmån ligger med vid uppläggning av nya företag. I befintliga företag kan man välja att importera den under Uppläggning – Lönearter – knappen Mer – Importera lönearter.

Lön Plus

 • Det blev en felaktig daglöneberäkning (per arbetsdag) vid slutlön om den anställda hade ett intermittent schema.
 • Hanteringen av för många kvarvarande semesterdagar i samband med semesterårsbytet fick med även annan semestergrundande frånvaro än semester i ingångsvärdena.
 • Semesterskuldslistan räknade ej ner preliminära semsterdagar (på anställdakortet hade de dock räknats ner korrekt). Korrigeringen gäller för olika intjänande- och semesterår, inte sammanfallande semesterår.
 • Vi har finjusterat ett meddelande som dök upp i samband med att man återställde en lönekopia.

2021.2.103 (släppt 2021-05-11)

Bokföring

 • Problemet med Fel vid utgång ur verifikation som dök upp ibland är åtgärdat. Felet uppstod i vissa fall om det fanns ett dokument kopplat till verifikationen men inga rader var inlagda i densamma.

Fakturering

 • Ett problem med matchning av kundinbetalningar i de fall där det fanns flera transaktioner i samma batch i bankfilen är åtgärdat (gäller om man kör med bankintegration).

Leverantör

 • Ett problem med matchning av batchbetalningar i återredovisade leverantörsfakturor i ISO-format (om man inte kör bankintegration) där systemet inte hittade igen betalningarna korrekt är åtgärdat.
 • I vissa lägen kom ?-tecken poster på fellistan vid återredovisning av levearntörsbetalningar även fast matchning kunder göras korrekt. Detta är nu åtgärdat.

2021.2.102 (släppt 2021-04-29)

Fakturering

 • Innehållet i OCR-kolumnen i Kontroll reskontra per kund hade fallit bort. Detta var endast ett visningsfel och uppgiften låg där den skulle i databasen.

Leverantör

 • Vi hade problem med matchning av återredovisade leverantörsfakturor med hjälp av en camt.054 från Danske Bank, och systemet klagade på att det var fel valuta.

Lön Plus

 • Semesterskuldslistan fick inte med dagar utbetalda i april inför semesterårsbytet om man har inställningen att löneunderlaget för semesterberäkningen ska baseras på utbetalningsdatum.
 • Om man vid semesterårsbytet har dagar som bör sparas försvann de om man registrerat semesterdagar som uttagna via IB för semester.
 • Rapporten till Bygglösen har kompletterats och hanterar nu timmar även för anställda med månadslön, och dessa hämtas från schemat på den anställde samt eventuella avvikelser.

2021.2.101 (släppt 2021-04-20)

Bokföring

 • Problemet med att registera verifikationer i lokala Access-företag är åtgärdag

Lön Plus

 • Defaultvärdet för antalet semesterdagar i ingångsvärdena är justerat till 0 på nyupplagda anställda. Detta eftersom det blir enklare att se att antalet dagar behöver fyllas på från 0 istället för att justeras från 25, vilket var utgångsvärdet tidigare.

2021.2.100 (släppt 2021-04-20)

Detta är en större uppdatering av programmet släppt i april 2021. Här kan du läsa om Nyheter i version 2021.2.100. Förutom de större förändringar som presenteras i nyhetsbrevet är ett antal buggar rättade i versionen.

Allmän

 • Vid flytt av ett lokalt företag till molnet blev företaget dolt, trots att ögat visades i listan under Val av företag. Detta är nu korrigerat så att företaget också är synligt i företagslistan i molnet.

Bokföring

 • Om det fanns kopplade bilder till verifikationerna var det långsamt att blädra mellan dem i verifikationskontrollen.
 • I företagslistan i molnet gick det inte att kopiera bokföringsrapporter mellan företag, vilket nu är korrigerat.
 • I vissa lägen fick man ett error om man valde att avbryta en påbörjad verifikation i verifikationsregistreringen.

Fakturering

 • Det gick inte att skicka e-fakturor till vissa mottagare via vår tjänst E-fakturering (tidigare Fakturaflöde).
 • Vi har åtgärdat ytterligare ett matchningsproblem kring inbetalningar i samband med en aktiv bankintegration.

Lön Plus

 • Vi bruten löneperiod fick man endast in preliminära semesterdagar för anställda med timlön, inte månadsavlönade, vilket nu är korrigerat.
 • Vid sammanfallande intjänande- och semesterår stämde inte semesterskulden med konto 2920.

Tidredovisning

 • Vi har gjort en ändring kring hur uppdatering av debiterade tidstransaktioner görs, samt en hämtning av nästa tidstransaktionsid.

2021.1.107 (släppt 2021-03-31)

Leverantör

 • Ett problem vid matchning av återredovisade leverantörsfakturor via vår bankintegration när flera leverantörsfakturor (som även betalades på samma dag) hade samma fakturanummer klarade programmet inte av att avgöra vilken av dem återredovisningen gällde och det blev felaktiga matchningar.
 • Ytterligare ett problem vid matchning av återredovisade leverantörsfakturor om man har en aktiv bankintegration var när betalning till leverantörerna gjorts till ett bankkonto, istället för till ett plus- eller bankgironummer, då hittade programmet inte rätt fakturareferens.

Lön

 • Anteckningar inlagda på anställda förlorades när man sparade en ny lön om man inte hade inställningen att anteckningarna ska visas i löneregiatreringen.

2021.1.106 (släppt 2021-03-22)

Fakturering

 • Faktura till e-post samt e-fakturor tog inte med sig bifogade bilagor vid utskick.

Leverantör

 • Vi har korrigerat ytterligare ett problem kring matchning av återredovisade leverantörsfakturor vid en aktiv bankintegration.
 • Vi har åtgärdat problematiken med att det i vissa lägen var långsamt att ladda upp skannade dokument till molndatabasen.

Lön Plus

 • Ett problem med uttag av semester när semesterfaktorn var skild från 1, dvs när personen arbetar deltid.

2021.1.105 (släppt 2021-03-05)

Allmän

 • Vi har gjort de justeringar som krävs i BLA för att från byråstöd kunna starta ett företag i företagslistan i molnet. Innan det fungerar fullt ut krävs dock även ett versionssläpp i byråstöd, men ett sådant är att vänta inom kort.
 • I vissa fall har det inte gått att lägga upp nya molnföretag, men det ska vara åtgärdat nu.
 • Om det finns information om vem som laddat upp ett underlag/dokument till molndatabasen, som det gör vid uppladdning via Björn Lundén-appen, kommer detta att visas när man tittar på det kopplade underlaget i BLA.
 • Vi har justerat användarhanteringen i molndatabasen när man loggar in på företagslistan i molnet så att man ska få med sig sina rättigheter även vid inloggning från olika datorer. I clouduser-tabellen läggs användarnamnet för BL-konto in som GUIDid istället för en sträng baserad på bland annat dator, nätverkskort och företagsgrupp, vilket innebär att det är samma användare du loggar in på, oavsett varifrån. När denna nya typ av clouduser-användare skapas kommer supervisor-rättigheten att ärvas från en tidigare BL-kontoanvändare, om den finns, vilket innebär att man kommer att vara administratör oavsett var man loggar in på företagslistan i molnet. I samband med inloggning med BL-konto skrivs även e-postadressen ner på clouduser-användaren.
 • Ögat som syns under Val av företag om man publicerat ett företag i företagslistan i molnet visades ibland felaktigt. Det var när man anslöt till ett befintligt företag med hjälp av molndatabasuppgifter eller med hjälp av en fil med databasinställningar det alltid hamnade där, även om företaget egentligen inte var publicerat. Om du har företag som felaktigt visas som publicerade kan man välja Återskapa företagslistan under Mer-knappen under Val av företag.
 • När en företagare ansluter en redovisningsbyrå till sitt molnföretag kommer rättigheter för redovisningsbyrån som anger tillgången till moduler att kunna sättas direkt i samband med att byrån ansluts. Syftet med att ansluta en redovisningsbyrå till en molndatabas är att företag de inte sedan tidigare haft tillgång till ska visas i företagslistan i molnet hos redovisningsbyrån.

Bokföring

 • Vid avstämning av bank mot kontoutdrag gav en utskrift av posterna inte exakt samma urval som visades i fönstret, detta är nu korrigerat och de stämmer överens.
 • Innan man importerar ett kontoutdrag på nytt får man frågan om befintliga poster ska rensas bort, detta är en hjälp för att undvika att dubbletter av poster skapas, vilket har skett i vissa lägen.

Fakturering

 • Vid en aktiverad bankintegration kunde det under vissa förutsättningar matchas två fakturor i inbetalningsrutinen per post på kontoutdraget. Om man hade aktiverat OCR-matchning, vilket är det vanliga, och fick träff på fler än en fil i samband med ingången i inbetalningsrutinen kunde programmet matcha en faktura till både exempelvis 3432 och 34, vilket var felaktigt.
 • Vid många order/fakturor har det sedan 2021.1.100 varit segt att skapa e-fakturor, men detta är optimerat nu och ska gå betydligt snabbare.
 • Det gick sedan 2021.1.100 inte att nå kopplade dokument till manuellt registrerade reskontraposter om lagring av dokumenten var inställd till bildfilermappen (inte i databasen).
 • Om man tog ut en retroaktiv lagerlista hämtade transaktionerna med en dags fel, dvs om man angav tex 2020-12-31 hämtade transaktionerna som också tillhörde 2021-01-01, vilket var felaktigt.

Lön

 • Lönebesked 5, en av våra standardmallar, hämtade lönens id istället för löneartens id.

Lön Plus

 • Vid deltidssjukskrivning med samtida semester räknades obetalda semesterdagar inte ned, om det var sådana som togs ut.
 • Tjänstledighet, föräldraledighet och övrig frånvaro beräknades ej på avslutande söndag, trots att personen var schemalagd den dagen. Du kommer från och med nu att få en fråga om frånvaron kommer att fortsätta även efter avvikelseperioden, om den avslutas på en söndag, vilket påverkar om avdrag görs för den avslutande söndagen eller ej.

2021.1.104 (släppt 2021-02-17)

Allmän

 • Den företagsunika mailsignaturen som kan läggas in blev gemensam för företag i företagslistan i molnet då samma företagsmapp/arbetsmapp används för samtliga företag. Mailsignaturen sparas numera istället inne i företagsdatabasen.
 • Du kan numera exportera molninställningarna för flera företag på samma gång även när du kör företagslistan i molnet. Detta görs via Mer-knappen under Val av företag.
 • Nu visas ett tydligare felmeddelande i de fall företagslistan i molnet av någon anledning inte kan hämtas, tex om man tappat uppkopplingen mot internet.

Bokföring

 • Det gick inte att kopiera kontoplanen från ett annat företag om man kör företagslistan i molnet, vilket nu är korrigerat.

Leverantör

 • Vi har korrigerat ytterligare ett fall där matchning av återredovisade leverantörsbetalningar inte blev korrekt.
 • Om en leverantörsfaktura felaktigt tolkats som ett kvitto kom inga uppgifter från tolkningen med vid registreringen. Nu hämtas uppgifterna från tolkningsresultatet även om underlaget är felkategoriserat.

Lön

 • Nu finns en ny löneartstyp för att avdrag av förmånsvärdet vid bilförmån när man betalt för förmånen.
 • Löneart 416 – Nedsättning drivmedel vid bilförmån för att hantera ovanstående finns nu att importera under Mer – Importera lönearter under Uppläggning – Lönearter.
 • Anteckningar som görs på en anställd i löneregistreringen sparades inte till anställdakortet, vilket nu är fixat.

Lön Plus

 • Antalet uttagna dagar som summerades under Upplysningar i semesterberäkningen tog med även sparade dagar (gäller främst vid sammanfallande intjänade-/semesterår), vilket kunde påverka antalet dagar som sparades respektive gick till utbetalning.
 • Uttag av sparade dagar från olika år kom inte med på korrekt sätt till semesterskuldden (gällde semesteravtalen sammalöneregeln och månadslön med tillägg).
 • Statistik till SCB blev i vissa fall enbart nollor, istället för de korrekta värdena.

2021.1.103 (släppt 2021-02-04)

Denna version är särskilt viktig för dig som kör lön och har ungdomar anställda (2021 gäller det personer födda 1998-2002), då dessa på löner utbetalade från 1 januari 2021 – 31 mars 2023 får sänkt arbetsgivaravgift till 19,73% på löner upp till 25 000 kr.

Bokföring

 • Vid avstämning av bank mot kontoutdrag kom inte alltid texten på transaktionen med i de fall man använder någon av våra bankintegrationer.
 • Versionen korrigerar ett fel som uppstod vid SIE-import som innehöll periodiseringar, alla periodiseringstransaktioner hamnade på samma datum istället för att delas upp på olika perioder.

Leverantör

 • Versionen justerar två problem med matchning av återredovisade leverantörsfakturor i ISO-format, vilket bland annat är aktuellt om man använder någon av våra bankintegrationer.

Lön

 • Sänkta arbetsgivaravgifter för unga (18-23 år) har det nu beslutats om sänkta arbetsgivaravgifter under perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2023. Programmet hanterar detta på löner som registreras i denna version och framåt.
 • Vi har korrigerat ett fel som uppstod i en tidigare version, och som gav en felaktig (för hög) arbetsgivaravgift för personer födda 1938-1955.
 • Det går inte längre att påbörja en lön på ett anställningsid som inte längre finns upplagt.

Lön Plus

 • Problemet med att lönrader försvinner vid registrering av slutlön är åtgärdat.
 • Det blev fel i kalendern på lönebeskeden om det var registrerat flera avvikelser på samma datum.
 • Vi har gjort en kosmetisk förändring av felmeddelandet man får vid korrigering av avvikelser.
 • Två systemlönearter som hanterar karensavdrag var felaktigt inställda i AGI. Det gäller löneart 2029 och 4029.

2021.1.102 (släppt 2021-01-27)

Allmän

 • Om man la till företagsdokument (Hjälp – Företagsdokument) som i och med 2021.1.100 lagras i molnet istället för i en mapp, från dokumentmappen under företagsmappen plockades det första dokumentet upp, mendan resterande felaktigt raderades.
 • Vid start av programmet visades ett meddelande om ohanterade in-/utbetalningsfiler även när inga ohanterade filer fanns, i vissa fall när man har/haft en bankkoppling aktiverad.
 • Det gick inte att lägga upp nya molnföretag med en licens för BL Förening.

Bokföring

 • I momsdeklarationen/sammanställningen blev det fel sekelsiffra till organisationsnumret när det gällde enskilda näringsidkare födda på 2000-talet, vilket ska vara korrigerat nu.

Fakturering

 • Vi har gjort vissa förberedelser för att hantera påminnelser gjorda via app.bjornlunden.se som är funktionalitet som släpps inom kort.

Leverantör

 • Om man har en bankintegration hade programmet problem att matcha återredovisade leverantörsbetalningar i vissa fall. Detta gällde när man gjort betalning till samma leverantör på samma betaldatum. Programmet hittade i dessa fall inte alla poster till leverantören, utan endast en enstaka.

Lön

 • Vid start av ett företag via företagslistan i molnet gick det inte att kopiera lönearter.

Lön Plus

 • Vi korrigering av avvikelser av typen Närvaro skapades inga transaktioner för att spegelvända de korrigerade avvikelserna i löneregistreringen.

2021.1.101 (släppt 2021-01-15)

Allmän

 • Det gick inte att lägga till nya molnföretag om namn saknades. Nu sker en kontroll att namn har registrerats, har man inte gjort det kommer man inte vidare. I de fall man ska ansluta till befintliga molnuppgifter kommer det namn man angav precis som tidigare att ersättas med namnet som finns i den befintliga molndatabasen.
 • Om man knutit ett okopplat dokument till en ny post, via den nya funktionen i 2021.1.100, och sedan skapade ytterligare en ny post av samma slag blev dokumentet kopplat även till denna.

Fakturering

 • Bifogade bilagor till e-postfakturor och e-fakturor följde inte med till fakturamottagaren.
 • Du kan numera bifoga även andra typer av dokument än pdf-filer till fakturorna, bildfiler, word- och exceldokument går bra. Vi har därför justerat texten på kryssrutan du bockar i för att bifoga bilagor något.
 • Det nya fält som hanterar e-postadress i samband med order kunde inte hantera e-postadresser längre än 60 tecken och ledde till att ordern inte kunde sparas.

Leverantör

 • Vi har åtgärdat ett problem som gjorde att det i vissa fall inte gick att registrerar leverantörsbetalningar inloggad på företagslistan i molnet (för våra helhetslösningskunder).

Lön Plus

 • Versionen korrigerar ett fel vid semesterberäkning vid sammanfallande intjänande- och semesterår om man under året tagit ut sparade semesterdagar.
 • Vi har korrigerat ett problem vid sammanfallande intjänande- och semesterår vid skarven mellan betalda och sparade semesterdagar om den anställde arbetar intermittent.
 • Vid sammanfallande intjänande- och semesterår räknads inte semesterdagar uttagna enligt IB bort från de kvarvarande semesterdagarna.

2021.1.100 (släppt 2021-01-04)

Detta är en större uppdatering av programmet släppt i januari 2021. Här kan du läsa om Nyheter i version 2021.1.100.

2020.3.106 (släppt 2020-11-16)

Allmän

 • Vi förbereder inför företagslistan i molnet, dvs en gemensam företagslista för alla användare på redovisningsbyrån (kräver vår helhetslösning för redovisningsbyråer), som kommer släppas vid årsskiftet. Redan i denna version kan du börja publicera de företag som ska återfinnas i den nya företagsgruppen Företag i molnet. Detta gör du genom att högerklicka på ett företag och välja Visa/dölj företaget i företagslistan i molnet. När du publicerat företaget visas ett litet öga i kolumnen till höger om Status vid Val av företag. Här kan du läsa mer om Företagslistan i molnet.
 • Bildfiler i Word-, Excel- och txt-format hämtas numera som pdf:er eftersom detta gör det möjligt att förhandsgranska dem vid registrering av leverantörsfakturor/skannade underlag samt på alla de poster du kan koppla ett dokument via Dokument-knappen. Vi har nu justerat problemet med att de även vid öppnande presenterades i pdf-format, nu är det åter igen orginalformatet som används när filen öppnas.

Fakturering

 • Vid ROT/RUT och begäran om utbetalning till Skatteverket blev det fel i filen om personen är född på 2000-talet.
 • Vi har kompletterat databasen med autoid i tabellerna för kundreskontran och order, vilket ger en bättre upplevelse om man direkt efter uppläggning av företag onboardar det till app.bjornlunden.se.

Lön

 • Fälten för belopp hamnade utanför fönstret vid Ingångsvärden – Ackumulatorer.
 • I kontrollistan för AGI blev summeringen av skatt vid utdelning felaktig om man dessutom haft skattegrundande lön under perioden.

Lön Plus

 • Finjusteringar vid uppläggning av schema; Vi gör det tydligare genom att ändra begreppet period till schema samt tar bort kryssrutan för intermittent arbetstid då den inte fyller någon funktion.

Tidredovisning

 • På grund av en tidigare justering blev priset på artiklarna i tidregistreringen 0, istället för det faktiska priset. Detta är nu korrigerat.

2020.3.105 (ej släppt till kund)

2020.3.104 (släppt 2020-10-01)

Allmän

 • Vi har gjort en liten justering kring de uppgifter som exporteras till BL Bokslut, dock inget som användare märker av i dagsläget.

Fakturering

 • Om det fanns upplagda kampanjer/stafflade priser kunder man inte kopiera eller kreditera en order. Detta är nu åtgärdat.

Lön Plus

 • I rapporten som skapas till Svenskt Näringsliv har vi gjort korrigeringar enligt den senaste specifikationen.

2020.3.103 (släppt 2020-09-18)

Allmän

 • Vid läsning av inkommande bankfiler i funktionen för kundinbetalningar och återredovisning av leverantörsfakturor får du inte längre något meddelande om hur många filer som hittas, de poster som inkommit sedan tidigare inläsning kommer istället att läsas in per automatik direkt.
 • Vid export till BL Bokslut skickas numera molndatabasnyckeln med tillsammans med övriga uppgifter som går över till Bokslutsprogrammet. Denna uppgift kommer att användas i bokslutsprogrammet senare under hösten.

Bokföring

 • Vissa av kontona för periodiseringsfond (2120, 2121, 2122, 2123) saknades eller var felbenämnda i baskontoplanen som finns tillgänglig i programmet och som används när nya företag läggs upp.
 • Vid (väldigt) många transaktioner i bokföringen kunde Omuppdatering av redovisningen krascha.

Fakturering

 • En fakturakopia på en faktura som skapats och skickats via app.bjornlunden.se kommer nu att se lika ut som originalfakturan ursprungligen gjorde. Fakturamallen som finns i BL Administration kommer fortsatt att användas för de fakturor som skapats och uppdaterats i BL Administration.
 • Vi har optimerat fakturaregistreringen då den upplevts som långsam vid långa order eller när stafflade priser användes.
 • Nu visas en progressbar medan programmet skickar e-fakturor eller fakturor via utskriftstjänsten till växeln. Vid små mängder fakturor syns den endast en kort stund.

Leverantör

 • Du kan nu följa hela attestkedjan från reskontraposten (Kontroll reskontra per leverantör – knappen Visa attestkedja när du öppnat posten).
 • Med en bankkoppling kunde programmet inte matcha återredovisade leverantörsfakturor korrekt om de redovisades i batch/klump i ISO-filen som hämtats från banken. Detta är nu justerat.

Lön

 • Nu finns två nya lönearter för sjukavdrag dag 15+ att importera under Uppläggning – Lönearter – knappen Mer – Importera lönearter. De som tillkommit i listan är 276 – Sjukavdrag dag 15 – inkomst upp till 8 PB och 277 – Sjukavdrag dag 15 – för inkomst över 8 PB.

Lön Plus

 • Vissa av lönearterna som används vid korttidsarbete saknade felaktigt inställningen Semestergrundande ersättning vid korttidsarbete. De lönearter som är justerade (712, 714, 715, 716) kommer bli korrekta när de importeras. Har du dem redan i ditt löneartsregister behöver du göra ändringen manuellt, alternativt ta bort dem därefter importera dem på nytt.
 • Ett fel i semesterberäkning enligt procentregeln vid övergång till Lön Plus är korrigerat. Med inställningen att beräkningen ska göras utifrån utbetalningsdatum tog programmet felaktigt med sig lönearterna registrerade i lilla lön två gånger istället för en.
 • Semesterskuldslistan hämtade med semesteravtalen för procentregeln den semestergrundande frånvaron för hela året och inte enligt det datumurval som gjorts.
 • Vid aktivering av semesterhanteringen blev de föreslagna datumen för semester- och intjänande år ett år för gamla, vilket nu är rättat.

2020.3.102 (släppt 2020-08-18)

Lön

 • Felmeddelanden från Arbetsgivardeklaration på individnivå har förtydligats för att det ska vara lättare att utläsa vad man behöver komplettera med om något saknas på en anställd.

Lön Plus

 • Semestergrundande ersättning vid korttidsarbete kan bli fel vid slutlön, vilket nu är korrigerat.

2020.3.101 (släppt 2020-07-03)

Allmän

 • Den nya kontrollen vid hämtning av e-faktura som numera sker i samband med val av företag är justerad då en inloggningsruta för BL Konto dök upp i vissa fall.

Fakturering

 • De problem som kunder har haft med att skicka avtalsfakturor till printtjänsten hos Crediflow är nu tillrättade.

Leverantör

 • En leverantörsfaktura som avvisats av en attestant i molnet, men där en betalning ändå gjorts av fakturan efter att betaluppgifterna makulerats, fick fel anmärkning i leverantörsreskontran. Det är nu rättat i den nya versionen.

Lön Plus

 • Problemen med att göra en slutlön om det fanns ouppdaterade avvikelser med ett senare datum på någon annan anställd än den som slutar är nu fixade.
 • Om du skapade en lönestatistikfil till Svenskt Näringsliv eller SCB så kunde i vissa fall antal arbetade timmar redovisas fel för anställda med timlön.
 • Om du bytt från BL Lön till BL Lön Plus under avstämningsperioden för korttidsarbete kunde programmet inte fånga upp all data i funktionen Avstämning korttidsarbete.
 • Om en anställd tog ut semester samtidigt som semestertillägg betalades ut i en klumpsumma blev semesterskuldslistan felaktig. De redan utbetalda semestertilläggen fick då ett minusvärde i listan.
 • Den generella nedsättningen av arbetsgivaravgifterna bokfördes felaktigt om en anställd hade drivmedelsförmån.

2020.3.100 (släppt 2020-06-24)

Detta är en större uppdatering av programmet släppt i juni 2020. Här kan du läsa om Nyheter i version 2020.3.100. Förutom de större förändringar som presenteras i nyhetsbrevet är ett antal buggar rättade i versionen.

Allmän

 • F3-tangenten för att koppla lös fönster fungerade inte i rutan för skannade dokument som finns både i verifikationsregistreringen och vid registrering av leverantörsfakturor.
 • BL Konto-inloggningen hamnade i vissa fall bakom huvudfönstret av programmet.
 • Vid användning av rutinkod bokvernrfixer tas hänsyn numera även till poster i bildfiler-tabellen.
 • Bildfiler-tabellen är kompletterad med ytterligare kolumner för att hantera betalsätt som anges vid kvittohantering i appen bättre.
 • Filer som skapas för betalning av skattedeklaration lagras nu, liksom andra betalfiler, direkt i databasen.
 • Rutinkoden allbildfilerdownload är förbättrad så att det ska vara smidigare att hämta ut specifika bildfiler från databasen.

Fakturering

 • För att det inte ska vara förvirrande för kunden sätts namnet på en påminnelse via e-post till datum följt av löpnummer, istället för som tidigare endast ett id. Detta kunde förväxlas med nummer på påminnelsen.

Leverantör

 • Attestanter visas numera med namn även i leverantörsfakturajournalen.
 • En ändrad kontering vid attestant slog inte igenom vid betalningen när kontantmetoden användes.
 • En databasförändring i leverantörsfaktura-tabellen är gjord och ytterligare en kolumn tillagd.

Lön Plus

 • Om värde på K2 (timlön) saknades betalades inte komptid i pengar ut vid slutlön. För löneavtalen med månadslön har vi nu justerat formeln till att istället beräkna HL/AT (heltidslön/avtalstid).
 • Vid avvikelsen annan frånvaro tog programmet inte hänsyn till om man valde att den skulle vara semestergrundande, detta är nu korrigerat.
 • Sparad semester visade fel antal uttagna dagar om uttagen semester ligger på flera rader i samma lön.

2020.2.106 (släppt 2020-06-11)

Allmän

 • Vi har gjort förberedelser för de kommande bankkopplingarna som underlättar för de som testkör funktionaliteten

Lön Plus

 • Vid sammanfallande intjänande- och semesterår kunde man få felmeddelande i semesterskuldslistan då anställningsdagar inte hämtades korrekt.
 • Löneunderlaget vid sammanfallande intjänande- och semesterår hämtades olika för beräkning av semesterlön och semestertillägg. Detta är nu korrigerat.
 • Arbetsgivaravgiften blev felaktigt beräknad för anställda med markeringen växa-stöd om man registrerade avvikelser med avdrag och gick direkt till utskrift av lönebesked. Öppnades lönen upp i löneregistreringen och därmed beräknades om inträffade inte problemet.

2020.2.105 (släppt 2020-05-27)

Bokföring

 • Vid inläsning av SIE-filer läste programmet in alla filer som tidigare importeras innan den nya filen lagrades upp, vilket gjorde rutinen långsam efter en tid. Detta är nu åtgärdat och bör fungera snabbare.

Fakturering

 • Programmet valde inte rätt e-postadress för faktura via e-post i lokala Accessföretag om man lagt in en e-postadress på fliken Mallar och redovisning på kundkortet. Den valde felaktigt alltid adressen på kundkortets flik Grunduppgifter.

Lön

 • Vi har justerat kontrollistan vid skattedeklarationen som i vissa lägen visat felaktiga summeringar (exempelvis om man bockat i inställningen för växa-stöd/den tillfälliga nedsättning av sociala avgifter för äldre personer som redan har en lägre arbetsgivaravgift).
 • Vid löneregistrering med en löneart som har formeln QFPL (quantity from previous line = antal från föregående rad) dök ett felmeddelande upp, detta är nu justerat.

2020.2.104 (släppt 2020-05-11)

Allmän

 • Problemet med att lägga till bilder, exempelvis logotyper, i blankettmallar är åtgärdat.
 • Vid flytt av företag till molnet skapades i vissa lägen dubbla lagringsplatser för bildfiler och andra dokument.
 • Ytterligare förberedelser för kommande bankkopplingar är gjorda, dessa ligger dock fortsatt dolda inför släppet av kopplingarna.

Lön Plus

 • Vid semesterberäkning med underlag baserat på utbetalningsdatum togs inte IB-värden för semestergrundande frånvaro med i beräkningen, vilket nu är åtgärdat.

2020.2.103 (släppt 2020-05-05)

Allmän

 • En tidigare förändring orsakade problem med mailsignaturen. Detta är nu åtgärdat och om mailsignatur i företagsuppgifterna för fakturering saknas, skrivs istället en förutbestämd text med i mailet. Eventuell mailsignatur inlagd i grundinställningarna kommer också att komma med i mailet, om en sådan finns.
 • Vid kopiering från ett molnföretag till ett lokalt företag följde inte bildfiler som lagras i molnet (NavetFile) med vid kopieringen, och filerna blev därmed otillgängliga i den lokala kopian. Detta är åtgärdat.

Bokföring

 • Det gick inte att läsa in kontoutdrag i rutinen för avstämning mot bankkontoutdrag, istället fick man ett felmeddelande.
 • Omtolkning av kvitton/leverantörsfakturor från verifikationsregistreringen fungerade inte.

Leverantör

 • I vissa fall hamnade man på fel reskontrapost när man gick in på den via attestkedjan till BLA på webben.

2020.2.102 (släppt 2020-04-29)

Allmän

 • I vissa lägen kraschade BLA direkt vid start, detta var kopplat till den interna webbläsaren och ska nu vara åtgärdat.
 • Då programmet numera hämtar även bildfiler som pdf:er (för att de ska vara zoom- och scrollbara) har vi gjort en liten justering kring filnamnet för bättre hantering.

Bokföring

 • Vid import av en SIE-fil till ett nytt företag blev det problem när man endast loggat in i programmet, men inte klickat in sig på något företag. Detta är åtgärdat.
 • Vi har förberett BL Administration för att ta emot valda betalsätt på kvitton som skickas in via Björn Lundén-appen. Appversionen är dock inte släppt så funktionaliteten kan inte användas ännu.

Leverantör

 • Vid användning av den gamla attestfunktionen inne i BLA har vi rättat ett problem med aviseringar till attestanterna. Ett felmeddelande dök upp och ingen bifogad fil med fakturan för attest följde med i mailet som skickades ut.

Lön

 • Nu finns löneart 741 – Semestertillägg/dag, korttidsarbete (månadslön) och 743 – Semesterlön per dag, korttidsarbete (månadslön). Dessa motsvarar lönearterna 141 och 143 som finns sedan tidigare men tar hänsyn till lönesänkningnen som görs i samband med korttidsarbete på rätt sätt.
 • Ett problem med att skapa KU-filer (KU20 och KU31) är åtgärdat.

Lön Plus

 • Semesterdagarna för pågående år semester hamnade fel vid slutlön och gav ett minusvärde vid betalda dagar på anställdakortet och på lönebeskedet.
 • En slutlön gjord i ett företag med sammanfallande intjänande- och semesterår kunde inte uppdateras (när databasen låg i molnet).

2020.2.101 (släppt 2020-04-17)

Allmän

 • Problemet med att å, ä och ö inte visades i företagsnamnet på vissa utskrifter är nu åtgärdat.

Fakturering

 • Om du avförde en HUS-faktura (ROT-/RUT-avdrag) så hamnade den i listan med fakturor för vilka det ska begäras återbetalning från Skatteverket. Det är nu tillrättat.
 • Problemet med att det inte gick att bifoga dokument i fakturor som skickades med epost eller som eFaktura är fixat.

Lön

 • Du kan nu markera Växastöd på anställda i alla företagsformer.
 • Problemet med att det inte gick att komma åt att skapa en fil till Bygglösen är åtgärdat.
 • I rutan Konto arbetare har det på de nya lönearterna för korttidsarbete (id 700-716) hamnat en felaktig siffra. Det är nu rättat i de lönearter som importeras i version 2020.2.101. Om lönearten redan är importerad måste du manuellt ta bort den på löneartskortet.

Lön Plus

 • Om semesterårsbytet avbryts får du nu ett felmeddelande som säger att du ska kontakta supporten för att backa semesterårsbytet eller återställa en säkerhetskopia.

2020.2.100 (släppt 2020-04-07)

Detta är en större uppdatering av programmet släppt i april 2020. Här kan du läsa om Nyheter i version 2020.2.100. Förutom de större förändringar som presenteras i nyhetsbrevet är ett antal buggar rättade i versionen.

Allmän

 • Filareaid lagras inte längre i molndatabasen utan hämtas istället via API, detta för en mer enhetlig hantering.
 • Vi har gjort förberedelser för att det ska gå att lägga upp ett nytt företag direkt från vårt byråstöd, men funktionen är inte användbar riktigt ännu.
 • Bildfiler kunde inte tas bort i lokala databaser.
 • Behandlingshistoriken på en viss tabell (på tex kund, leverantör eller anställd) är optimerad och hämtas nu betydligt snabbare vid stora databaser.

Fakturering

 • Numera får man en varning om man försöker ta bort en e-postadress på kundkortet som är inställd som exempelvis Faktura via e-post, då det annars kan orsaka problem.
 • Ett fel i urvalet för åldersanalys av kundfakturor är korrigerat.

Leverantör

 •  Om attest på webben används kommer du via knappen Visa attestkedja att komma till app.bjornlunden.se där du kan följa attesthistoriken och se aktuell status för en specifik faktura.
 • Om ”den gamla” attesthanteringen i BL Administration används har det varit problem vid registreringen och man har inte kunnat trycka enter igenom attesten när det legat en kopplad bild till reskontraposten.
 • Begreppet Attestkod har ersatts med Attestant.
 • Om man hade en procentuell automatkontering kopplad till ett konto som används vid Bokför direkt i samband med registrering av leverantörsfakturor skapades dubbla transaktioner i det tillhörande verifikatet.
 • Vissa knappar vid valet Bokför direkt i samband med registrering av leverantörsfakturor är bortrensade.

Lön

 • Företagsstöd bokades felaktigt upp även om inga arbetsgivaravgifter fanns registrerade på lönen, exempelvis genom de lönearter som inte hanterar arbetsgivaravgifter.
 • Kolumner för kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt saknades i kontroll lön om licensen inte omfattade bokföring. Detta är nu korrigerat.
 • Anställda som slutat togs inte med vid rapportering till Collectum så snart avgångsdatum lagts in, vilket de bör göra för att sista lönen ska rapporteras in.
 • Meddelandet vid felaktigt inlagt personnummer är förtydligat.
 • Vi har lagt in tydligare information om någon uppgift som krävs saknas när man går in på Arbetsgivardeklaration på individnivå.

Lön Plus

 • Om man på en nyanställd med timlön lagt upp både förskottssemesterdagar och obetalda semesterdagar i Semester IB plockades de obetalda före förskottsdagarna. Detta är nu korrigerat.
 • Semestergrundande frånvaro (föräldraledighet samt 10-dagar) som anges på anställdakortet kunde inte sättas till 0.
 • Meddelandet som kommer upp vid nytt löneår är förtydligat.
 • Vid sammanfallande semesterår räknades inte semesterdagar ner på anställdakortet när en slutlön gjordes. Detta är nu korrigerat.
 • Komptid räknades inte ner vid slutlön.
 • Fel löneart användes för anställda som varit sjuka längre än 90 dagar. Detta är nu justerat.

2020.1.104 (släppt 2020-02-27)

Allmän

 • I kassarapporten kan man numera även lägga upp utläggstyper i ett register, precis som man tidigare kunnat göra för försäljnings- och betaltyper. Detta är en förändring som också kommer ge effekt i den nya kassarapporten på webben (app.bjornlunden.se) framöver.

 Fakturering

 • Från och med nu känner programmet av vilket språk som finns angivet på kunden och kommer att ge en ämnesrad och ett meddelande på engelska om något annat språk än svenska är valt i de fall faktura eller andra dokument skickas via e-post.
 • Om man aktiverat ”Egna ex” i företagsuppgifterna (dvs möjligheten att ange egna kopior vid utskrift av kunddokument) fick man ett felmeddelande när man försökte skriva ut tilläggsfakturor för ROT/RUT.
 • I de fall när en order blivit en faktura och därmed också fått ett fakturanummer följde ingen bilaga med om man gjorde en utskrift av en följesedel eller orderbekräftelse. Innan fakturanummer satts fungerade det även tidigare som det skulle.
 • Korrigerar ett problem när man hanterar delleveranser av order/produkter med en vikt angiven. På grundordern kunde vikten bli felaktig.

Lön Plus

 • Vi har korrigerat ett problem där det inte gick att spara en lön i en extra lönekörning när det första man gjorde var att göra en slutlön eller betala ut semestertillägg i klump.
 • Semesterskuldslistan blev fel vid beräkningen av antalet intjänade dagar om den anställde varit tjänstledig del av dag under intjänandeåret.
 • Vid procentregeln med månadslön tog programmet inte hänsyn till ej semestergrundande frånvarotimmar (vid frånvaro del av dag) i beräkningen av arbetad tid. Därmed blev snittimlönen felaktigt beräknad.
 • Ytterligare ett fel vid semesterberäkningen enligt procentregeln vid månadslön där arbetade timmar räknades ner även för frånvaro på helger, vilket också påverkade snittimlönen, är korrigerat.

2020.1.103 (släppt 2020-01-30)

Fakturering

 • Från version 2020.1.101 visades inte poster registrerade via Manuell registrering reskontraposter i Kontroll reskontra per kund, detta är åtgärdat nu.

Lön Plus

 • Klumputbetalning av semestertillägg saknades på semesterskuldslistan om löneperioden låg före avvikelseperioden.

2020.1.102 (släppt 2020-01-23)

Fakturering

 • Kontroll reskontra per kund visade en rad för varje delposter i en samlingsfaktura. Detta var en följdeffekt på en ändring som gjordes i samband med 2020.1.101, men är nu åtgärdat.

Lön

 • Personer födda efter 2004 kom inte med på kontrollistan vid skattedeklarationen.
 • När man gjorde rättelser på en KU som låg med i en fil för flera företag ersattes inte uppgifterna, utan det blev istället dubbla uppgifter.
 • Två rader registrerades felaktigt för sjukavdraget när gränsen för semestergrundande (180 dagar) överskreds.

2020.1.101 (släppt 2020-01-16)

Fakturering

 • Genom att högerklicka i Kontroll reskontra per kund finns numera möjlighet att Visa/dölja OCR-nummer. Om man väljer att visa det kommer en ny kolumn att läggas upp till höger om fakturanumret.
 • Vid uppläggning av artiklar finns ett antal tecken som är otillåtna som artikelnummer, däribland +. Vill man frångå detta kan man slå ut kontrollen tillfälligt genom att trycka F8. Inställningen gäller till dess att man stänger ner Uppläggning – Artiklar.

Lön

 • Det går numera att registrera IB-värde för avdragen skatt igen. Fältet plockades bort i och med att ruta 001 inte längre finns med på KU10, men är nu tillbaka så att du kan få in rätt Ackumulerad skatt på lönebeskedet, om du exempelvis använt ett annat löneprogram för vissa lönekörningar under året.
 • Skattegrundande ersättning med engångsskatt kom inte med i kolumnen Bruttolön i den nya kontrollistan du kan ta ut i Skattedeklarationsfönstret.
 • Semesterskuldslistan vid sammanfallande intjänande- och semesterår tog inte hänsyn till klumputbetalning av tillägg med engångsskatt, detta är nu åtgärdat.
 • En klumputbetalning av semestertillägg vid sammanfallande intjänande- och semesterår tog inte hänsyn till tidigare utbetalda tillägg och det kunde bli fler tillägg utbetalda än vad den anställde hade rätt till.
 • Det gick inte att genomföra ett semesterårsbyte om det fanns en anställd med anställningdatum på det nya semesteråret, dvs att personen var upplagd som anställd innan det nya semesteråret var skapat.
 • Problemet med att kopiera semesteravtal i vissa fall (när namnet på avtalet blev för långt) är åtgärdat.
 • Löneart 405 har fått ett nytt standardkonto, 7388 – Anställdas ersättning för erhållna förmåner.
 • Begreppet kontrolluppgiftsrad eller inställningen Kontrolluppgift på lönearter är ersatt med AGI/KU-inställning.
 • Vid FOS-förfrågan är obligatoriska uppgifter numera markerade med en asterisk (*).

2020.1.100 (släppt 2020-01-07)

Detta är en större uppdatering av programmet släppt i januari 2020. Här kan du läsa om Nyheter i version 2020.1.100. Förutom de större förändringar som presenteras i nyhetsbrevet är ett antal buggar rättade i versionen.

Allmänt

 • Som redovisningsbyrå har du möjlighet att ange ett lösenordskrav för versionsuppdatering av företag. Detta bör användas i de fal där exempelvis en extern IT-konsult ansvarar för versionsuppdatering för redovisningsbyrån, och man inte vill att klienten uppdaterar företaget innan byrån uppdaterat sin programvara – då detta kan leda till att databasen är otillgänglig för redovisningsbyrån under en period. Spärren läggs in under Mer-knappen vid Val av företag.
 • Numera flyttas även befintliga bildfiler över till en extern lagring utanför databasen i samband med att man går över till en molndatabas. Tidigare lagrades endast nytillkomna filer efter övergången externt.
 • Export till Företagsplatsen har namnändrats till Export till Finsit.
 • Inställningen Fakturagram i EFH-inställningarna har bytt namn till Waya.
 • Vid export till BL Bokslut skickas även eventuell byråstödsnyckel med.
 • Du kan med hjälp av en rutinkod hämta ut postera av typen BILD från Bildfilertabellen.

Bokföring

 • Vissa av konteringsguiderna som följer med programmet har uppdaterats med korrekta inställningar/konton. De konteringsguider som är justerade är G583, G301, G302, G303, G304.
 • Standardinställningarna enligt BAS-kontoplanen i momsupplägget har justerats något för ruta 42, 23 och 24.

Fakturering

 • Om man använde teckenformateringen kursiv eller fet och kursiv i fakturaregistreringen på en rad blev alla efterföljande rader också kursiva eller feta och kursiva.
 • Vid e-faktura i Svefaktura-fomat följer inte leveransdatum på orderraderna i avtalsfakturan med längre, då detta orsakat vissa problem tidigare.
 • Om man i fakturaregistreringen gjort inställningen ”Stanna alltid i benämningskolumnen” gäller det numera även i de fall man registrerar artiklar med hjälp av en streckkod/streckkodsläsare.
 • När man gjorde utleverans via fil fick man tidigare ett avbrott om en order var upptagen, detta är nu åtgärdat.
 • Import av en orderfil kunde i vissa lägen gå väldigt långsamt, detta är nu åtgärdat.

Leverantör

 • EFH-inställningen Importera skannade leverantörsfakturor/e-fakturor för senare registrering (Registrering inkommande fakturor) är numera förvalt vid uppläggning av molnföretag. Detta eftersom inställningen krävs för bland annat Kvittohantering, E-postportal och andra tjänster du kan nyttja i molnet.

Lön

 • Då antalet fält i KU10 är betydligt färre än tidigare år har vi justerat även ingångsvärdena och lönehistorikrapporten Kontrolluppgiftslista innevarande år för detta.

Lön Plus

 • Föreslaget intjänandeår har justerats så att semesteråret föreslås till 2019-04-01 – 2020-03-31 fram till och med sista mars 2020, något som tidigare ändrades felaktigt redan vid kalenderårsskiftet.
 • När man gjorde slutlön uppdaterades inte antalet semesterdagar på anställdakortet, detta är nu korrigerat.
 • En korrigering av semesterberäkningen har gjorts. Vid procentregeln med månadslön räknades inlagd månadslön (fast lönerad) om när man la in slutlönen, t.ex. tas bort helt om löneperiod innevarande månad och slutdatum i föregående, eller räknas om till daglön om slutdatum i samma period som lönen. Istället användes den ordinarie lönen i beräkningen av semesterersättning pågående intjänandeår, vilket kunde ge en för hög semesterersättning.

Tidredovisning

 • Vi har optimerat tidsöversikten så att fyllningen av listan och kompletterat med en progressbar som visar att programmet arbetar.

2019.4.104 (släppt 2019-11-11)

Allmänt

 • När man sparade om filer som finns inlagda i företaget (tex leverantörsfakturor eller andra dokument kopplade till poster i olika register) blev filerna felaktiga och man är tvungen att reparera dem vid öppning.
 • Vid inbjudan till BL Fakturaflöde där motparten finns i utlandet följde inte landskoden med i anropet till e-fakturaväxeln, vilket gjorde att någon inbjudan om att skicka eller ta emot e-fakturor inte gick iväg.

Leverantör

 • Vid inrikes betalningar med ISO 20022-format och till SEB-konton klipptes en inledande nolla i kontonumret bort felaktigt, detta är nu åtgärdat.
 • Det går att hämta ut samtliga leverantörsfakturor som finns lagrade i databasen/Navet File via Behandlingshistoriken för Import/Export-filer (Arkiv – Systemunderhåll – Behandlingshistorik – Behandlingshistorik import-/exportfiler – knappen Mer – Hämta bildfiler). Det går då att spara ner på en plats du själv väljer i din dator. Notera att de inte tas bort från databasen/Navet file utan finns kvar även där.

Lön

 • Fel verifikation visades i kontroll lön per anställd i vissa lägen (ganska ovanligt), inget var dock fel i databasen.

2019.4.103 (släppt 2019-10-24)

Allmänt

 • Filer som lades till poster, exempelvis på kundkort, leverantörskort eller i andra register i Excel- eller Wordformat gick inte att öppna.

Leverantör

 • Kommentaren som visas när du i Registrering av leverantörsfaktura väljer Bokför direkt är utökad till 255 tecken. Den kommer också från och med nu hämta kommentarer som skickas in via vår mobilapp som kommer att lanseras under hösten, vilket är en förberedelse för releasen av densamma.
 • Vi hade problem att visa e-fakturor endast bestående av en XML-fil i samband med registrering av leverantörsfakturor, vilket nu är åtgärdat.
 • Det gick inte att ta bort bocken i rutan Betalspärr om man inte valt en attestant. Gäller dig som kör attest på webben i mobilen (app.bjornlunden.se).

Lön

 • När man både läser in löner, registrerar löner manuellt och återställer löner kan det bli problem med det nästa föreslagna löneid. Detta innebar man i kontroll lön kan se konteringar från fler än  komma från fler än en lön. Det var alltså en risk för att flera transaktioner visades, samt att den pekar till fel verifikation i bokföringen även om scenariot är ovanligt. Någon justering från användarens sida är inte nödvändig.

Lön Plus

 • Vi har justerat vissa systemlönearter som inte var inställda på att i första hand hämta kontot på anställdakortet. De systemlönearter som var berörda är 2029 och 4029 Karensavdrag.

2019.4.102 (släppt 2019-10-17)

Fakturering

 • Den formateringsmöjlighet som lades till i föregående programversion slog av misstag ut möjligheten att formatera övriga datafält i blankettmallarna, och exempelvis summa att betala som är i fet stil i standardmallarna blev inte längre fet. Detta är nu korrigerat.
 • Vi har gjort en justering som förhoppningsvis ska ge möjlighet att registrera order/fakturor inklusive moms även vid e-faktura. Det var ett summeringsfel som gjorde att det inte fungerade tidigare.

Leverantör

 • Det maximala antalet tecken på en kommentar till en leverantörsfaktura är utökat från 60 till 255 tecken.
 • I vissa fall kunde inte XML-filer inkomna till databasen via e-postportalen läsas vid registrering.
 • Den nya funktionen för att bokföra ett kvitto i samband med registrering av skannade leverantörsfakturor gav ett felmeddelande om kontot man försökte boka kvittot på var kopplat till en kontoreskontra.

Lön

 • Om företaget var inställt med regionalt stöd/företagsstöd blev bokföringen av detta felaktigt om lön till ungdomar (sociala avgifter 10,21% på belopp upp till 25 000 kr) var utbetald under perioden.
 • Om det finns kommande lönerader där beloppet är 0 kommer programmet i första hand att titta på om det finns en individuell inställning för den anställde på aktuell löneart och använda det beloppet. Finns ingen sådan kontrollera som ett eventuellt belopp på lönearten att användas. Saknas även detta blir beloppet noll.
 • En ny löneart för nettolöneavdrag, 941 Nettolöneavdrag, drivmedel, finns att importera under Mer – Importera lönearter och är tänkt att användas vid användning av vår Körjournal i samarbete med Telia Sense.
 • Informationen om semesterdagar i rapporten till Svenskt Näringsliv uteblev för flera avtal.
 • I rapporten till Svenskt Näringsliv har vi även kompletterat så att programmet i första hand väljer semesterrätten som är inlagd på anställdakortet.
 • CSR-förfrågan och CSR-svar har bytt namn till FOS-förfrågan, respektive FOS-svar.

Lön Plus

 • Semesterberäkningen i slutlön var felaktig vid procentregeln med månadslön eller timlön. Programmet tog med semestergrundande lön för uppdaterade löner i en löneperiod som slutade senast på avgångsdatum (plus den semestergrundande lön som fanns i innevarande löneperiod). Även om löneperioden avslutades efter avgångsdatumet ska semestergrundande lön tas med vid semesterberäkningen. Arbetade tid räknades däremot med ända till avgångsdatumet vilket påverkade snittimlönen negativt och gav en felaktig beräkning av slutlönen vid semestergrundande frånvaro.
 • Från och med nu tar programmet hänsyn även till avvikelser registrerade i slutlöneperioden, vilket inte fungerat tidigare. Undantaget är avvikelsen för semester, som fortsatt inte får finnas med i slutlöneperioden, utan måste vara uppdaterad tidigare.
 • Alla anställda syntes inte i urvalslistan när man skapar en löneperiod. Detta gällde om antalet anställda var så många att listan blev skrollbar.
 • Á-priset för uttagna semesterdagar beräknades fel om för de uttagna semesterdagarna om företaget var inställt med sammanfallande intjänande/semesterår. Om man backat/korrigerat semesterdagar räknades dessa inte bort när programmet gjorde beräkningen av á-priset.

2019.4.101 (släppt 2019-10-01)

Allmänt

 • Vid migrering från ett molnföretag till ett lokalt företag blev det problem om det i företaget fanns bildfiler lagrade och någon migrering kunde i vissa fall inte genomföras (migrering till Access-databas), och i vissa fall genomföras men utan att bildfilen följde med och blev åtkomlig (migrering till SQL Server-databas). Observera att vi aldrig rekommenderar att man tar ner en lokal kopia och arbetar vidare med i de fall det finns integrationer som skriver poster i databasen (exempelvis vår e-postportal mfl.) kopplade till företaget, för att sedan skicka tillbaka en justerad databas tillbaka till molnet. Att däremot ta ner en lokal kopia för att titta eller stämma av poster går däremot bra, så länge man inte genomför några ändringar.

Fakturering

 • Vi har tidigare gjort en justering kring avrundningen av radtotalen eftersom programmet gjorde en för snäv avrundning av beloppet vilket gav problem när fakturan skickades som e-faktura. Nu har vi gjort motsvarande justering även på den totala momssumman på fakturan.
 • Om du vill göra texter i fetstil, kursiva eller både och kan du i fakturaregistreringen under Mer – Inställningar plocka fram kolumnen Teckenformat. När du registrerar en faktura/order kan du sedan formatera enskilda rader till rubriker och liknande.

Leverantör

 • Problemet med att återredovisningsfiler i vissa fall inte kunde flyttas undan till Behandlat-mappen är nu åtgärdat.
 • Vid valet Bokför direkt i samband med registrering av leverantörsfakturor allokerades ett verifikationsnummer även om registreringen avbröts, vilket kunde orsaka luckor i verifikationsnummerserien.
 • Föregående attestant låg kvar som förslag vid registrering av efterföljande leverantörsfaktura. Detta kan nu istället styras med inställningen Föreslå senaste attestant som du hittar under knappen Inställningar i fönstret Registrering leverantörsfakturor. Om du har en attestansvarig på din leverantör kommer denna att föreslås även om du gjort inställningen.
 • Vid utskrift av oattesterade leverantörsfakturor finns numera, istället för en fritextruta, en rullist att välja attestanter i.
 • Om du i attest på webben/mobilen tagit bort attestanter visades dessa ändå i listan i samband med att leverantörsfakturorna registrerades. Detta är nu åtgärdat.

Lön

 • Reseräkningsmallen under Hjälp – Mallar och blanketter gällde för fel årtal.

Lön Plus

 • Om slutdatum på en slutlön sattes till ett datum innan löneperiodens början bokfördes fel arbetsgivaravgift om man på den anställde hade månadslön/timlön inlagd som fast lönerad.

2019.4.100 (släppt 2019-09-09)

Detta är en större uppdatering av programmet släppt i september 2019. Här kan du läsa om Nyheter i version 2019.4.100. Förutom de större förändringar som presenteras i nyhetsbrevet är ett antal buggar rättade i versionen.

Allmän

 • Vid export till BLA-supporten kopierades inte bildfiler från molnet ner från NavetFile ner till den lokala kopian, vilket gjorde att inga bilder kunde hämtas i systemet, vilket försvårade felsökningen i många fall.
 • Problemet vi hade med att starta BLA inifrån vårt byråstöd där man fick ett felmeddelande är avhjälpt.

Fakturering

 • Summeringen i lagerlistan är omgjord. När man tar ut en retroaktiv lagerlista kommer programmet numera endast att titta på senaste journalnumret. Detta eftersom det tidigare uppstått vissa problem om tex in- eller utleveranser lagts in i efterhand, och då på ett tidigare datum än vad senare journalnummer haft. Det betyder att programmet kommer att titta vilket journalnummer som är högst för det valda datumet och sedan ta med alla journaler dessförinnan i summeringen.
 • Summeringen av radtotal gjorde en för snäv avrundning av decimalerna i raderna vilket gav problem när fakturan skickade som e-faktura.
 • När man gjorde utleverans av en order/artikel sattes ett leveransdatum som även innehåller ett klockslag, vilket gav problem om fakturan skickades som e-faktura.

Lön

 • Om det fanns anställda upplagda innan semesterhanteringen kopplades på blev det fel värde i inställningarna från föräldraledighet/10-dagar (pappadagar), vilket gav effekten att avvikelsen blev ej semestergrundande.
 • Vid beräkningen av värdet på uttag av semester utan ledighet med fasta tillägg har vi kompletterat med hänsyn till fasta tillägg som är en konstant på anställdakortet.

2019.3.103

Allmän

 • Vi hade problem att koppla filer där filnamnen innehåll ogiltiga/konstiga tecken till poster i databasen. Detta är åtgärdat och eventuella konstiga tecken kommer att ersättas med _ i samband med att filerna läggs in. Även när filnamnet var för långt (fler än 40 tecken inklusive filändelsen) och kortas av kunde det bli problem.

Leveranör

 • Landskoden för Serbien var felaktigt inlagd i registret, CS istället för RS, vilket kunde ge felmeddelanden om man angav en BIC-adress till en leverantör i Serbien.

Lön Plus

 • Semestergrundande föräldraledighet summerades felaktigt när man fyllde på med dagar för ett nytt barn och den redan uttagna föräldraledigheten överskred de antalet semesterlönegrundande dagar (normalt 120 dagar per barn).
 • I de fall en person varit sjukskriven längre än 90 dagar i föregående sjukperiod och sedan insjuknade igen (efter återinsjuknanderegeln) registrerades endast sjukavdrag, inte karensavdrag eller sjuklön, vilket är åtgärdat.
 • Sparade semesterdagar som tagits ut räknades inte ner korrekt på retroaktivt utskrivna lönebesked.
 • En slutlön som gjordes i en extra löneperiod sparades inte om ingen ytterligare löneart lades in manuellt.
 • När semester kombinerades med en annan avvikelse i samma avvikelseperiod kunde semestertilläggen ibland hamna på en annan avvikelse än semestern, vilket fick effekter på semesterskuldslistan där man kunde se att antalet dagar och tillägg diffade. Detta gällde endast semesteravtalen månadslön med tillägg och sammalöneregeln.
 • Vid uttag av både semester i ledighet och semester i pengar blev antalet semesterdagar som räknades ner för högt. De dagar som togs ut i pengar räknades med två gånger.

2019.3.102

Fakturering

 • Påminnelser och räntefakturor kunde inte skrivas ut från förhandsgranskningen.
 • Med hjälp av en rutinkod går det att skapa autogirofiler enligt det nya formatet i efterhand.

Leverantör

 • När skannade leverantörsfakturor laddades upp till databasen manuellt blev det problem om tecknen ”[” och ”]” användes i filnamnet.
 • När man skapade en betalfil med en betalning till ett bankkonto hanterades checksiffran för Swedbank felaktigt. Numera ska även den femte siffran anges för mottagaren.

Lön

 • Kostnadsställe och kostnadsbärare förväxlades när löner med sådana angivna bokfördes. Detta är justerat och kommer blir rätt på löner som görs i version 2019.2.102 och senare.

Lön Plus

 • Vid procentregeln räknades karensavdraget av från den semestergrundande lönen, vilket gav en felaktig beräkning av snittimlönen som används för att fylla upp för semestergrundande frånvarotimmar.

2019.3.101

Leverantör

 • Version 2019.3.100 innehåll ett fel som orsakade problem i tilläggstjänsten BL Tolkning. Felet påverkar inte dig som användare eller dina leverantörsfakturor, men tyngde ner tjänsten.

2019.3.100

Detta är en större uppdatering av programmet släppt i juni 2019. Här kan du läsa om Nyheter i version 2019.3.100. Förutom de större förändringar som presenteras i nyhetsbrevet är ett antal buggar rättade i versionen.

Allmän

 • För att undvika problem med att företag tas bort utan att en ny kopia läses in (hände i väldigt specifika förutsättningar och endast efter att användaren själv svarat Ja på en kontrollfråga) har vi ändrat ordningen i funktionen för att kopiera in ett molnföretag till ett lokalt företag.
 • När man la upp en ny post gick det tidigare inte att bifoga ett kopplat dokument direkt när posten lades upp, utan behövde göras i ett senare skede för att bilagan skulle lagras på posten.

Bokföring

 • Vid avstämning bank mot kontoutdrag har vi uppdaterat definitionsfilen för Nordea enligt deras senaste standard för hur kontoutdraget hämtas i internetbanken.

Fakturering

 • Uttaget av en åldersanalys på kund- och leverantörsreskontran är optimerad och går snabbare även vid många poster.
 • Samlingsfakturor gick inte iväg via mejl om man gick direkt för utskrift, även om kunden hade inställningen att fakturor ska gå via e-post. Valde man att förhandsgranska först gick mejl iväg, men ingen fil med själva fakturan bifogades.
 • I fakturahistoriken beräknades TB% i totalsumman felaktigt, vilket har lett till att uppgiften inte längre finns med på rapporten.
 • Vid problem att skicka en inbjudan till BL Fakturaflöde kommer orsaken till att den inte går iväg loggas i felmeddelandet på ett tydligare sätt.
 • En retroaktiv lagerlista kan inte längre sorteras i datumordning då det var otydligt hur alternativet skulle användas.

Leverantör

 • Uttaget av en åldersanalys på kund- och leverantörsreskontran är optimerad och går snabbare även vid många poster.
 • Det var problem med kontoöverföringar i ISO-filer mot Nordea, detta är korrigerat nu.
 • Om leverantörsfakturor som importerades, eller skickades in till databasen via e-postportalen, hade samma filnamn kunde det i vissa lägen bli fel pdf-fil som lagrades på fel reskontrapost. Även den fil som togs bort ur listan över leverantörsfaktor för registrering kunde vara en annan än den man registrerat i detta läge. Detta är nu korrigerat och vi kan hantera leverantörsfakturor med samma namn på ett bättre sätt.

Lön

 • Om man skickade lönebeskeden via e-post kunde man i vissa specifika fall få med sig fel bifogad pdf. Problemet uppstod om man valde att först förhandsgranska lönebeskeden och öppna dem som pdf-filer utan att stänga ner dem innan lönebeskeden skickades ut.
 • Retroaktiva lönebesked visade fel antal dagar för sparad semester. Ursprungslönebeskedet var dock rätt, och nu är även de retroaktiva korrigerade.
 • Standardlönearterna för karens enligt de gamla med karensdag (istället för nuvarande regler om karensavdrag) är uppdaterade i alla nya företag så att det ska vara tydligt vilka som ska användas i vilka lägen.

Lön Plus

 • Rörligt semestertillägg beräknades felaktigt i semesterskuldslistan, vilket nu är korrigerat.
 • För anställda med löneavtalet Tjänstemän med månadslön blev beräkningen av sjukavdraget som görs till 90% dag 15-90 felaktig.
 • När en ny anställd läggs upp och du kommer till rutinen för att registrera ingångsvärden för semester kommer du att få semesterrätten föreslagen för antalet betalda dagar (och semestertillägg om du valt semesteravtalen månadslön med tillägg eller sammalöneregeln).
 • Programmet la felaktigt på en andra karensavdrag till samma sjukperiod om sjukperioden sträckte sig över två löneperioden.
 • Kvarvarande semesterdagar sparas i databasen, vilket är en förberedelse inför en kommande förändring av hur sparade semesterdagar hämtas. Detta är dock inget en användare märker av i nuläget.

2019.2.104

Fakturering

 • Vi har korrigerat hanteringen när det gäller att lägga in ett nettopris för en viss varugrupp i kundgruppsrabatterna. Detta kräver förstås att du lägger upp varugrupper på dina artiklar.
 • Vi har fångat upp de fall där en e-faktura av någon anledning inte går iväg till växeln, och skulle detta inträffa får du ett meddelande och kan sedan skicka om den på nytt.
 • Vi har även justerat ihopkopplingen för BL Fakturaflöde. Tidigare kunde man få ett felaktigt besked kring mottagarens status.

Lön Plus

 • Sparade semesterdagar som togs ut i pengar betalade felaktigt ut alla sparade dagar (och eventuella tillägg) istället för det antal man angav.
 • Kontrollen av om ett korrekt bankkonto finns angivet på den anställde görs tidigare skede än tidigare för att undvika problem i samband med uppdatering av lön.
 • Avvikelsen ”Annan frånvaro” togs inte med vid beräkning av semester i semesterskuldslistan, detta är nu korrigerat.
 • Retroaktiva lönebesked visade efter ett semesterårsbyte felaktigt antal kvarvarande sparade semesterdagar.
 • Anställda som börjat efter att semesteråret slutat kom ändå med i semesterskuldslistan per ett tidigare datum med ett negativt antal semesterdagar. Detta är nu åtgärdat.
 • Semesterskuldslistan tig felaktigt hänsyn till slutlöner gjorda på äldre semesterår, vilket blev problem om personen återanställs.
 • När man skickade ut semesterbeskeden via e-post kunde pdf-filer öppnade via programmet (från tex förhandsgranskningen) gå med som en extra bilaga, vilket numera inte sker. Du får dessutom en extra kontrollfråga innan dina mail går iväg till mottagarna.

2019.2.103

Bokföring

 • Vid uttag av en eSKD-fil blev momsen fel om man exempelvis på grund av kreditfakturor fått ett omvänt tecken för ingående moms.
 • Siffrorna i sammanställningen för skattedeklarationen kunde i vissa fall bli fel när man redigerade den. Även detta berodde på kreditfakturor som gav omvänt tecken för ingående moms.

Fakturering

 • Om man redigerade en ej uppdaterad faktura och justerade valutakursen slog eventuella ändringar av denna inte igenom. Du ska i dessa lägen använda den nya knappen för att räkna om ordern till ny systemvaluta.

Lön Plus

 • Avdraget för sjukfrånvaro från dag 15 och framåt kunde bli felaktigt för anställda med månadslön, detta är nu korrigerat.
 • Det gick inte att ta bort poster i ingångsvärden för semester.
 • Semesterskuldslistan är något korrigerad då sparade dagar uttagna i pengar hanterades felaktigt.

2019.2.102

Allmän

 • Om man mailade sammanställningen för skattedeklarationen kom inte fältet Extra med i mailet, detta är nu åtgärdat.

Lön

 • Om man bläddrade mellan olika deklarationsdatum i skattedeklarationen kunde man få fel värde i rutan för arbetsgivaravgift. Felet gällde endast själva sammanställningen, och inte Arbetsgivardeklarationen/AGI eller filen som skapas där.

Lön Plus

 • Vid semesterårsbyte i molnföretag fick man ett felmeddelande och nya arbetsscheman skapades inte upp som de skulle för de anställda. Detta är åtgärdat nu, men har du råkat ut för detta kan du i denna version gå via Uppläggning – Arbetsschema och trycka F11 för att uppdatera arbetsschemat för samtliga anställda.
 • Karensavdrag gjordes dubbelt om löneperioden sträckte sig över två avvikelseperioder, vilket gav ett för högt avdrag och därmed för låg lön till den anställde.
 • Arbetsschemat visades inte alltid i löneregistreringen (eller på lönebeskedet). Problemet inträffade när man valde anställd genom att klicka på namnet i listan längst ner till vänster i löneregistreringen.

2019.2.101

Allmän

 • Om man uppdaterade från en version tidigare än 2018.2.150 till 2019.2.100 kunde inte databasen uppdateras då vi i samband med uppdateringen inte tagit hänsyn till gjorda databasförändringar. Det blev därför stopp i samband med uppdateringen, men detta är alltså åtgärdat nu.

Lön Plus

 • Om man dubbelklickade på en anställd i listan i löneregistreringen och sedan försökte att lägga till en avvikelse eller någon annan löneart fick du meddelande om att det inte gick att registrera avvikelser i en extra löneperiod, trots att du lagt upp en ordinarie löneperiod.
 • I molnföretag gick det inte att registrera sjukfrånvaro på ett korrekt sätt, utan man fick ett felmeddelande.
 • Meddelandet som ska komma upp om du väljer en anställd i kalendariet som samtidigt är aktiv i löneregistreringen uteblev i version 2019.2.100 och den anställde sattes istället om som ej aktiv, vilket nu är åtgärdat.

2019.2.100

Detta är en större uppdatering av programmet släppt i april 2019. Här kan du läsa om nyheterna i 2019.2.100.

2019.1.105

Bokföring

 • Omuppdatering av redovisningen kunde ge ett felmeddelande ”Out of memory” om transaktionerna var för många, detta är nu optimerat.

Lön

 • Vi har tydliggjort vilka kontaktuppgifter som är obligatoriska för Arbetsdeklaration på individnivå i företagsuppgifterna för lön. Dessutom är organisationsnummer borttaget då det inte behövs.
 • Om företagsuppgifterna inte är kompletta ges ett tydligt felmeddelande om vad du behöver komplettera med i samband med att du försöker öppna Arbetsgivardeklaration på individnivå.
 • Nu slår deklerationsdatum som anges under Utskrift/Aktivitet – Skattedeklaration igenom även för funktionen Arbetsgivardeklaration på individnivå och du behöver inte längre ändra datumet på två ställen.
 • Sammanställningen visade ibland inga siffror beroende på att det tog för lång tid att hämta uppgifterna, vilket vi nu har korrigerat.

Lön Plus

 • Kalendariet är påfyllt med helgdagar för 2020 inför kommande semesterårsbyte.
 • Om avvikelser registrerades i kalendariet och ingen justering gjordes när löneperioden skapades kunde det bli fel när det gäller semesterlönegrundande frånvaro, eftersom att automatiken för när man slår i taket inte fungerade i detta läge. För att kontrollera hur det ser ut på dina anställda kan du kontrollera under Utskrift – Historik – Avvikelser där du kan selektera på exempelvis anställd och Ej semestergrundande respektive Semestergrundande frånvaro. Kontakta supporten om du behöver hjälp att ställa om avvikelserna. Hur avvikelserna är inställda har betydelse för semesterberäkningen.

2019.1.104

Allmän

 • Vid flytt av företag till molnet blir den användare som genomför själva flytten automatisk upplagd som administratör i molndatabasen.

Bokföring

 • Vid export av SIE-fil får man numera välja om man vill att den exporterade filen ska lagras i bildfiler-mappen eller ej. Förvalt är att filen inte lagras i mappen.
 • Vid SIE-import kunde vissa filer inte importeras korrekt, utan man fick ett felmeddelande och var tvungen att göra en omuppdatering av redovisningen för att saldona skulle bli rätt.

Fakturering

 • I vissa fall kunde man få ett felmeddelande när man högerklickade på en artikel i artikellistan och valde statistik. Detta är nu åtgärdat.
 • Vi har nu infört möjlighet att kunna använda snabbkommandona Ctrl + C, V, A på id:t för kunder och artiklar.

Leverantör

 • Om betaluppgifter saknades i e-fakturafilen (som blir aktuellt exempelvis vid autogiro) fick man ett felmeddelande och leverantörsfakturan kunde inte registreras.
 • Vid import från externa fakturaskanningssystem fungerade inte betalspärren vid slutattest.

Lön

 • Ett visningsfel gjorde att fel åldersintervall visades för sociala avgifter i företagsuppgifterna. Själva beräkningen däremot blev rätt för samtliga ålderskategorier.

Lön Plus

 • När en deltidssjukskrivning registrerades för en hel månad gjorde programmet felaktigt ett avdrag på 100%. Nu tar programmet hänsyn till den frånvarograd som anges. Observera att du måste ange frånvarograden i procent och inte i timmar för att det ska fungera.

2019.1.103

Allmän

 • Du kan numera redigera även fälten för arbetsgivaravgift och avdragen skatt i Skattedeklarationens flik Sammanställning.
 • Exporten till Företagsplatsen fungerar nu, förutsatt att du har .NET Framework 4.7 i din dator.

Bokföring

 • Kontoplanen är uppdaterad enligt BAS 2019.
 • SRU-koder och räkenskapsschemat är uppdaterat inför den kommande deklarationen.

Fakturering

 • Man får numera en varning om man försöker ange samma betalarnummer på fler än en kund.
 • Vid utskrift av en lagerlista på ett specifikt datum får man i samband med utskriften en fråga om det är datum eller journalnummer man ska gå efter. Detta val kan ge olika resultat om journalerna inte kommer i kronologisk ordning.
 • Vi har korrigerat problemet med att det inte gick att ha tomrader i fakturan om du skapade e-fakturor med hjälp av BL Fakturaflöde.

Lön

 • Vi har rättat problemet där programmet vid Utskrift/Aktivitet – Skattedeklaration talar om att databasen måste ligga i molnet även om det endast är momsdeklarationen du vill ta ut. Meddelandet kommer nu endast om du klickar på fliken Arbetsgivaravgift och inte har databasen i molnet.
 • Vi har åtgärdat problemet med att det inte gick att skapa en fil för AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå) via ingången under Utskrift/Aktivitet – Skattedeklaration. Det går alltså bra att skapa den oavsett ingång nu.
 • Löneart 405 – Betalt för bilförmån är justerad för att vara anpassad till reglerna kring AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå), och har inte längre inställningen att vara kopplad mot kontrolluppgiftsrutan 017, eftersom detta inte redovisas på samma sätt i AGI.

2019.1.102

Fakturering

 • En ROT/RUT-faktura med två personnummer gick inte att kopiera, det är nu rättat.

Leverantör

 • Vid omtolkning av leverantörsfakturor blev posterna olyckligt ersatta med tomma filer.

Lön

 • Ett layoutfel i arbetsdeklarationen på individnivå via Utskrift/Aktivitet – Skattedeklaration är korrigerat.

Lön Plus

 • En bugg vid korrigering av uttagen semester vid sammanfallande intjänande- och semesterår som gav felaktig korrigering på det nya semesteråret är rättad.

2019.1.101

Lön

 • Den nya lönearten 992 – Avräkning från avgiftsfri ersättning saknades under importera lönearter.
 • I vissa fall gick det inte att uppdatera löner där första raden var en textrad, dvs inte knuten till någon löneart.
 • Vid återställning av lön gick det inte att redigera lönen, den fanns endast för utskrift.

Lön Plus

 • Om man försökte registrera lön i en löneperiod, men där personen helt saknade löneavtal, fick man ett felmeddelande och programmet stängdes ner. Nu går det att registrera en Extra lön även för personer utan löneavta.

2019.1.100

Detta är en större uppdatering av programmet släppt i januari 2019. Förutom de större förändringar som presenteras i nyhetsbrevet är ett antal buggar rättade i versionen:

Allmän

 • Vid export av molninställningar är numera ”Exportera mina användarrättigheter” per default förbockat.
 • Vi har kompletterat med deklarationsdatum (Momsdeklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå) för 2019.
 • Exporten till BL Klient är borttagen då denna programvara inte längre uppdateras, istället hänvisar vi till BL Byråstöd.
 • En reseräkning för 2019 finns nu att använda under Hjälp – Mallar och blanketter.
 • I vissa fall kunde man få problem när ett företag skulle kopplas samman med byråstödet, detta är nu åtgärdat.

Bokföring

 • Konteringsguide G657, Bankkostander, var felaktigt inställd.

Fakturering

 • Leveransadress på kund valdes inte vid massfakturering trots att man markerat ”Föreslå denna vid order/fakturareg.” för leveransadressen.

Leverantör

 • För företag som aktiverar BL Tolkning för första gången är inställningen ”Använd både fakturanummer och OCR-nummer” förvalt i inställningarna för registrering av leverantörsfakturor.
 • Om man tagit bort leverantörsreskontraposter kunde numreringen av kopplade dokument komma i osynk, vilket nu är åtgärdat.
 • Problemet med att man inte kunde använda direktregistrering av skannade leverantörsfakturor är åtgärdat och du som tillfälligt satt om till uppladdning för senare registrering kan ändra tillbaka om så önskas.

Lön

 • Löneart 990, Lön under 1000 kr hade en felaktig inställning för kontrolluppgift. Detta är åtgärdat och du kan, om du vill importera den korrigerade lönearten under Uppläggning – Lönearter – Mer – Importera lönearter.
 • Vid felaktigt datumformat i Windows kunde man få ett errormeddelande vid beräkning av engångsskatt i samband med löneregistrering.
 • Nya värden för kostförmån är inlagda i de treställiga standardlönearterna. Dessa finns att importera under Uppläggning – Lönearter – Mer – Importera lönearter.
 • Om man markerat att en lönefil ska skapas, men någon anställd saknas bankkontonummer, avbröts uppdateringen och felaktiga saldon för använda ackumulatorer och semesterdagar sparades.
 • Standardmallarna för lönebesked är något uppdaterade.

Lön Plus

 • Prisbasbeloppet för 2019, som bland annat används för beräkning av sjuklön dag 15-, är inlagt.
 • Preliminära semesterdagar hamnade som sparade dagar, istället för att räkna ner det nya semesterårets semesterdagar.
 • Uttag av semester i pengar minskade inte betalda/sparade semesterdagar korrekt, detta är nu åtgärdat.
 • Om man valde semesteravtal och löneavtal, men inget arbetsschema skapades ingen IB-post för semester.
 • Om man försökte ta bort en uppdaterad avvikelse i kalendariet dök ett errormeddelande upp.
 • Fasta lönerader kommer inte längre med när man skapar en extra lön.
 • Det gick i vissa fall inte att lägga in avvikelser i kalendariet när ingen löneperiod fanns aktiverad.
 • Preliminära uttagna semesterdagar räknades inte av i samband med slutlön.

Tidredovisning

 • Tidöversikten visade fel antal timmar om man inte markerat sammandrag, detta är nu åtgärdat.

2018.3.159

Allmän

 • Vid integration med iZettle blev det problem då alla uppgifters om krävdes (e-post och företagsnamn i företagsuppgifterna) kom med som de skulle. Detta är åtgärdat nu.

Leverantör

 • Om flera skannade/pdf-fakturor laddades in för registrering vid samma tillfälle låste sig BLA då hämtningen tog allt för lång tid. Nu har hämtningen optimerats och det ska inte vara något problem att importera en större mängd fakturor vid samma tillfälle.

Lön

 • Piltangenterna för att bläddra mellan anställda i löneregistreringen är borttagna då de orsakade problem och programmet inte ”hann med”.

Lön Plus

 • I vissa fall blev konteringen för löner bli ofullständig om man skapade dem via en löneperiod.
 • Ett meddelande om att semesterdagar inte räcker till kom felaktigt upp i samband med att en löneperiod skapades. Meddelandet var ofarligt, och nu är det även borttaget.
 • Ett semesterårsbyte kunde ge error i vissa lägen, vilket är åtgärdat.

2018.3.158

Fakturering

 • Den engelska fakturamallen har kompletterats med fält för moms i SEK och omräkningskurs.

Lön Plus

 • I vissa lägen gick det inte att skapa en ny löneperiod, detta är åtgärdat nu.
 • Saldot för semesterdagar visades felaktigt om man exempelvis gjort en korrigering av semester. Nu visas rätt saldo både på anställdakortet och på semesterskuldslistan.
 • Vid intermittent schema kunde semesterdagarna bli fel som en effekt av en tidigare gjort ändring i programmet.
 • Problemet med att lönebesked för löner som registrerats och uppdaterats innan semesterhanteringen aktiverats inte gick att skriva ut är nu åtgärdat.

2018.3.157

Lön Plus

 • Uttagna dagar visades inte på anställdakortet/lönebeskedet om man hade sammanfallande intjänande- och semesterår.
 • Vid uttag av retroaktiva lönebesked kunde antalet sparade semesterdagar visas fel.

2018.3.156

Allmän

 • BL Integration där du administrerar dina integrationer och som nås under Arkiv har fått ett nytt utseende.

Leverantör

 • Problemet med att skapa en betalfil innehållande kreditfakturor när formatet ISO 20022 används är korrigerat. Du behöver för att göra detta markera inställningen Slå samman betalningar till samma leverantör med samma betaldatum under Arkiv – Företagsuppgifter – Leverantörsreskontra.
 • Det går numera att skapa en betalfil i formatet ISO 20022 även om avsändarkontot är i BBAN-format, vilket krävs av Swedbank.

Lön Plus

 • Ett problem med fel underlag i semesterberäkningen vid procentregeln (månadslön eller timlön) är korrigerat. Semesterskuldslistan visade samma underlag oavsett vilket datum den togs ut för.
 • Avvikelser kunde ändras till tjänstledighet om antalet semesterdagar överskreds. Det vill säga andra avvikelser än tjänstledighet och semester sattes om till tjänstledighet vilket nu är korrigerat.
 • Fel antal semesterdagar kunde visas i semesterskuldslistan vid sammanfallande intjänande- och semesterår.
 • Avvikelser utanför avvikelseperioden skrevs bland raderna i lönebeskedet trots att de är inom aktuell löneperiod i de fall man tittade på ett retroaktivt lönebesked medan det finns en ny öppen löneperiod upplagd.

2018.3.154

Allmän

 • Genvägen som läggs på skrivbordet är nu inte av självreparerande typ utan går att ta bort om man så önskar.

Fakturering

 • Korrigerar problem med att fakturanumret saknas i autogirofilen och betalarnumret börjar med nollor.

Lön Plus

 • Rättar problemet med att semesterskuldslistan inte tog hänsyn till korrigerade semesterdagar.

2018.3.153

Allmän

 • Problemet med att entertangenten inte alltid fungerade som förväntat i vissa operativsystem är åtgärdat.

2018.3.152

Fakturering

 • Korrigerar problem med att fakturanummer saknas i autogirofil.
 • Vi inläsning av inbetalningsfil för autogiro kan fakturan även hittas med hjälp av betalarnumret.

Leverantör

 • Vid registrering av leverantörsfakturor hade automatiken för förfallodatum utifrån betalningsvillkor på leverantören fallit bort, denna är nu tillbaka.
 • Om BL Tolkning används och momsen tolkas kommer den automatiska beräkningen av moms som finns på leverantörskortet att slås ut.
 • En korrigering för betalningar till leverantör med samma betaldatum har gjorts för formatet ISO 20022

Lön

 • Objektinformation på fasta lönerader kom inte med i konteringen när man skapade lönen direkt via aktivitetsmenyn istället för i löneregistreringen.
 • Retroaktiva lönebesked påverkades inte av värden inlagda via funktionen för ingångsvärden.
 • Om man försöker spara en anställd utan personnummer kommer programmet automatiskt att sätta 00000000-0000.

Lön Plus

 • Ingångsvärden för komptid (KMP-ackumulatorn) räknades inte med i listan i avvikelser i löneregistreringen, detta är nu korrigerat.
 • Du kan numera registrera avvikelserna för både sjukfrånvaro och semester på samma datum. Ingen annan avvikelse kan dock kombineras med semester.
 • Vid korrigering av semesterdagar kunde kvarvarande dagar i listan visa fel antal.
 • Vid sammanfallande intjänande- och semesterår togs ingen hänsyn till sysselsättningsgraden på sparade dagar, vilket nu är korrigerat.
 • Om man använt sig av formeln QFPL (quantity from previous line/antal från föregående rad) på någon löneart kunde man få ett felmeddelande när man skapade löneperioden.
 • Om inget belopp finns angivet på en fast/individuell löneart kommer beloppet att hämtas från lönearten.
 • Vid statistik till SCB kan man välja att timmar ska hämtas från lönearterna istället för från kalendern.
 • De meddelanden som kan komma upp i samband med semesterårsbytet är förtydligade så att det ska vara enklare att komma vidare.

2018.3.150

Versionen innehåller främst ny funktionalitet för dig som ska lämna Arbetsgivardeklaration på individnivå för löner utbetalda 1 juli 2018 eller senare. Du når funktionen via Aktivitet – Arbetsgivardeklaration på individnivå. Här kan du läsa mer om Arbetsdeklaration på individnivå.

Allmän

 • Inloggningsrutan är kompletterad med en Avbryt-knapp.
 • Det gick inte att starta BL Administration från BL Byråstöd automatiskt när företaget låg i en annan grupp än lokal företagsgrupp.
 • Installation av version 2018.3.102 skapade onödiga men ofarliga filer på skrivbordet, detta är nu åtgärdat.

Fakturering

 • Problem med konstiga värden i intrastat-utförsel är korrigerat.
 • I vissa lägen saknades fakturanummer i autogirofilen, detta är nu åtgärdat.

Leverantör

 • Upplevelsemässiga justeringar kring vår nya tjänst BL Tolkning är gjorda.

Lön

 • Problemet med att semesterdagar visats fel på retroaktiva lönebesked är korrigerat och fungerar på löner som registreras framåt.
 • Regionalt stöd beräknades felaktigt vid kombination med växa-stöd.

2018.3.102

Allmän

 • Den interna webbläsaren är bytt till Chrome och i samband med detta har bland annat BL Integration, Digitala Företaget och BL Konto fått flytta in i den interna webbläsaren istället för att öppnas externt.
 • Du kan nu nå Mina sidor direkt inifrån BL Administration. Du hittar ingången under Hjälp – Mina sidor.
 • I vissa fall har kopplingar avseende BL Fakturaflöde inte visats korrekt på kund- och leverantörskortet. Nu finns ytterligare en status ”Aktiv i mellanläge”. Om denna status uppdateras kopplingen genom att man tycker på Status-knappen igen.
 • .NET Framework som applikationen bygger på är uppdaterat till version 4.5.2.

Fakturering

 • I samband med att vi säkrade upp funktionen med att skicka in företaget till BLA-supporten via FTP för GDPR uppstod ett problem att skicka e-fakturor via ftp till InExchange. Detta är nu åtgärdat.
 • Lagersaldot uppdaterades inte vid borttag av order i vissa lägen.
 • Problemet med att ändring av momskoden gav ett annat försäljningskonto (om detta ställts in i företagsuppgifterna) är åtgärdat.
 • Byte av kundnummer gick inte att göra vid SQL server-databas.
 • Listan med förinlagda betaltyper har kompletterats med Swish, MobilePay och Vipps vid nyuppläggning av företag för att underlätta för användare av iZettle-integrationen.
 • Om BL Fakturaflöde användes för avtalsfakturor märktes grundordern fel vilket gjorde att programmet meddelade att fakturan redan var skickat, trots att det inte stämde.

Leverantör

 • I vissa lägen kunde dubbla momsrader konteras när BL Tolkning användes, bland annat om en faktura tolkades men där man inte fick något konteringsförslag.
 • Vid BL Tolkning har vi underlättat nyuppläggning av leverantörer som hittills inte funnits med i leverantörsregistret. Genom att organisationsnumret presenteras är det enkelt att lägga upp leverantören genom att klicka på Sök företag.
 • Ett problem med registrering av e-fakturor skapade med BL Fakturaflöde gjorde att programmet inte kände av att pdf:en (själva fakturabilden) och xml:en, själva fakturainnehållet hörde ihop är åtgärdat.

Lön

 • Som en förberedelse till att arbetsgivardeklaration ska lämnas på individnivå har vi lagt till möjligheten att lägga in kontaktperson och teknisk kontaktperson i molndatabasen. Uppgifterna hämtas automatiskt från senaste kontrolluppgiftsredovisningen och du kan manuellt justera dem under Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – knappen Kontaktperson/Teknisk kontaktperson.
 • Anställdakortet har kompletterats med fält som behöver för Arbetsgivardeklaration på individnivå, TIN samt landskod för TIN.
 • Kommande lönerader uppdaterades inte när lönen som hanterade dem uppdaterades.
 • Ackumulerad lön på anställdakortet räknades fel eftersom de fyrställiga lönearterna (systemlönearterna) inte togs med. På lönebeskeden har summan däremot varit korrekt.
 • Anställda markerade med Undantag från företagsstöd kom ändå med i Skattedeklarationen.
 • Mallen för anställningsavtal under Hjälp – Mallar och blanketter är uppdaterad enligt GDPR.
 • Nya uppmärkningskoder för FORA är inlagda inför nästa års redovisning.

Lön Plus

 • Underlaget för semesterberäkningen (antalet timmar etc.) hämtas nu från löneperioden istället för avvikelseperioden. Dessutom hämtas timmarna från schemat numera ifrån löneperioden istället för avvikelseperioden som gällde tidigare.
 • Rörlig lön beräknades fel i samband med semesterårsbytet och i semesterskuldslistan. Detta är nu åtgärdat.
 • Avvikelser för mars kom inte med i semesterberäkningen vid procentregeln med månadslön.
 • Uttag av sparad semester i pengar påverkade inte semesterskuldslistan korrekt.
 • Problemet med att egna semesteravtal ibland blev raderade i samband med versionsuppdatering är nu åtgärdat.
 • Semesterberäkningen och semesterskuldslistan kunde ge olika semesterdaglön för semesteravtal med procentregeln.
 • Ett felmeddelande dök upp i semesterberäkningen och semesterskuldslistan för sparade dagar.
 • Rörliga tillägg blev i fel antal i samband i samband med semesterårsbytet, däremot blev listorna (semesterskuldslistan) rätt.
 • Vid avvikelsehistoriken visas IB i typ för de poster som kommer från ingångsvärdena istället för 0.
 • Vid beräkningen av det rörliga tillägget användes fel formel i semesterskuldslistan. Gäller semesteravtalet Månadslön med semestertillägg.
 • Inga beräkningar visades i semesterskuldslistan för de egna semesteravtalen.
 • Det gick inte att ta ut semestertillägg i klump om den anställde hade inställningen ”Delägare i fåmansföretag”.
 • Det gick inte att ta ut semestertillägg i klump vid sammanfallande intjänande- och semesterår.
 • Vid bruten löneperiod kommer programmet att hantera lönen som att den hör till den månad där löneperioden slutar i semesterberäkningen. Detta gäller alltså egna, treställiga, lönearter. Avvikelser hanteras alltid för det datum de är registrerade på.

2018.3.101

Allmän

 • Funktionen för att exportera personuppgifter har uppdateras med möjlighet att söka på flera sökbegrepp i samma sökning.
 • Meddelandet om lönebesked via e-post med anledning av GDPR dök upp även om man stängt ner det i vissa lägen. Detta är åtgärdat.

Leverantör

 • Problem med att skannade dokument inte ”fastnade” på reskontraposten är åtgärdat.

2018.3.100

Detta är en större uppdatering av programmet släppt i maj 2018. Här kan du läsa om nyheterna i 2018.3.100.

2018.2.103

Allmän

 • Vi har tagit bort möjligheten att skicka företagsdata (säkerhetskopior) via e-post direkt ifrån programmet. Detta för att förhindra att känsliga personuppgifter skickas per e-post.
 • BL Integration, som nås under Arkiv-menyn, har flyttat till en extern browser för att förbättra upplevelsen.

Fakturering

 • Korrigerar ett problem som uppstod vid kampanjpriser om artikelnumren innehåll bokstäver.
 • I företagsuppgifterna för fakturering är det nu möjligt att göra inställningen ”Sätt leveransdatum på order = fakturadatum i order”.

Leverantör

 • Vi har gjort ytterligare förberedelser för vår nya tjänst BL Tolkning.

Lön

 • Korrigering av semesterberäkningen vid semesterårsbyte i BL Lön Plus. Semesterskuldslistan stämde inte med semesterberäkningen vid årsbytet.

2018.2.101

Allmän

 • Personnummer kan anges för användarna i molndatabasen, vilket krävs för några av våra kommande integrationer.

Fakturering

 • Ett problem som gjorde att försäljningskontot ändrades felaktigt vid byte av momssats i vissa fall har korrigerats.

Lön

 • Problem att genomföra semesterårsbyte i molndatabaser/SQL-databaser är åtgärdat.
 • Uttag av obetalda semesterdagar påverkade antalet timmar felaktig om man hade inställningen att timmarna hämtas från schemat.
 • Det gick inte att registrera obetalda semesterdagar före årets dagar om man hade semesteravtalet Procentregeln 12% med timlön.
 • Semesterskuldslistan hanterade frånvaro del av dag felaktigt i beräkningen av arbetad tid när man hade semesteravtalet Procentregeln 12% med månadslön.

2018.2.100

Detta är en större uppdatering släppt i april 2018. Förutom de större förändringar som presenteras i nyhetsbrevet är ett antal buggar rättade i versionen:

Allmän

 • Systemdokumentationen är uppdaterad med en ny grafisk bild vilket även ska förhindra de problem med att ta ut den som visat sig i vissa fall.
 • Vissa av de webbsidor som du landar i via olika menyer och knappar har flyttat in i programramen. Detta gäller bland annat landningssidorna för Digitala Företaget.
 • E-postadress kan anges för användarna i molndatabasen.

Fakturering

 • Vi har korrigerat problemet med att skicka fakturakopia på e-fakturor via BL Fakturaflöde.
 • Ett fel som gjorde att 2018 års filer för begäran om utbetalning för ROT-/RUT-tjänster inte kunde skapas retroaktivt.

Lön

 • När växastöd kombinerades med regional nedsättning blev det fel i underlaget i Skattedeklarationen.
 • Sjukavdrag för en hel månad genererade en felaktig beräkning om man valt semesteravtalet sammalönereglen i Lön Plus. Detta är nu korrigerat.
 • Namnen på de systemlönearter som används i Lön Plus följde inte med till historikrapporten ”Lönearter sammandrag”.
 • I Lön Plus blev sjukavdraget för del av dag felaktigt beräknat när man la in frånvaron i timmar och inte i procent.
 • Det gick tidigare att byta och redigera ett använt arbetsschema trots att man var inne i en befintlig löneperiod i Lön Plus.
 • Om man aktiverat semesterhanteringen i Lön Plus får man en varning när man försöker lägga in ett slutdatum på anställdakortet för en anställd. Detta för att vi rekommenderar att du registrerar slutdatumet med hjälp av funktionen för slutlön, eftersom programmet då gör en beräkning av semesterersättningen.
 • Flera frånvaroperioder inom samma avvikelserperiod klumpades felaktig ihop till en och samma, vilket kunde leda till att kalenderdagsavdrag användes felaktigt.

Tidredovisning

 • Även arbetskoderna i tidredovisningen kan markeras som passiva, liksom du kan göra på kunder, artiklar och leverantörer.

2018.1.105

Allmän

 • Från och med 5/3 gäller nya postnummer i flera delar av landet. Dessa har vi lagt in och ort kommer att föreslås när postnumret anges på kunder, leverantörer, anställda osv.

Lön Plus

 • Korrigerar bugg där semesterskuldslistan visade fel uppgift för sparade dagar om de var utbetalda efter angivet datum för semesterskuldslistan men inom semesteråret.
 • Vid korrigering av sjukfrånvaro lades inte nya sjukdagar till på rätt sätt och påverkade därmed inte lönearterna.
 • Vid uttag av semester i pengar blev det en felaktig summering om datumet hamnade på en icke arbetsdag.
 • Vid korrigering av semesterdagar syntes de i listan för semesterdagar först när de blivit uppdaterade till historiken.
 • Semestertillägg för sparade semesterdagar kan nu göras med decimaler.
 • Semestertimmar hanterades fel vid beräkning av semesterdaglön i semesterskuldslistan.

2018.1.104

Lön

 • Mallen för reseräkning är uppdaterad till 2018 års beloppsnivåer. Du hittar mallen under Hjälp – Mallar och blanketter.
 • Korrigerar problem med att en omuppdatering av ackumulatorerna inte tog hänsyn till ackumulatorer valda på systemlönearter, tex KMP – komptid. Gäller BL Lön Plus.
 • Vid semesterutbetalning i pengar räknades antalet semeterdagar inte ner korrekt, gällde både betalda och sparade semesterdagar. Gäller BL Lön Plus.
 • Vid justering av semesterdagar i ingångsvärdena kunde problem uppstå i registret för de enskilda semesterdagarna, som det ställe semesterskuldslista och semesterutbetalningen hämtade uppgifterna ifrån. Dessa tabeller i databasen är nu sammankopplade vilket också innebär att du får en varning om du försöker ange ett lägre antal semesterdagar i ingångsvärdena än vad som hittills tagit ut under året. Gäller BL Lön Plus
 • Semesterdagar som inte får sparas längre ska i samband med semesterårsbytet läggas in som kommande lönerader och betalas ut på en femställig löneart i samband med nästa lönekörning. Detta fungerar nu automatiskt. Gäller BL Lön Plus.
 • I semesterberäkningen saknades decimaler vid beräkningen av semesterdagar och tillägg att spara. Något som behövs då programmet tillämpar bruttosemester med kvot. Gäller BL Lön Plus.
 • Semestertimmar registrerade via ingångsvärden hanterades felaktigt vid beräkning av semesterdaglön (procentregeln) i semesterskuldslistan.
 • Vid sammanfallande semesterår i BL Lön Plus har vi åtgärdat ett antal punkter:
  • Ett fel i beräkningen avantalet semesterdagara att reglera (om den anställde tagit ut fler semesterdagar än denne tjänat in) har åtgärdats.
  • Semestertillägg sparades felaktigt när de var registrerade via ingångsvärdena.
  • En reglering av semestertillägget gjordes även i de fall semesterberäkningen visat att det finns dagar som får sparas istället för att regleras, detta är nu åtgärdat.
  • I semesterskuldslistan saknades ett värde på de uttagna dagarna under intjänandeåret. Beräkningen av belopp att reglera som görs när den anställde tagit ut fler dagar än denne tjänat in blev dock rätt.

2018.1.103

Fakturering

 • Korrigerar problem med att skriva ut avtalsfakturor när BL Fakturaflöde är aktiverat och e-faktura inställt på någon kund. Gäller BL Fakturering Plus.

Lön

 • Problem med att systemlönearter inte omfört sociala avgifter på semester är åtgärdat. Gäller BL Lön Plus.
 • Korrigerar problemet med att semesterskuldslistan i vissa lägen gav felmeddelandet ”Kan inte semesterbereda”. Gäller BL Lön Plus.
 • Korrigerade semesterdagar summerades fel på anställdakortet och i löneregistreringen, detta är nu åtgärdat. Gäller BL Lön Plus.

2018.1.102

Lön

 • Korrigerar ett problem som uppstod i version 2018.1.101 som gjorde att det inte gick att uppdatera lönerna om man körde mot en SQL-databas, vilket man bland annat gör om man kör i molnet.
 • Inställningen för utbetalning av semestertillägg och rörligt tillägg vid valt tillfälle fungerade inte som tänkt. Detta är åtgärdat. Gäller BL Lön Plus.

2018.1.101

Lön

 • Om man ändrat utbetalningdatumet på en lön kunde ett fel uppstå – i det fall datumet blev annorlunda än utbetalningsdatumet för samma månad föregående år. Detta är åtgärdat.
 • Korrigerar fel i semesterberäkningen av antal tillägg att sparaför sammanfallande intjänande- och semesterår. Gäller BL Lön Plus.
 • Semesterskuldslistan visade fel belopp för uttagna dagar vid sammanfallande intjänande- och semesterår om ett ingångsvärde för detta registrerats. Gäller BL Lön Plus.
 • Vid sammanfallande intjänande- och semesterår tittade programmet felaktigt på utbetalningsdatum istället för avvikelsedatum för utbetalda semestertillägg i semesterskuldslistan, vilket nu är korrigerat. Gäller BL Lön Plus.

2018.1.100

Detta är en större uppdatering släppt i januari 2018. Här kan du läsa om nyheterna i 2018.1.100.

2017.2.106

Lön

 • Korrigerar problem med felaktig beräkning av sjuklön från och med dag 15. Detta gäller BL Lön Plus.
 • Semestergrundande arbetstid var felaktigt utgråat i ingångsvärdena vid semesteravtalen procentregeln 12% med månadslön, och timlön i BL Lön Plus.

2017.2.105

Leverantör

 • Korrigerar ett fel vid användandet av Portugal som landskod vid utlandsbetalningar.
 • Korrigerar problem där det vid import från leverantörsfakturaskanningssystem importerades en kontering av fakturorna trots att fakturan i sig inte importerades.

Lön

 • Korrigerar fel där bokföringstransaktioner saknades när man skapade lön från fasta lönerader.
 • Nya strandardlönearter för nattraktamente och idtrottsutövare finns att importera under Mer i löneartsupplägget.
 • Ändringar på anställdakortet sparas inte om endast vissa uppgifter ändrades, exempelvis skattetabell och/eller utbetalningsperiod.
 • Ett problem med att löner under vissa särskilda omständigheter skapades dubbelt är korrigerat. Gäller BL Lön Plus.
 • Vid beräkning av snittimlön hämtas timmar från lönearter med markeringen semestergrundande tid vid semesterberäkningen i BL Lön Plus.

2017.2.104

Allmän

 • Vi har kompletterat inställningarna för elektronisk fakturahantering med information om priser/avtal för BL Fakturaflöde.

Lön

 • Korrigerar problemet med att avgångsdatum inlagt direkt på anställdakortet inte sparades.
 • Korrigerar problemet med att det inte gick att ändra löneartstyp, kontrolluppgift eller arbetsgivaravgift på lönerater.
 • Beräkining av sjuklön från dag 15 blev felaktigt om man angett att sjuklön ska utgå efter dag 15. Detta gäller BL Lön Plus.
 • Lönearter med engångsskatt blev felaktigt kvar om man raderade en slutlön i BL Lön Plus.
 • Semesterskuldslistan i BL Lön Plus visade ett negativt antal intjänade semesterdagar om anställningsdatumet var senare än semesterskuldslistan togs ut. Nu visas de anställda inte i listan förrän anställningsdatumet är passerat.

2017.2.103

Lön

 • Problem med att välja ackumulatorer, kostnadsbärare, projekt mm på anställdakortet är åtgärdade.
 • Problem att ändra i systemlönearter i BL Lön Plus är åtgärdat.

2017.2.102

Lön

 • Problemet med semesterdagar som visades felaktigt i BL Lön är åtgärdat.
 • Programmet kunde låsa sig helt vid ett speciellt läge i löneregistreringen; om man öppnar upp listan med anställda och går in och redigerar uppgiftrerna den vägen. Detta är åtgärdat.
 • Vi har kompletterat med en varning om man försöker ändra schema för en anställd på ett datum innan utgången av senaste avvikelseperioden. Detta gäller BL Lön Plus.
 • Det gick inte att göra ändringar i registrerad slutlön, eller ta bort den om den blev felaktigt registrerad. Detta gäller BL Lön Plus.

2017.2.101

Allmän

 • Ett problem med att skapa nya databaser i SQL-server är åtgärdat.
 • Förberedelser för BL Intregration är gjorda och funktionen kommer att finnas under Arkiv – BL Integration senare.

Bokföring

 • Vid manuell momsöverföring fick man en fråga om att spara gjord kontering trots differens, en följd av införandet av momskontroll redan vid verifikationsregistrering.
 • Vid utskrift av dagbok/huvudbok var kostnadsställe/kostnadsbärare/projekt ikryssade även om det inte fanns några upplagda.
 • Ett problem med kontokonvertering är åtgärdat.
 • Kontroll av ingående moms ska inte göras för momsbefriade företag.

Leverantör

 • Mer-knappen i konteringsbilden för leverantörsfakturor fungerade endast på den första leverantörsfakturan man registrerade.
 • Kvittensfil till externt EFH-system gav fel fakturanummer i filen.

Lön

 • Ett problem med att företagsuppgifter i lön inte gick att ändra om man saknade licens för BL Lön Plus är åtgärdat.
 • Problemet med att skapa lön från fasta lönerader är åtgärdat.
 • Det gick inte att hämta anställda via sökknappen i löneregistreringen i vissa fall.
 • En förskjutning av uttagna och kvarvarande semesterdagar på semesterfliken i löneregistreringen när semesterhanteringen inte används är åtgärdad.
 • Ett problem när man skapar en statstikfil till till Bygglösen är åtgärdat.
 • Semesterskuldslistan i BL Lön Plus föreslår nu rätt datum (den sista i månaden) vid uttag och vid bokföring.
 • Ackumulatorn för komptid visade felaktigt dagar istället för timmar i BL Lön Plus.
 • Snittimlön som används vid semesterberäkningen beräknades felaktigt.
 • En begränsning så att det inte är möjligt att gå in på lönefliken om semesterhanteringen är aktiverad men licens för BL Lön Plus saknas är inlagd.
 • Man fick en varning när man försökte spara en anställd utan att ha angett en skattetabell trots att skatt i procent var markerat.

2017.2.100

Detta är en större uppdatering släppt i september 2017. Här kan du läsa om nyheterna i 2017.2.100.

2017.1.119

Allmän

 • Om man har gästanvändare upplagda är det nu möjligt för administratörsanvändare att ändra lösenordet för gästanvändarna utan att behöva känna till det ursprungliga lösenordet.

Bokföring

 • Vid export till BL Bokslut uppstod problem om fakturanumret på leverantörsfakturorna innehåll ett semikolon. Vi har korrigerat så att dessa nu automatiskt omvandlas till kolon vid exporten till bokslutsprogrammet.

Fakturering

 • Vid sökning av fakturor i reskontran kunde det ta lång tid om sökningen gjordes på en faktura där kundnummer saknades. Nu ställs man inför en fråga där man får ange om det är endast den sökta fakturans uppgifter som ska hämtas, eller om man vill att programmet ska lista samtliga fakturor där kundnummer saknas. Det första alternativet går betydligt snabbare än det andra.

Leverantör

 • Swedbank kan för betalformatet ISO 20022 inte hantera semikolon som avskiljare vid betalning av flera fakturor till samma leverantör, nu används istället kommatecken som avskiljare.

2017.1.118

Allmän

 • Ytterligare en förbättring i möjligheten att läsa in en backup av en SQL-databas som hamnar i defaultmappen för SQL-server har gjorts och nu fungerar det även om loggfil och databasfil inte lagras på samma plats.
 • Ett problem där alternativet snabbutskrift gav error vid vissa utskrifter (bland annat dagbok) är åtgärdag.

Bokföring

 • En bugg som gjorde att IB inte kunde ändras då räkenskapsåret bestod av endast en månad är korrigerad.
 • Det är nu möjlighet att imporeta endast en budget via en SIE-fil typ 3.

Leverantör

 • Nu går det att skapa en ISO 20022-fil utan att ange riksbankskod, som ju inte behövs för svenska betalningar.
 • Vi har korrigerat ISO 200022-formatet så att betalningar kan göras även till kinesiska konton.

2017.1.117

Allmän

 • Kopplingen mellan BL Administration och BL Byråstöd är förbättrad och du kan genom att klicka på BLA-ikonen i byråstödet komma in inte bara på rätt företag, utan också i rätt rutin inne i BL Administration

Leverantör

 • Problem med att skapa en fil för utlandsbetalningar i formatet ISO 20022 om bankkod och IBAN saknas. I dessa fall ska endast swiftkod kunna användas när IBAN saknas.
 • Ett problem med återredovisning från Danske Bank är åtgärdat.

2017.1.116

Allmän

 • Vi har möjliggjort att återställning av backup av en SQL-databas ska kunna hamna i defaultmappen för SQL-server.
 • Integrationen med Company Expense har finjusterats lite.
 • Förberedelser inför tjänsten BL Fakturaflöde påverkar utseendet för Elektronisk fakturahantering i företagsuppgifterna för fakturering och leverantör.
 • Vi har förberett för export till Digitala Företaget och en meny finns under Arkiv – Export, integrationen är dock inte helt färdigställd och går ännu inte att använda. Tills vidare exporterar du istället SIE-filer på traditionellt sätt under Arkiv – Export – SIE.

Bokföring

 • Bas 2017 är inlagd i programmet.
 • Vid avstämning av bankkontoutdrag skapades ingen verifikation om man valde att skapa en verifikation av två (eller flera) poster som beloppsmässigt tog ut varandra till noll.
 • En bugg vid utskrift av kontoreskontra med direktutskrift är åtgärdad.
 • Vid felaktiga värden i en budget som importerades från Excel gavs ett felmeddelande. Nu tas istället värden av fel format inte med vid importen.

Fakturering

 • Vi har kompletterat de generella företagsuppgifterna med swishnummer. För att lägga till det i fakturamallen väljer du i Blankettgeneratorn Inforga – Datafält – Valfritt datafält och anger ftguppg.swish.
 • En möjlighet att exportera uppdaterade fakturor för ”omfakturering” i ett annat företag finns under Arkiv – Export – Franchising export. Tanken är att detta kan användas exempelvis vid franchising när ett annat företag än de som skapar fakturona ska redovisa dem i sin bokföring.

Leverantör

 • Ett problem vid återredovisninga av utlandsbetalningar i ISO20022-format där flera fakturor betalas med en gemensam betalpost är korrigerat.

Lön

 • Vid FORA-rapportering ska lönesumman för tjänstemän inte innefatta de som fyllt 65 år från och med månaden efter att de fyllt.

2017.1.115

Leverantör

 • Korrigerar bugg där fel datum angavs om man valde Avför för en leverantörsfaktura och inställningen var att programmet skulle föreslå förfallodatum.
 • Vid inläsning av en återredovisningsfil från Danske Bank gavs i visa fall ett felmeddelande vid inläsning.

2017.1.114

Allmän

 • Systemet tar nu hänsyn till antalet användare per både modul och kundnummer vid inloggning i molndatabas.
 • Korrigerar problem med att molndatabas inte var markerat vid inläggning av ny licens för BL Förening.

Bokföring

 • Vid antalsredovisning går det numera att ange antal med fyra decimaler när du registrerar ingående balans.
 • Vid import av stora SIE-filer kunde det ibland bli ett låsningsfel för användare som arbetar mot en Accesss-databas, detta är nu åtgärdat.

Leverantör

 • Justering för hantering av betalfil och återredovisningsfil från Danske Bank.

2017.1.113

Fakturering

 • Problem med att programmet varnar för felaktigt personnummer i ROT/RUT och Begäran om utbetalning när checksiffran sist i personnumret är en nolla är åtgärdat.

2017.1.112

Allmän

 • Korrigerar problem med att ändrade inställningar för skanning av mapp för import inte slår igenom direkt.
 • Problem med kontroll av bank- och plusgironummer som läggs in är korrigerat.

Bokföring

 • Korrigerar bugg där man inte kunde få ut en periodisk sammanställning i 2017.1.111
 • Korrigerar ett ovanligt problem där ett felmeddelande kunde dyka upp i samband med versionsuppdatering om en anläggningspost som inte är kopplad till ett register.
 • BL Administration är förberett för export av bokföringsuppgifter till Digitala Företaget.

2017.1.111

Allmän

 • Kopplingen mot Company Expense och Digitala Företaget är nu klar från BL Administrations sida. Import från dessa system görs via Arkiv – Import – Externa system.

Bokföring

 • Utrangering av post i anläggningsregistret i bokslutsperioden fick fel återföring av gjorda återföringar.
 • Den engelska kontoplanen är kompletterad med några konton.
 • Möjlighet till konvertinger av SIE-filer från Visma Business finns nu under Mer – Konvertering i rutinen för SIE-import.

Fakturering

 • Korrigerar bugg där man i vissa fall fick fel belopp för ROT/RUT vid fakturering.
 • Korrigerar bugg där bifogade pdf:er på fakturor följde med i mail, trots att man inte kryssat i rutan Bifoga pdf-bilagor.

Leverantör

 • Korrigerar bugg där det kunde bli för lång referens i betalfiler i ISO 20022-format till Danske Bank.

2017.1.110

Allmän

 • Problem med felmeddelande vid flytt av fält i blankettgeneratorn är åtgärdat.

Bokföring

 • Korrigerar bugg som gjorde att det inte gick att skriva ut räkenskapsschema för aktiebolag.
 • Korrigerar bugg där rutorna U1-U4 inte skrevs ut vid förenklat årsbokslut om man före utskriften gått via Aktivitet – Förenklat årsbokslut.

Fakturering

 • Korrigerar problem med kontroll av checksiffran i OCR-nummer som kunde bli fel vid väldigt långa fakturanummer.
 • Numera är det möjligt att söka efter artikelnamn i inleveransrutinen.
 • Passiva artiklar syns från och med nu inte i inleveransrutinen.

Leverantör

 • Anpassning av ISO 20022 för Swedbank är gjord.

Lön

 • Korrigering av bugg där ändring av belopp i Fora-rutinen inte uppdaterar beloppet i Summa arbetare.

2017.1.109

Allmän

 • Förhandsgranskningsfönster kommer ihåg storlek och position från föregående förhandsgranskning. På så sätt slipper du ändra inställningarna varje gång om du har särskilda önskemål.

Bokföring

 • Problem med att ekonomiöversikten hämtar fel siffror när rapporten som används anger att de ska hämtas från ett specifikt räkenskapsår är korrigerat.
 • Meddelandet vid import av SRU-koder är uppdaterat till att avse beskattningsår 2016.

Leverantör

 • Återställer att standardläsaren för pdf-filer används, istället för den alternativa läsaren Flexviewer som blivit förvald felaktigt. Flexviewer är dock en betaversion och inte fullt utvecklat och har några andra brister.

2017.1.108

Bokföring

 • En av koderna, SU, i rapportupplägget har tidigare endast fungerat för ett av kostnadsställe, kostnadsbärare eller projekt. Numera kan den användas även för kombinationer av kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.

Fakturering

 • Korrigerar bugg där reskontralistan visade felaktiga differenser om flera olika reskontrakonton avändes på kunder och registreringen av kundfakturor gjordes via Aktivitet – Manuell registrering reskontraposter.

Leverantör

 • En alternativ pdf-visare kan användas vid visning av kopplade dokument, exempelvis skannade leverantörsfakturor i de fall där det gått segt att öppna dem. Inställningen för detta görs under Arkiv – Grundinställningar – Mer – Inställning pdf-visare.
 • Korrigerar problem med att inställningen Töm behandlat-mapp i vissa lägen gav error vid utgång ur Registrering leverantörsfaktura.

Lön

 • Korrigerar fel i kontrollistan för arbetsgivardeklarationen inte tog med löner för anställda födda 1937 eller tidigare.
 • På kontrolluppgift KU31 hämtas företagsnamnet numera automatiskt in till ruta 571 där andelen/aktiens namn ska anges.
 • Vid utskrift av arbetsgivardeklarationen stod fel årtal vid ruta 59, 1950 istället för 1951.
 • En varning har lagts till för de fall där man försöker skapa en kontrolluppgift KU10 med ett värde i ruta 017 om ett värde i ruta 014 saknas.
 • Små korrigeringar i lönefilen av formatet ISO20022 till Nordea införda.

2017.1.107

Bokföring

 • Korrigerar ett fel vid lagring av verifikationer.
 • Bättre kontroll av inslaget periodintervall vid utskrift av specifikation av avskrivningar från anläggningsregistret.

2017.1.106

Lön

 • Korrigerar ett fel där personer löner för personer födda 1937 eller tidigare hamnade i fel fält i kontrolluppgiften. Lönen ska redovisas i ruta 011 istället för 031 på grund av att arbetsgivaren från och med inkomståret 2016 betalar särskild löneskatt för dem.

2017.1.105

Fakturering

 • Korrigerar fel där fältet varav ROT/RUT inte syntes på fakturorna i Kontroll reskontra per kund

Lön

 • Korrigerar en felsummering av ackumulatorerna på anställdakortet.

Tidredovisning

 • Det går numera att sätta noll i antal även på ej debiterbara arbetskoder.

2017.1.104

Allmän

 • När man namngav en säkerhetskopia med – visades den inte i listan över säkerhetskopior nästa gång man gick in i programmet, vilket nu är åtgärdat.

Fakturering

 • Formatet Svefaktura som används för elektroniska fakturor är kompletterat med information om GLN-nummer

Lön

 • En mindre förändring av KU-schemat är införd, dock inget som påverkar användaren.

2017.1.103

Lön

 • Korrigerar bugg som uppstod om man skapade en gemensam kontrolluppgiftsfil för fler företag och där man försökte ersätta uppgifterna för ett företag med nya. De gamla uppgifterna skrevs inte över, utan filen byggdes på med de nya uppgifterna vilket innebar att det fanns två (eller flera) kontrolluppgifter för dessa personer.

2017.1.102

Lön

 • Korrigerar bugg där skattedeklarationen inte gick att öppna om man lagt in tomrader eller rader med enbart text i löneregistreringen.

2017.1.101

Bokföring

 • Vid SIE-import räcker det nu med att verifikationsnummerserie är angivet för att använda verifikationsnummerserie enligt SIE-filen. Detta är en förberedelse inför integrationen mot Digitala Företaget som kommer senare.

Fakturering

 • Korrigerar ett fel där streckkoder på fakturan blev felaktiga vid utskrift.

2017.1.100

Detta är en större uppdatering som släpptes i början av januari 2017. Här kan du läsa om Nyheterna i 2017.1.100.

2016.2.104

Allmänt

 • Uppgift om företagets säte följer med vid export till BL Bokslut.
 • Möjligheten att exportera en backup med gamla metoden (som även passar gamla BL Administration) är borttagen.
 • Korrigerar ett fel som uppstod när man försökte göra en versionsuppdatering medan ett företag var låst.
 • Numera ignoreras lösenord på företagsnivå när man exporterar molninställningar för flera företag.

Bokföring

 • Korrigering av meddelande vid uppläggning av befintlig verifikationsnummerserie.
 • Från och med nu säkerställs att id på kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt blir med versaler, även vid SIE-import och vid import från fakturaskanningssystem.

Fakturering

 • Korrigerar bugg där specifikationen för ROT/RUT felaktigt blir tom vid flytt- och IT-tjänster.

Leverantör

 • Numera kan valutakurs uppdateras vid inläsning av utländska fakturor från fakturaskanningssystem.
 • Det finns nu möjlighet att ange alternativa sökvägar för skannade leverantörsfakturor/e-fakturor. Detta eftersom sökvägen kan skilja sig åt när man arbetar på flera olika datorer även om de skannade fakturorna/e-fakturorna är åtkomliga från alla datorer.
 • Korrigerar fel där kryssrutan för att uppdatera leverantörsfakturor efter import under inställningarna för import från externt EFH-system fungerade omvänt.

Lön

 • Korrigerar ett fel som uppstod när lönen var öppen i löneregistreringen vid utskrift och uppdatering av densamma.
 • Kompletteringar för betalformatet ISO 20022 bland annat gällande Danskebank och betalfiler för löner.

2016.2.103

Allmänt

 • Export till vårt nya BL Byråstöd finns inlagd. Exporten görs under Arkiv – Export – BL Byråstöd. Du väljer själv om det är kundregistret i aktuellt företag eller själva företagslistan du exporterar.
 • Korrigerar ett utskriftsproblem som uppstod om senast använda skrivare blivit borttagen då det i detta fall inte blev någon skrivare alls vald vid nästa utskrift.
 • StatsCollector, en möjlighet för statistikuppgifter hos användarna, är implementerad.

Bokföring

 • Ingången till Uppläggning – Projekt är uppsnabbad.
 • Korrigerar felet att det inte gick att lägga in ingående balanser på kostandsställen och kostnadsbärare som uppstod i version 2016.2.102.
 • Korrigerar en bugg som gjorde att det i vissa lägen inte gick att kopiera en kontoplan

Fakturering

 • Order kunde inte sparas om en kopplad blankett hade ett för långt namn. Från och med nu kan blanketter inte sparas med ett namn på fler än 36 tecken, vilket är det längsta tillåtna i orderregistreringen.

Leverantör

 • Korrigerar problem med att man vid frikopplat läge i leverantörsfakturaregistreringen upplevde det som att fönstret stängdes ned efter konteringen.
 • Licensen för BL Direktöverföring (uppladdning av skannade dokument) ger tillgång även till Arkiv – Företagsuppgifter – Leverantörsreskontra, så att man har möjlighet att ange sökvägen till dokumenten som ska överföras.

Lön

 • På listan Ackumulerad lön innevarande år har raden Arbetsgivaravgift visat fel uppgift då den exkluderat sociala avgifter på raden Semester. Beloppet korrigeras vid en omuppdatering av lönetotalerna.
 • Ingången till listan Kontroll Lön är uppsnabbad.

Tidredovisning

 • Vid export till BL Webbtid följer inställningen om att dölja priset inte med längre. Detta för att inställningen för detta istället ska kunna göras av administratören av BL Webbtid.

2016.2.102

Allmänt

 • Vid import av logga till blankett orsakades ett felmeddelande om företaget hade databasen i molnet, detta är nu korrigerat.
 • En licensvarning gällande tredjepartsprodukt dök upp, vilket nu är åtgärdat.

Leverantör

 • Korrigerar problem att importera filer från ett elektroniskt fakturahanteringssystem via Import – Register.

2016.2.101

Allmänt

 • Direktlänkar till exempelvis Skatteverket fungerade inte i samband med uppdateringen till det nya användarstödet i version 2016.2. Detta ska nu vara åtgärdat.
 • Nyhetssidan BLA Online visades felaktigt i vissa versioner av Internet Explorer, en kontroll för att säkerställa att rätt version används görs nu.

Bokföring

 • Vid utskrift av verifikationer med där en koppling till kontoreskontran fanns visade en differens, som berodde på att programmet i det läget inte kunde hitta igen underliggande transaktioner.

Fakturering

 • Korrigerar problem med att ROT/RUT-artiklar felaktigt kunde hamna under Flyttjänster i begäran om utbetalning trots att de var kodade annorlunda.

Leverantör

Automatkonteringar utfördes två gånger vid registrering av leverantörsfakturor om företaget var inställt på kontantmetoden.

2016.2.100

Detta är en större uppdatering som släpptes i början av september 2016. Här kan du läsa om Nyheterna i 2016.2.100.

2016.1.201

Fakturering

 • Korrigerar bugg där inpriser/utpriser blev felaktiga vid inleverans i vissa lägen.
 • Korrigerar bugg där en retroaktiv lagerlista fick fel värden i vissa lägen.
 • Nu finns möjlighet att välja om fakturanummer eller OCR-nummer ska presenteras i QR-koden.
 • Korrigerar bugg där artikelstatistiken blev felaktig i 2016.1.200.

2016.1.200

Det viktigaste i versionen är förändrade arbetsgivaravgifter för ungdomar. Från 1 juni 2016 är den nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga slopad, vilket innebär att du för alla anställda födda 1951 och senare betalar 31,42% i arbetsgivaravgift.

Allmänt

 • Vi har nya adresser till BLA Online (bla.blinfo.se), manualen (blasupport.blinfo.se) och supportforumet (blaforum.blinfo.se) som du normalt öppnar inifrån programmet. Ska du komma åt sidorna utanför programmet behöver du använda de nya adresserna.
 • Vi skickar med installationsfilen till verktyget TeamViewer (används vid fjärrsupport) med installationen av programmet.
 • Vid snabbutskrift av blanketter togs inte uppgifter som enbart ska skrivas på sista sidan med. Detta är nu åtgärdat.

Bokföring

 • Korrigerar bugg där man fick error om man försökte hämta ett konto från BAS-kontoplanen om kontot redan fanns upplagt.
 • Vid direktutskrift från verifikationsregistreringen i frikopplat läge (fönstret utanför programramen) tappade programmet fokus och verifikationsregistreringen blev minimerad.
 • Vid import av kontoutdrag från SEB skedde en förskjutning av kolumnerna om tomma poster fanns i någon kolumn, detta är nu åtgärdat.
  Rättar bugg där momsöverföring i vissa särskilda fall kunde hamna i #-serien.
 • Vid uppläggning av ett nytt räkenskapsår sätts alltid månadens sista dag som slutdatum, tidigare kunde det bli problem när det nya året var skottår.

Fakturering

 • Korrigerar bugg där det inte gick att e-posta en tilläggsfaktura för ROT/RUT-arbeten.
 • I fakturaregistreringsbilden på fliken Extrauppgifter finns ett nytillkommet fält för kollinummer som även kan infogas i en blankettmall.
 • Rättar bugg där priset inklusive moms summerades felaktigt om en momsartikel (enbart moms) användes.
 • Om man öppnade upp en redan sparad faktura med ROT/RUT-avdrag på nollades beloppet ut i de fall artiklarna inte var kodade som underlag för skattereduktion.
 • Om man i inbetalningsrutan väljer Avför eller Kundförlust föreslås hela restbeloppet för HUS-fakturor.
 • Rättar fel där avstämning mot bokföringen i reskontralistan tog med bortkonteringar felaktigt.
 • Korrigerar fel där artikelstatistiken inte tog med fakturor registrerade på 29/2 (skottdagen).

Lön

 • Programmet är anpassat till att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopas from 1 juni 2016, vilket innebär att du för alla anställda födda 1951 och senare betalr 31,42% i arbetsgivaravgifter.
 • Korrigerar fel där man inte kom åt fönstret för att välja ackumulator via knappen Ingångsvärden på anställdakortet.

Tidredovisning

 • Rättar bugg där det inte gick att ta bort en kopplad systemanvändare från en medarbetare.

2016.1.105

Allmänt

 • Korrigerar bugg där det var möjligt att radera låsta rader via Mer ? Kontering i fakturaregistrering, löneregistrering och levearntörsfakturaregistrering.
 • Nu finns en reseräkning för 2016 inlagd under Hjälp ? Mallar och blanketter.
 • Valet snabbutskrift fungerar numera också för blankettutskrifter.
 • Vid utskrift av specificerad behandlingshistorik skrevs inte sista postens ändringar ut vid valet snabbutskrift.

Bokföring

 • Kontokonvertering från BAS 96 till BAS 2016 uppdaterar konton i företagsuppgifterna samt varnar om att skattedeklarationsupplägget behöver justeras.
 • Vid SIE-export är rutan för att exportera saldon för föregående år förvalt ikryssad.
 • Korrigerar bugg där import av bokslutsverifikationer från BL Bokslut i vissa lägen orsakade error.
 • Korrigerar bugg där kryss i rutan för snabbutskrift gjorde att snabbförhandsgranskning av bokföringsrapporter inte fungerade.
 • Korrigerar bugg där IB hamnade fel på huvudboken om man valt gemensam beloppskolumn för debet och kredit.
 • Korrigerar bugg där kontospärrar raderades om kund utan licens för Bokföring Plus gick in på företaget.
 • Specifikationen för förenklat årsbokslut är nu vänsterställd istället för centrerad.
 • Användare med läslicens för bokföringen kan numera se rapporter även för projekt och kostnadsbärare.
 • Korrigerar bugg där utskrift från kontoreskontran inte inkulderade nollade poster även om detta var markerat.
 • Korrigerar ett fel i avstämningsfunktionen för anläggninsregistret som uppträdde om man hade kopplat flera konton till samma register.
 • Korrigerar att programmet inte föreslog full avskrivning år 5 i rutinen för förenklat årsbokslut.

Fakturering

 • Korrigerar problem med att ett felaktigt uppställt organisationsnummer för en bostadsrättsförening inte fångades upp vid registrering av en ROT-faktura.
 • Vi skickar numera med fler förinlagda betalningsvillkor; 14, 15, 40 och 90 dagar.
 • Korrigerar bugg där valet att sätta reskontrakonto per faktureringsomgång alltid bokade mot 1510.
 • I avstämningsfunktionen för kundreskontra tas det numera hänsyn till poster som är bokförda inom det angivna datumintervallet men fakturadatum låg utanför.
 • Korrigerar bugg som gav en felaktig summering av intrastatrapporten för införsel.
 • Korrigerar bugg där felaktigt reskontrakonto valdes vid uppdatering av räntefakturor.
 • En kontroll görs nu inför import av order om valet behåll ordernummer gjorts.
 • Vid borttag av en artikel som är markerad som underlag för skattereduktion avmarkeras ROT/RUT, under förutsättning att ordertotalen är noll och inga andra rader finns registrerade.

Leverantör

 • I avstämningsfunktionen för leverantörsreskontra tas det numera hänsyn till poster som är bokförda inom det angivna datumintervallet men fakturadatum låg utanför.
 • Korrigerar bugg som orsakade låsning om en oupplagd valuta angavs i leverantörsfakturaregistreringen.
 • I betalfil CFP anges alltid valutaficka EUR för inrikes betalningar i Euro.
 • Korrigering av bugg som gjorde att programmet låste sig om man avbröt registrering av leverantörsfaktura och sedan svarade Ja på frågan om att spara posten.

2016.1.104

Allmän

 • Korrigering för utskriftsproblem vid ogiltig skrivarsession samt i Terminalserver-miljö om klienten är en Mac.
 • Rättar problem att konvertera systemdatabasen från SQL-server till Access.
 • Korrigerar problem med att lägga upp projektid med fler än tio tecken.

Bokföring

 • Avstämning mot bankkontoutdrag är kompletterad med fildefinitionen för Danske Bank.
 • Korrigerar bugg med felmeddelande vid ändrade standardkonton för konteringsguider.
 • Avskrivningarna från anläggningsregistret skapades tidigare när man öppnade verifikationsregistreringen på nya året första gången. Numera skapas de i samband med att det nya året läggs upp.
 • Förbättrad hantering av felaktiga datum vid SIE-import.

Fakturering

 • Standardmallen faktura_engelsk är kompletterad med kundens VAT-nummer.
 • Korrigerar bugg där sökning av passiva artiklar inte fungerade.
 • Korrigerar bugg vid fördelning av skattereduktion om underlaget var ett extremt stort belopp.
 • Korrigerar bugg som gjorde att det var fel vid import av EIO:s grossistprislista
 • Korrigerar bugg där fraktavgift inte kom med vid massfakturering.

Leverantör

 • Korrigerar bugg vid för långt adressfält på en leverantör vid import från fakturaskanningssystem.
 • Korrigerar bugg där det vid import från fakturaskanningssystem blev problem om fakturadatumet låg längre fram än dagens datum.
 • Korrigerar problem med låsning av fönster i samband med uppläggning av ny leverantör i vissa lägen.
 • Rättar bugg med problem vid inläsning av återredovisningsfil från Den Norske Bank.
 • Transaktionstexten vid bokföring enligt kontantmetoden innehåller numera både löpnummer, leverantörsnamn och eventuell informationstext.

Lön

 • Vi omuppdatering av lönetotaler för en period där inga löner fanns registrerade nollställdes egna upplagda ackumulatorer.
 • Några små korrigeraingar av KU10-blanktten.
 • Korrigering av bokföringskonto för arbetsgivaravgifter för personer födda 1937 eller tidigare, numera används konto 7534 för nya företag istälelt för 7530.
 • Under Mer-knappen i anställdaregistret är valen individuella löner och fasta lönerader uppdelade på två olika rader.

2016.1.103

Fakturering

 • Rättar bugg i inventeringslistan där artiklar med inventerat värde satt till noll inte kom med.

Leverantör

 • Rättar ett problem med error i samband med import av leverantörsfakturor från fakturaskanningssystem.

Lön

 • Rättar problem med Kontrolluppgiftsbilden vid upplösningen 1680*1050 och objektstorleken 125 %.
 • Rättar fortsatta problem med att skapa KU-fil om specialtecken finns i företagsnamnet.
 • Felmeddelanden vid validering av KU-filer har gjorts tydligare.
 • KU-blanketten är kompletterad med fält för gatuadress samt text om inskick i sidfoten.

2016.1.102

Lön

 • Rättar bugg med personer med samordningsnummer istället för personnummer som i kontrolluppgifterna som blev fel då ingen adress följde med.
 • Rättar bugg i kontrolluppgifterna där bara en manuellt adderad KU20 eller KU31 kom med i filen.
 • Korrigerar blankett-utskrifterna för kontrolluppgifter så att de blir bättre anpassade till fönsterkuvert.
 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att skapa kontrolluppgiftsfilen om företagsnamnet innehöll specialtecken.
 • En markring för obligatoriska uppgifter för uppgiftslämnare har lagts till.

2016.1.101

Allmänt

 • Korrigerar problem med utskrifter om skärminställningen var inställd på 125%
 • Åtgärdar problem för BL Start-kunder som inte kom åt programmet.

Fakturering

 • Rättar bugg där kopiering av levererad order gav minus-saldo i restat antal.

2016.1.100

Detta är en större programversion som släpptes kring årsskiftet 2015/2016. Här kan du läsa om Nyheterna i 2016.1.100#

2015.2.110

Bokföring

 • Bugg i SIE-export till BL Företagsplatsen är rättad.

Fakturering

 • Rättar bugg som gjorde att intervallet av verifikationsnummer kunde bli fel på fakturajournalen.

Lön

 • Rättar bugg som gjorde att ingångsvärden för Drivmedel inte kom med i ackumulerad lön.

2015.2.109

Allmänt

 • Rättar bugg som gjorde att programmet kunde krascha om man stängde förhandsgranskat dokument samtidigt som en tooltip var aktiv.

2015.2.108

Bokföring

 • Rättar problem med budgetsaldon i SIE-filer
 • Rättar bugg som gjorde att hänglåssymbolen inte syntes på vissa låsta verifikat
 • Rättar bugg som gjorde att trendkolumnen i resultatrapporten kunde bli fel vid sammanslagning av kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt till en rapport
 • Rättar bugg som gjorde att uttag av momsrapport till excel inte skapade fråga om momsöverföring

2015.2.107

Allmänt

 • Kompletterat med tydligare informationstext vid kopiera företag till företag vid molndatabas för att inte riskera att uppgifter skrivs över felaktigt.
 • Vid uppläggning av nytt företag i molnet blir numera inställning för kopplade dokument lagring i databasen.
 • Verifikationsnummer visas numera i historiken för kassarapporten.
 • Det är möjligt att stänga av utskriften som erbjuds vid uppdatering i kassarapporten under inställningar.

Bokföring

 • Rättar en bugg där klick i något annat fält än på konto på en ny rad i en befintlig verifikation avslutar programmet.
 • Notifiering om sista dag för låsning av perioder visas inte på dag 50, dvs den sista tillåtna dagen för senareläggning.
 • Procentsatser på momsdeklarationen saknades på skärmutskrift, detta är nu åtgärdat.

Fakturering

 • Det går numera att snabbupplägga kostnadsställen/kostnadsbärare/projekt från redovisningsfliken i fakturaregistreringen.
 • Rättar bugg som innebar att fakturahistorik för sammandrag per order visade fel datum, fakturadatum istället för orderdatum.
 • Innehåller små korrigeringar i inkassomallen.

Leverantör

 • Rättar problem med att för många tecken tilläts för telefon och fax på leverantörskortet, vilket innebar ett felmeddelande vid spara.
 • Vid registrering av leverantörsfaktura från en e-faktura hämtades inte fakturadatumet in automatiskt.
 • Korrigerar problem med att det vid attest inte fungerade vid hantering av e-fakturor.

Lön

 • Innehåller små korrigeringar i standardmallen för lönebesked, Lönebesked_1.
 • Vid registrering av ingångsvärden för anställda sker nu en automatisk fråga om omuppdatering av lönetotaler.

2015.2.106

Bokföring

 • Rättar en bugg där man vid kopiering av verifikationer skrev över en befintlig om den var öppen vid korrigeringstillfället.
 • Programmet varnar numera om man lägger upp ett anläggningsregister med koppling till bokföringen om nödvändiga konton saknas. Du får också en varning om du försöker koppla ett anläggningsregister till ett konto som redan är kopplat till ett annat anläggningsregister.
 • Korrigerar problem med att uppläggning av nytt projekt tar lång tid vid stora volymer.
 • Rättar bugg som varnade om periodlåsning även för bokslutsperioden.
 • Justering i fildefinitioner för avstämning mot kontoutdrag för Nordea och Handelsbanken.

Fakturering

 • Rättar en bugg där obligatoriska uppgifter vid skattereduktion ROT/RUT inte kom med vid begäran om utbetalning om man använde avtalsorder.
 • Rättar en bugg där det vid export av fakturor under Export – Register uppdaterade exporterat datum för samtliga fakturor istället för enbart de uppdaterade.
 • Fältet för benämning i fakturaregistreringen är numera utökat till 60 tecken istället för 40 i nya företag, standardmallarna är också anpassade för detta.
 • Korrigerar problem när man vid inbetalning av självförnyande uppdrag (autogiro) valde att inte uppdatera reskontraposterna utan endast betalningarna vilket kunde orsaka problem längre fram, numera får man inget val.

Leverantör

 • Skannade leverantörsfakturor presenteras numera i datumordning istället för bokstavsordning.
 • Korrigerar bugg där sökning på sortnamn har inte fungerat vid registrering av leverantörsfakturor.

Lön

 • Det finns numera möjlighet att flytta rader upp eller ner i löneregistreringen genom att högerklicka på en rad och välja just flytta upp eller flytta ner.
 • Listan med fasta lönerader visas nu i registreringsordning istället för löneartsordning som gällt tidigare.
 • Löneart 955 Hyresersättning finns nu att importera under Mer – Importera lönarter

2015.2.105

Allmänt

 • Rättar bugg som gjorde att mailsignaturen inte kom med vid utskick från programmet.
 • Rättar diverse fel i licenshanteringen av bland annat Kassarapporten.

Bokföring

 • Rättar bugg som gjorde att programmet föreslog momsöveröring trots att den är gjord i en senare period.
 • Räkenskapsscheman och SRU-koder uppdaterade för beskattningsår 2015 samt korrigerar en bugg som gjorde att räkenskapschemat inte teckenvändes korrekt vid export till Excel.

2015.2.104

Allmänt

 • Rättar bugg som gjorde att Notifieringar inte alltid kom upp vid ingång i företag.
 • Rättar bugg som gjorde att det kunde bli problem med upprepade läsningar av e-postinställningar vid skickande av flera fakturor, lönebesked etc.

Bokföring

 • Rättar bugg som gjorde att borttag av väldigt många transaktionsrader i en verifikation kunde leda till felmeddelande.
 • Nu finns ny fildefinition för kontoutdrag från Länsförsäkringar Bank samt ändringar i fildefinitionen för Swedbank.
 • Justering av konton för Vinstmarginalmoms i momsdeklarationen.

Leverantör

 • Rättar bugg som gjorde att förinlagt faktura/ocrnummer låg kvar vid registrering på nästa leverantör.
 • Rättar bugg som gjorde att man fick en fråga om automatkontering trots att man ej markerat att det ska vara så.

2015.2.103

Allmänt

 • Nu kan man skapa molndatabaser även genom högerklick – Flytta markerat företag till molnet via Företagslistan.
 • Kassarapport är nu kompletterad med avstämning av kontantkassa samt möjlighet att se historiska händelser.

Bokföring

 • Nu kan man ha egen verifikationsnummerserie för kassarapport.
 • Rättar bugg som gav problem vid luckor i kontoutdragsfilen.
 • Nu kan man kopiera fildefinition för kontoutdragsfil från annat företag.
 • Rättar bugg som kunde leda till problem med dubbelregistrering i kontoreskontra.
 • Rättar bugg som gjorde att uppläggning av projekt via Verifikationsregistreringen föreslog fel id.
 • Nu är det förvalt att en läslicensanvändare ser alla perioder, låsta och öppna.

Fakturering

 • Nu är Kontera fakturor vid manuell registrering förvalt för nya företag.
 • Rättar bugg som gjorde att kolumnen TB% inte kom med vid överföring till Excel.

Leverantör

 • Rättar bugg som gjorde att konteringsrader skrevs över om man valde konteringsmall.
 • Rättar bugg som gjorde att borttag av ouppdaterad leverantörsfaktura inte räknade ner löpnumret.
 • Rättar bugg som gav problem med postnummerfältet i uppläggning av leverantör.

Tidredovisning

 • Nu är det förvalt med inställningen Urval Alla istället för tidigare Urval Alla (ej fastpris)

2015.2.102

Fakturering

 • Rättar bugg som gjorde att det blev fel skattereduktionsbelopp om man använde artikel kodad som underlag för skattereduktion.

2015.2.101

Allmänt

 • Rättar bugg som gjorde att flera Terminal Server-användare inte kunde vara inloggade samtidigt.

2015.2.100

Detta är en större programversion som kom under hösten 2015. Här kan du läsa mer om Nyheterna i 2015.1.100#.

2015.1.300

Lön

 • Den här versionen innehåller anpassningar till förändrade arbetsgivaravgifter för unga från 1 augusti 2015.

2015.1.207

Allmänt

 • Nu finns en ny mall för reseräkning för 2015 under Hjälp – Mallar och dokument
 • Nu finns nya övningsföretag för BL Start och BL Förening

Bokföring

 • Rättar bugg som gjorde att det fanns risk att omuppdatering redovisning inte hittade och rättade felaktigheter.
 • Rättar bugg i avskrivningsplanen. Om ingen avskrivningsplan skapades kunde fel datum visas för ”Fullt avskriven”.

Fakturering

 • Nu kan man även se ofakturerade ordrar i faktureringsstatistiken som du hittar under Utskrift – Historik – Fakturering.
 • Nu finns en kontroll på person- och organisationsnummer i begäran om ROT/RUT.

Lön

 • Förändrade arbetsgivaravgifter för ungdomar från och med 1 augusti.
 • Rättar bugg som gjorde att fasta lönerader inte fungerade om lönen kom via Tidregistreringen.

2015.1.206

Bokföring

 • Rättar bugg som gjorde att man kunde lägga upp ett konto med mellanslag som i sin tur kunde orsaka felaktig balans- och resultatrapport.
 • Rättar bugg som gjorde att programmets snabbsökning på kontobenämning inte kunde skilja på å och ä.
 • Rättar bugg som gjorde att flera periodiserade transaktioner på samma faktura sammanslogs.

Fakturering

 • Rättar bugg som gjorde att räntefakturor i utländsk valuta konterades fel.

Lön

 • Rättar bugg som gjorde att sociala avgifter för personer födda på 2000-talet inte kom med i arbetsgivardeklarationen.
 • Nu beräknas regionalt stöd i ruta 75 automatiskt utifrån ruta 55 57 när man redigerar arbetsgivardeklarationen.

2015.1.205

Fakturering

 • Rättar bugg som gjorde att en order med orderunik fakturamall inte följde med när man kopierade ordern.
 • Nu finns förklaring till ”fel-flaggor” i Begäran om ROT/RUT.

2015.1.204

Fakturering

 • Rättar bugg som gjorde att man i vissa fall inte kunde skapa Begäran om utbetalning med Sql-server

2015.1.203

Bokföring

 • Rättar bugg som gjorde att man kunde ta bort kostnadsställe som man har bokfört på.

Leverantör

 • Nu finns möjlighet att återredovisa utlandsbetalningar från Handelsbanken.

2015.1.202

Bokföring

 • Uppdaterade SRU-koder
 • Rättar uttag av Huvudboksrapport som ibland inte tog med alla transaktioner

Fakturering

 • Pris för arbete, betalt belopp mm fördelas vid begäran om utbetalning för ROT/RUT för flera personer.

Leverantör

 • Justering i betalfil (UTLI)

Lön

 • Rättar bugg som gjorde att objektinformation inte kom med på kontering från fasta lönerader.

2015.1.201

Bokföring

 • Rättar bugg som gjorde att det kunde vara problem med att få fokus i rätt fält i verifikationsregistreringen.
 • Justering av SIE-export till Företagsplatsen.

Fakturering

 • Nu finns en markering i Begäran om ROT/RUT i fall det saknas uppgifter i ansökan.
 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att välja kundunika inkassokravsblanketter.
 • Mallen för Kravbrev är ändrad.

Lön

 • Förbättrad kontroll av förändringar vid öppna lön i löneregistreringen.

2015.1.200

Bokföring

 • Nytt mindre format på fönstret på Momsdeklarationen under Uppläggning – Momsuppgifter. Tidigare har flera kunder haft problem med att fönstret varit för stort.
 • Ny knapp i Momsdeklarationen under Uppläggning – Momsuppgifter som leder till en information om momsdeklarationens olika rutor.

2015.1.112

Bokföring

 • Nu finns möjlighet att importera bokföring i andra format från Basset.
 • Förtydligande kring ruta 39 i skattedeklarationen.

Fakturering

 • Nu får man en varning om allt inte är specificerat om ROT/RUT är aktiverat.
 • Rättar bugg som gjorde att följesedel och orderbekräftelse från kontantfaktura inte sattes som utskriven.
 • Diverse justeringar när det gäller blanketter för Begäran om utbetalning.

2015.1.111

Bokföring

 • Sammandrag Balans/Resultat i Ekonomiöversikten visade fel saldo på Obeskattade reserver. Buggen är nu rättad.

Fakturering

 • Rättar bugg i sammansatt artikel som i vissa fall kunde uppstå.
 • Nu görs kontroll av personnummer vid skapande av ROT/RUT-faktura.
 • Nu kan man även skapa Begäran om utbetalning på blankett. Gäller för företag med dispens från skatteverket.
 • Rättar bugg som gjorde att ROT/RUT-faktura som skapas via kopiera faktura kunde få status skickad om den kopierade fakturan hade den statusen.

Lön

 • Ny länk till skatteverket för modellkod på förmånsbil.

2015.1.109

Fakturering

 • Blanketten Begäran om utbetalning är borttagen under Hjälp – Mallar och blanketter

Lön

 • Sänkta sociala avgifter för ungdomar från och med 1 maj.
 • Inte längre möjligt att ange konto på fast/individuell löneart för extra skatteavdrag.

2015.1.108

Bokföring

 • Nu finns möjlighet att dölja texten om att bokföringsrapporten är justerad för verifikationer med avvikande rapportdatum. Kryssruta finns vid val av balans- och resultatrapport.

Fakturering

 • Nu kan du ange kostnadsställe/kostnadsbärare/projekt på radnivå vid massfakturering.
 • Rättar bugg som gjorde att periodkod kvartal gav felmeddelande om man hade självförnyande uppdrag i autogirot.

Leverantör

 • Justering i återredovisningsfil från CFP om ingen referens finns på betalningen.

Lön

 • Anpassning i programmet till nya reglera om sänkta sociala avgifter för ungdomar från och med 1 maj.

2015.1.107

Bokföring

 • Rapportdatum tas med i SIE4-fil.

Fakturering

 • Rättar bugg som gjorde att inställningen ”Ta ej med pris från underartikel” på Kontantfaktura inte fungerade.
 • Sätt fakturanummer vid förhandsgranskning är numera inte förvalt för nya företag.
 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att skriva ut kopia på räntefaktura.

Leverantör

 • Om autogiro på leverantören sätts nu betaldatum till förfallodatum.

Lön

 • Nu finns möjlighet att ändra utbetalningsdatum vid utskrift av lönebesked.

2015.1.106

Allmänt

 • Rättar bugg som gjorde att om man blev tilldelad rättigheter via användarprofiler som inte var fullständiga rättigheter eller system så tappade man tillgång till knappen ”Frågor och Svar”.

Bokföring

 • Dagboken är bantad på information. Registreringsdatum mm skrivs bara ut om man vid val av dagbok kryssat i att behandlingshistorik ska skrivas ut.
 • Rättar bugg som gjorde att det kunde vara problem att ångra registrerad försäljning från anläggningsregistret.
 • Sortering Kontokontroll görs nu efter absolutbelopp.
 • Rättar bugg som gjorde att periodiseringsverifikationer inte blev preliminära.
 • Rättar bugg när man öppnar ett nytt räkenskapsår ska IB på nya året uppdateras direkt.
 • Rättar bugg som gjorde att fel SRU-kod hämtades via knapp under Uppläggning Konton.

Fakturering

 • Rättar bugg som gjorde att BLA kraschade om man bytte förutsättningar inför utskrift av följesedel.
 • Mindre kompletteringar i nya ROT/RUT-funktionen.

2015.1.105

Bokföring

 • Rättar bugg som gjorde att sökning av verifikation i Verifikationskontroll kunde ge verifikation utan rapportdatum som sökresultat.

Fakturering

 • Rättar bugg som gjorde att blanketten Begäran om utbetalning inte kunde hantera flera ansökningar än 8 st.
 • Flertal buggfixar i nya ROT/RUT-funktionen.
 • Rättar bugg som gjorde att QR-kod i fakturan saknade belopp.
 • Rättar bugg som gjorde att ePostadresser inte gick att ändra via knapp på kundkortet.

Lön

 • Kontroll av datumformat på raden rättelsedatum i Kontrolluppgift.
 • Specifikation av debet/kredit för sociala avgifter på semesteruppbokning.

2015.1.104

Allmänt

 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att byta teckensnitt i blanketten.

Bokföring

 • Nu kan man överföra temporära verifikationer till permanent serie utan att låsa dem.
 • Rättar bugg som gjorde att rapportdatum på momsöverföringsverifikation kunde ge felaktig momsrapport.
 • Rättar bugg som gjorde att räkenskapsår kunde låsas trots differens i ingående balans och trots att varning visades.
 • Korrigerar deklarationsdagarna i skattedeklarationen för helårsmoms.
 • Automatisk bokning av årets resultat görs nu mot 2069 i ideella föreningar.
 • Rättar bugg som orsakade felsummering i eSKD-filen om det fanns importmoms.

Fakturering

 • Div. kompletteringar av nya ROT/RUT-funktionerna.
 • Rättar bugg som gjorde att ver.nr inte alltid skrevs ut i journal vid bokför utgående kundfordringar.
 • Rättar bugg som gjorde att kundförlust kunde bli felaktigt bokförd vid inbetalning.

Lön

 • Rättar bugg i kopiera löneart.
 • Nu finns en nedräkning av hur många av lönebeskeden som är skickade via mail.
 • Nu finns en kontroll på antalet månader för bilförmån.

Tidredovisning

 • Rättar bugg som gjorde att namn på tidgrupp inte hämtades om man sammanslog tidgrupp med bara en transaktion.

2015.1.103

Fakturering

 • Anpassningar till nya regler för ROT/RUT
 • Rättar bugg i sammanslå kunder.
 • Rättar bugg i Utskrift – Historik om man gjort urval på kostandsbärare/kostnadsställe/projekt.

Leverantör

 • Rättar bugg som kunde uppkomma vid import från fakturaskanningssystem när långa kontonummer fanns med i filen.

Lön

 • Rättar bugg i skattedeklarationen, bl.a. syntes inte adress och ocr-nummer på skärmen.
 • Nu finns reseräkningsmall för 2015 under Hjälp – Mallar och Blanketter.

Tidredovisning

 • Rättar bugg i Tidregistreringen som gjorde att urvalet felaktigt var satt till Alla (ej fastpris). Nu ändrat till Alla.

2015.1.102

Bokföring

 • Nu kan man ändra följade i en låst verifikation: rapportdatum, verifikationstext, kostnadsställe, kostnadsbärare, projekt, antal och transaktionstext.
 • Momsöverföringsmarkering kan ändras via ny menypunkt i Mer-menyn.
 • Rättar bugg som gjorde att IB på nya året inte uppdaterades efter automatisk bokning av årets resultat.
 • Rättar bugg som gjorde att man inte kunde ändra from-datum i befintligt räkenkskapsår.
 • Nu finns kontoplanen BAS 2015.
 • Rättar bugg som gjorde att nyupplagt konto från verifikationsregistreringen inte fick med sig ev. momskod.
 • Bokföringsrapport Huvudbok ändrad, texten Prel efter verifikationsnummer ändrad till ett P mellan datum och verifikationsnummer.
 • ”Beräkna din betalning” i skattedeklarationen blev fel på utskriften om negativ ingående moms.
 • Rättar utskriftsordningen av kontoreskontra.
 • Rättar bugg i SIE-import när bokslutsverifikationer skulle ersätta befintliga verifikationer.
 • Rättar bugg som gjorde att befintlig budget inte visades under registrering budget.

Fakturering

 • Inläsning av blankstegsformaterad extern prislista är optimerad.
 • Nu tar inventeringslistan vägt inpris om det finns.
 • Rättar bugg i Vår referens i fakturaregistreringen, antal tecken i är nu begränsat.
 • Rättar bugg i sökning av artiklar om artikeln innehöll bindestreck och punkt i id:t.
 • Rättar bugg i ränktefaktureringen som gjorde att ingen räntefakturering kunde göras om fakturan var överbetald.

Lön

 • Rättar bugg i KU om man hade sql-databas och och registrerade ingångsvärden.
 • Nu görs en kontroll av modellkod direkt på anställdakortet och redigering i KU10
 • Nu finns kontroll av felaktigt angpven skattetabell på anställdakortet.

Tidredovisning

 • Tidöversikten, urvalet ej debiterade ska inte inkludera fasta priser

2015.1.101

Allmänt

 • Om en post i errorloggen skapades utan ett aktivt företag visades meddelande att rutin inte kan köras utan aktivt företag.
 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att lägga upp ett nytt företag i molnet.

Bokföring

 • Rättar bugg som gjorde att ingen summering skedde i delen I (Importmoms) i momsdeklarationen.
 • Fixar problem med omuppdatering av redovisning vid SQL-databas

Fakturering

 • Nu får man meddelande om att en utskriven räntefaktura inte går att öppna från orderlista.

Leverantör

 • Rättar bugg som gjorde att automatiskt uppdatering av valutakurs vid betalningen av utländsk faktura blir fel om betalning sker från valutakonto.
 • Funktionen för automatisk uppdatering av valutakurs vid betalning av utländska fakturor blev fel vid återredovisning via fil från Nordea CFP där betalning skett från valutakonto.

2015.1.100

Detta är en större programversion som kom vid årsskiftet 2014/2015. Här kan du läsa om nyheterna i 2015.1.100#.

2014.2.101

Bokföring

 • Rättar bugg som gjorde att man kunde ta bort använda konton i kontoplanen.
 • Fråga om tömning av fil ska ske efter import från Pomax är borttagen.
 • Problem med selektering av projektrapporter är rättat.

Fakturering

 • Optimering av listan ROT/RUT
 • ROT/RUT-belopp visas nu i kundreskontralista.

Leverantör

 • Nu finns en inställning under Arkiv – Företagsuppgifter – Leverantörsreskontra om man vill ha uppdatering i löpnummerordning eller i datumordning. Om man har kört leverantörsfakturor som ligger på olika räkenskapsår, och har inställning på löpnummerordning, får man en varning inför uppdatering och ges möjlighet att ändra inställningen.

2014.2.100

Bokföring

 • Nu får man varning om man lägger upp ett räkenskapsår som är längre än 18 månader.
 • Rättar bugg som gjorde att kontobenämning inte kom med när man la upp nytt konto i kontroreskontra.
 • Nu kan man välja SIE-typ 1 vid export av bokföringsdata till BL Bokslut.
 • Rättar bugg i konteringsguide för momsöverföring.

Fakturering

 • Nu finns inställning för automatisk uppdatering av valutakurs.
 • Nu visas benämning från orderrad istället för artikel i faktureringshistoriken.

Leverantör

 • Nu fungerar snabbsökning på leverantör även på sortnamn.

2014.1.231

Bokföring

 • Rättar bugg som kunde göra att man fick kontroreskontratransaktioner med XXXXXXX-poster.
 • Nu finns snabbkommando för momskod 11 i Verifikationsregistreringen.
 • Rättar bugg som kunde ge felaktiga momsrapporter om man hade egen momsredovisning upplagd.

Fakturering

 • Nu kan man söka kund på flera tecken i Manuell registrering kundreskontrapost.
 • Landskoder Intrastat uppdaterade

Leverantör

 • Rättar bugg i sökning på belopp i Betala leverantör.

Lön

 • Nu finns behandlingshistorik för BL Lön.
 • Nu kan man skapa lönefilen retoraktivt.

2014.1.230

Bokföring

 • Sortering på belopp i ”Visa verifikation”
 • Kontroll av verifikationsnummer inför utskrift av nyregistrerad verifikation.
 • Nu syns projektbenämning, k-ställe, k-bärare i listor nertill i Verifikationsregistreringen.
 • Uppsnabbad ingång i Verifikationskontroll.

Fakturering

 • Nu finns importfil för Utleverans per order.
 • Nu kan man ta bort alla räntefakturor från fönstret Utskrift – Räntefakturor
 • Nu går det att ändra standardtext i mail med kunddokument, t.ex. fakturor.
 • Nu kan man ändra blankettval i fakturaregistreringen. Ligger som egen flik i fakturaregistreringen.
 • Rättar bugg i summeringen av reskontralistan.

Leverantör

 • Nu syns OCR-nummer i Kontroll reskontra per leverantör
 • Rättar bugg som gjorde att fel faktura kunde väljas vid inläsning av återredovisningsfil från Nordea CFP.
 • Rättar bugg i summeringen av reskontralistan.
 • Nu kan man uppdatera valutakursen automatiskt vid betalning av utländsk faktura. Inställningen finns i företagsuppgifterna.
 • Nu finns återredovisning av autogirofakturor.
 • Rättar bugg som gjorde att sortering på löpnummer inte fungerade.

Tidredovisning

 • Rättar bugg som gjorde att utskrift av inregistrerad tid inte visade kostnadsställe.

2014.1.229

Bokföring

 • Rättar bugg som gjorde att IB nollställdes vid SIE-import av tidigare år trots att IB var blockerat för uppdatering från föregående år.
 • Utskrift av periodiseringar visar nu också kontosaldo och differens även om inga periodiseringar finns.

Fakturering

 • Rättar bugg som gjorde att risk fanns för att självförnyande uppdrag skapades om dubbelbetalning av en avtalsfakura utan autogiro gjordes.
 • Rättar bugg som gjorde att avstämningslistan för autogiro inte skrevs ut om man hade inställt på Gamla Autogiro i Företagsuppgifterna.
 • Rättar bugg som gjorde att en kopierad olevererad order inte gick att leverera ut.
 • Artikelkolumnen breddad i Aktivitet – Utleverens
 • Nu summeras orderraden direkt efter dubbelklick på artikeln eller om du skriver in artikeln och trycker Enter.
 • Nu säkerställs att utleverens per order sker på alla orderrader vid helt levererad.
 • Rättar bugg som gjorde att sammanslagna order skickades med ePost redan från förhandsgranskning.
 • I Fakturaregistrering kunde man lägga upp en felaktigt valuta. Nu krävs att ID är tre tecken långt.

Leverantör

 • I Registrera fakturor kunde man lägga upp en felaktigt valuta. Nu krävs att ID är tre tecken långt.
 • Rättar bugg som kunde uppkomma i val av leverantör i Registrera fakturor. Om man i leverantörsfältet skriver in en text och får information om att flera leverantörer är funna ska man normalt trycka Enter för att få en lista över funna leverantörer. Klickade man istället på knappen Leverantör så fastnade programmet i en loop.

2014.1.228

Bokföring

 • Möjlighet till utskrift av flera verifikationer från Verifikationskontroll. Önskemål från Användarträff.
 • Verifikationskontroll är sorterad i verifikationsnummerordning.
 • Rättar bugg som gjorde att IB kunde bli fel om huvudbok, eller kontokontroll, togs med start på föregående års första period och föregående år var första upplagda räkenskapsåret.
 • Om det förekommer konton som inte är upplagda i en automatkontering läggs de nu upp med kontobenämning från BAS-kontoplanen i de fall de kan hittas där.

Leverantör

 • Om man har direktbetalning samt föreslår förfallodatum inställt andvänds förfallodatum även om det passerat. Önskemål från Användarträff.

2014.1.227

Allmänt

 • Rättar bugg som gjorde att återställning av säkerhetskopia inte kunde göras om dolda filer ska skrivas över.
 • Rättar bugg som gjorde att man kunde få felmeddelande vid utskrift av användarprofiler.

Bokföring

 • Möjlighet att ta ut bokföringsrapportern för flera år i ett svep.
 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att spara separata verifikationsnummerserier för varje anläggningsregister.

Fakturering

 • Rättar bugg som kunde uppkomma i Antalet debiteringar i fliken Avtalsorder om man använda annat än Tillsvidare.

Leverantör

 • Om man har automatisk uppdatering av bokföringen kommer alla registrerade leverantörsfakturor i en enda gemensam journal och uppdaterar bokföringen i löpnummerordning, dvs löpnummer och (uppdaterade) verifikationsnummer kommer i samma ordning. Om man inte har automatisk uppdatering av bokföringen kommer registrerade lev.fakturor att komma ut med en journal per månad som tidigare för att ge möjlighet att ta ut en bokföringsorder per månad.

Lön

 • Rättar bugg som gjorde att fel skattetabell valdes om den anställde var född på 2000-talet.

2014.1.226

Bokföring

 • Nya schabloner för moms vid representation
 • Spärrade kostnadsställen, kostnadsbärare, och projekt visas inte längre vid registrering av Budget.
 • Rättar bugg som gjorde att fel referens ibland valdes i Fakturaregistreringen.

Leverantör

 • Nu finns en kontroll av att kontering är gjord inför uppdatering av registrerade leverantörsfakturor.
 • Rutin att skapa betalfil är uppsnabbad.
 • Autoutplock vid registrering av leverantörsfakturor, t.ex. Betala alla släpper numera alltid igenom fakturor med autogiro.
 • Mottagarkonto vid leverantörsbetalningar sparas. Gäller endast om betalfil skapas. Då sparar vi undan till vilket bg, pg eller kontonummer betalning kommer att ske.
 • Uppgiften visas i fakturainformationens betallista under kontroll reskontra per leverantör.

Lön

 • Vid två konton på en förmånslöneart syns numera båda i listan i Uppläggning – Lönearter
 • I Uppläggning – Lönearter är kontofälten redigerabara beroende på de olika löneartstyperna.
 • Nu finns en rullist för val av skattetabell på anställdakortet.
 • Nu finns personnummer med på adresslistan.

2014.1.225

Bokföring

 • Bokföringsrapporter som inte innehåller siffror skrivs ut ändå.
 • Buggrättning i makulering av verifikation. Tidigare uppdaterades inte alltid IB på rätt sätt på efterföljande räkenskapsår.
 • Max antal sökträffar vid sökning på projekt är utökat.
 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att klicka på knappen Fler konton i Uppläggning – Anläggningsregister.
 • Rättar bugg som gjorde att Utskrift – Anläggningsregister, kvarvarande poster med avstämning mot bokföring kunde bli fel.

Fakturering

 • Breddat fält för personnummer i fliken ROT/RUT i Fakturaregistreringen
 • Rättar bugg som gjorde att pris inklusive moms beräknades fel vid beloppsrabatt.
 • Kontaktperson på projekt lägg som Er referens i fakturan.

Leverantör

 • Förbättrad snabbsökning av leverantör i Registrera leverantörsfaktura

Lön

 • Rättar bugg som ibland gav problem i valet mellan Spårbarhet och Sekretess i Företagsuppgifterna.
 • Nu undanhålls anställda som har slutat i sökrutan i Löneregistreringen.
 • Nu kan man lägga upp F-skatt även för brutna räkenskapsår.

Tidredovisningen

 • Nu kommer Enhet med i Projektrapport tid.
 • Rättar bugg i Tiddebitering och sammanslå allt i samma grupp.

2014.1.224

Allmänt

 • Från och med den här versionen finns en utökad behandlingshistorik som omfattar ändringar som görs i ett antal utvalda tabeller i databasen och sparar också information om vissa andra händelser (det som kallas meddelanden i översiktsfönstret för behandlingshistorik).
 • Vid återställning av säkerhetskopior skrivs nu dolda, skrivskyddade och systemfiler över.

Bokföring

 • SRU-koder för beskattningsår 2013
 • Nu visas spärrade projekt Uppläggning – Projekt
 • Det går inte längre att göra periodbyte på ett låst räkenskapsår.
 • Säkerställer att IB på efterföljande räkenskapsår uppdateras vid låsning av räkenskapsår.
 • Bugg som gjorde att Momstransaktionskontrollen ibland inte kunde urskilja momsöverföringsverifikationer är rättad.

Fakturering

 • Rättar bugg som gjorde att fakturan ibland fick fel Vår referens efter tiddebitering.
 • Rättar bugg som gjorde att retroaktiv lagerlista inte hämtade rätt inpris/väg inpris.
 • Förbättrad sökning på längre kundnamn i Fakturaregistreringen.
 • Nu kan man manuellt ange belopp för skattereduktion i Fakturaregistreringen.
 • Rättar bugg i lagerhantering som gjorde att lagersaldot felaktigt räknades ner om man tog bort order och hade lagerkvot.
 • Rättar bugg som gjorde att prisändring på avtalsorder gav felmeddelande om man saknade momskod.
 • Rättar bugg i sortering av kolumnen Ver i Kontroll reskontra per kund.

Leverantör

 • Rättar bugg som gjorde att OCR-nummer i vissa fall inte matchades vid inläsning av återredovisningsfil.
 • Rättar bugg i sortering av kolumnen Ver i Kontroll reskontra per leverantör.
 • Nu ligger fönstret Utskrift reskontra kvar efter utskrift för att man ska kunna skriva ut listan på annan datum direkt utan att behöva gå den långa menyvägen.
 • Nu resulterar ett Entertryck i Registrering leverantörsfaktura endast i att en ny faktura kan registreras. Inte ändra en tidigare registrerad faktura.

Löner

 • Nu kan man importera lönearter från annat företag.
 • Korrigerar en summeringsdifferens i skattedeklarationen som uppkom om differensen mellan ruta 50 och 53 är en eller två kronor plus eller minus. Nu justeras ruta 55 och därmed även 53.

2014.1.223

Allmänt

 • Nu går det att avbryta Testa inloggning utan att kopiering av befintligt företag till molnet påbörjas.

Bokföring

 • Nytt meddelande om man hoppar över kund/leverantör vid registrering i kontoreskontra.
 • Onödig omuppdatering av bokföring kunde göras vid utskrift av huvudbok med selektering på verifikationsnummerserie. Detta är nu rättat.
 • Import av SIE-fil med verifikationsnummerserier med gemena bokstäver kunde skapa problem som nu är rättade.
 • Konton som finns i SIE-fil men inte i företagets kontoplan läggs upp automatiskt.
 • Nu går det inte att ange ett datum före räkenskapsårets början om räkenskapsåret börjar mitt i en månad.

Fakturering

 • Nu kommer avtalsorder med självförnyande uppdrag med i listan Avtalsorder under Utskrift – Orderstock.
 • Bankgiro som betalarnummer saknade två positioner blanksteg i medgivandefilen. Det är rättat nu.
 • Nu väljs rätt pris om man i Fakturaregistreringen har pris inklusive moms och prislista 2-5.
 • Bredare beskrivningsfält i artikelrutan nere till vänster i Fakturaregistreringen.
 • Nu får man varning om lagersaldo/beställningspunkt överskrids redan när man anger artikeln samt ett meddelande om vilken artikel det gäller.
 • Nu kommer fokus på den artikel som man kopierade i Uppläggning – Artiklar.
 • Nu kan man inte ange samma inbetalningskonto som man har som reskontrakonto.

Leverantör

 • Nu kan man i en fil från fakturaskanningssystem få med en länk till den skannade bilden. Observera att den här funktionen än så länge förutsätter att man har den skannade bilden tillgängligt lokalt. I förlängningen ska vi också få med möjligheten att länka till en skannad faktura som finns i molnet hos fakturaskanningssystemet.
 • Nu kan man inte ange samma utbetalningskonto som man har som reskontrakonto.
 • Det går att importera fakturaskanningsfil som bara innehåller leverantörer och inte fakturor.
 • Rättat bugg som gjorde att en registrerad men inte uppdaterad leverantörsfaktura fick nytt förfallodatum när man öppnade den.

Lön

 • Rättar bugg som gjorde att bokföringsordern blev fel om man hade företagsstöd och förmån.
 • Ny informationstext i Uppläggning – Fasta lönerader om att avdragslönearter ska anges med minus (-) i antal.

2014.1.222

Allmänt

 • Nu får man ett meddelande om man uppdaterar BL Administration med en molndatabaslicens. Meddelandet ger möjlighet att öppna en guide till hur man laddar upp sitt företagsdata till molnet.
 • Ny genväg till ?Flytta detta företag till molnet? via högerklick i företagslistan Val av företag. Där heter menyalternativet heter ?Flytta markerat företag till molnet?.

Bokföring

 • Helt ny funktion för ändringsverifikationer i BL Administration! Nu finns möjlighet att skapa ändringsverifikationer i enlighet med BFN:s nya rekommendationer som börjar gälla 1 januari 2015 . För att skapa ändringsverifikation, öppna den verifikation vars kontering ska ändras i verifikationsregistreringen. I mer-menyn finns valet ”Ändra med ändringsverifikation”. Då får man upp ett fönster där man kan ange i vilken ver.serie ändringsverifikationen ska läggas, skriva en förklarande anmärkning till ändringen och  kryssa i om man vill få med sig en vänd kontering till ändringsverifikationen
 • Under Aktivitet – Kontroll/Analys – Kontroll ändringsverifikationer får man upp en översikt över räkenskapsårets alla ändringsverifikationer. Här kan man även ta bort ändringsver-kopplingar, redigera anmärkning, och skriva ut information om ändringsverifikationerna. Ändrad verifikation och Ändringsverifikation markeras vid utskrift dagbok, och även i verifikationsregistrering och visa verifikation. I de två senare rutinerna kan man också komma åt rutinen för Kontroll ändringsverifikationer via en ny knapp. Läs mer här hur det fungerar med ändringsverifikationer i BL Administration.
 • Bokföringsrapporter skrivs inte längre ut i id-ordning utan i den ordning de väljs.
 • Flera ändringar i verifikationsregistrering: Nu får man en kontrollfråga om man klickar på knappen Ångra i Verifikationsregistreringen. Nu kan man inte längre öppna samma verifikation i två fönster. Justering i utskriftsinställningarna vid Utskrift ? Verifikation. Förbättrad snabbsök av konton i Verifikationsregistreringen. Nu kan du knappa in tre siffror av kontot och trycka Enter så kommer det närmaste kontot i kontoplanen upp.
 • Flera förbättringar i Kontokontrollen: Export till Excel. Nu hamnar markören på den sista verifikationen i Kontokontrollen, tidigare hamnade den på den första. Sorteringsordningen i textkolumnen förbättrad. Felmeddelande vid SIE-export om man hade budget på kostnadsställe.
 • Förbättringar i kontoreskontran: Felaktigt meddelande i kontoreskontra om man inte avgav lev/kund. Inställningsmöjlighet för kolumnbredd i namnlista.

Fakturering

 • Nytt datafält (Ord.ByEMail) för blankett som visar att den gått via ePost finns att infoga.
 • Rättar bugg som gjorde att vid kundförlust del av faktura blev hela fakturabeloppet märkt som kundförlust i reskontran.
 • Markören i Fakturaregistreringen stannar nu i alla infoga kolumner
 • Meddelandet ändrat vid i mejlet vid Faktura/andra dokument/Lönebesked via ePost.
 • Kundregistret tar nu hänsyn till bindestreck
 • Streckkodskanning hamnade i benämningsfältet på nästa rad
 • Felmeddelande om kundförlust på manuellt registrerade kundreskontraposter är rättat.
 • Kontolistan syns nu i fakturaregistreringen när man kommer till kontokolumnen.

Leverantör

 • Nu får man varning om man försöker läsa in LB-fil som återredovisningsfil.
 • Annulleringsdokument vid borttagning av leverantörsreskontrapost kunde bli fel.

Lön

 • Filnamn på pdf av lönebesked via ePost är ändrat. Heter nu (Id Namn Utbetalningsdatum.pdf)
 • Utskriftsmarkering på en utskriven lön tas bort om den öppnas i Löneregistreringen.

Tidredovisning

 • Medarbetare som har slutat räknas inte längre med i webbtidslicens.
 • Fönstret Vår referens i Tiddebitering kunde ibland hamna bakom Tiddebitering.
 • Översikt går nu att gruppera per månad.

Version 2014.1.221

 • Dubbelklick i artikellistan när något/några tecken skrivits in, fungerar nu.
 • I molnföretag kan bokföringen uppdateras från andra programdelar även utan licens för bokföring.
 • Möjlighet att ta bort kontroll om artikel finns i fakturaregistreringen (via Merknappen ? inställningar).
 • Skapa order av kontantfaktura fungerar nu.
 • Att belopp på ackumulator summeras trots att checkboxen inte är ikryssad är nu fixat.
 • Låsning/upplåsning i tiddeb på kunder i tiddebiteringen fungerar nu även om listan är omsorterad.

Version 2014.1.220

 • Rättar bugg i verifikationsregistrering och utlös automatkontering.
 • Uppdaterade postnummer och orter i Uppläggning – Kund.
 • Rättar till fel som buggen i anläggningsregistret kan ha orsakat.

Version 2014.1.219

 • Nu kan man växla mellan företagsuppgifter för olika programdelar via en Mer-knapp i företagsuppgifterna.
 • Uppläggning av ny artikel i fakturaregisteringen är omgjord till ett snabbupplägg.
 • Rättar bugg i anläggningsregistret som i vissa lägen gjorde att ingen avskrivningsplan skapades.
 • Mindre buggfixar i attesthanteringen.
 • Rättar bugg som gjorde att betalfil LB utland blev fel om summa i filen var negativ.
 • Rättar bugg som gjorde att betaldatum blev fel på kreditposter i betalfil FS.

Version 2014.1.218

 • Förbättrad hantering för att flytta befintligt företag till molnet.
 • Nu går det att uppdatera sin licens via internet.
 • Nu kan man lägga till egna poster samt redigera poster i Begäran om utbetalning ROT/RUT.

Version 2014.1.217

 • Nu kan man koppla dokument till ett molnföretag, t.ex. skannade leverantörsfakturor. Även bildfiler fungerar, t.ex. en logga till fakturamallen.
 • Standardmall för orderbekräftelse (Orderbekräftelse_2) finns nu datafält som visar belopp för beställt antal och levererat antal per orderrad. Nya mallar för avtalsfakturor med datafält för avtalsperiod. Nytt teckensnitt i offertmall.
 • Förändringar i hanteringen av skrivare i Terminalserver-miljö för att avhjälpa problem med att lokala skrivare från tidigare session ligger kvar.
 • Rättar buggar i utskriftshanteringen som gjorde att utskrifter utan inställningen färgutskrifter blev felaktiga samt problem med dubbelsidiga utskrifter.
 • Diverse rättningar i Förenklat årsbokslut.
 • Diverse korrigeringar i Blankettgeneratorn, bland annat att man inte längre kan placera ett datafält utanför mallen. Detta har tidigare varit en orsak till att utskrifterna har kommit ut på flera sidor.
 • Rättar bugg i tiddebitering som gjorde att om man manuellt ändrade apris innan fakturering och hade sammanslagning av arbetskoder så blev priset fel.

Version 2014.1.216

 • Nu finns egna register för er/vår referens. Registren hittar du under Uppläggning – Referenser och de nås från Kundkortet och Fakturaregistreringen.
 • Ny finns objektinformation på kontantfakturajournalen
 • Ämnesrad i faktura via ePost kompletterad med namn på företag som skickar fakturan.
 • Löneregistreringen är uppsnabbad.
 • Nu får man ett meddelande vid utskrift av fler än 250 lönebesked.
 • Nu går det att markera kunder/leverantörer som passiva.

Version 2014.1.215

 • Rättar bugg som gjorde att antalet betalda och uttagna semesterdagar räknades fel. Om du har installerat version 2014.1.214 ska du vänta med att uppdatera lönerna tills du har installerat version 2014.1.215. Annars kommer antal betalda och uttagna semesterdagar att få felaktiga värden. Version 2014.1.215 finns ute för nedladdning nu. Om du ändå har uppdaterat lönerna i version 2014.1.214 måste du ändra antalet betalda och uttagna semesterdagar på anställdakorten.

Version 2014.1.214

 • Nu finns möjlighet att ställa in om import av leverantörsfakturor från skanningssystem ska uppdateras eller inte. I företagsuppgifterna för Leverantörsreskontra och knappen Skanning leverantörsfakturor kan man nu via en ny kryssruta ange om importerade fakturor ska uppdateras eller inte. Defaultinställningen är att de ska uppdateras. Väljer man att inte uppdatera dem automatiskt efter import kommer man att automatiskt hamna i registrering leverantörsfakturor istället.
 • Användare i ett molnetföretag kan nu gå in på företag som är uppdaterat till högre version. Observera att det krävs att man kör version 2014.1.214 eller senare för att man ska kunna tillgodogöra sig den här möjligheten.
 • Funktionen för kassalåda ut i kontantfaktureringen är justerad.

Version 2014.1.213

 • Felmeddelande när man skickade bokföringsrapport via ePost.
 • Rättar bugg som gjorde att man fick felmeddelande när man gick in i Utskrift – Skattedeklaration utan att ha ett upplagt räkenskapsår.
 • Sorteringsordningen under Öppna i Fakturaregistreringen sparas numera.
 • Rättar bugg som gjorde att kontering blev fel vid bokning av kundförlust om man hade kontantmetoden.
 • Rättar bugg som gjorde att vid kreditering av kontantfaktura blev ordertypen levererad order.
 • Möjlighet att klicka på betalknapp vid kontfaktura för att aktivera belopp

Version 2014.1.212

 • Kolumnen Kategori finns nu i Utskrift Kunddokument
 • Möjlighet att låsa period för tidregistrering

Version 2014.1.211

 • Vid SIE-export kan man nu, om det finns preliminära verifikationer i #-serien, utföra export utan att först stänga berörda perioder för att få #-verifikationer överförda till permanent ver.serie. BLA kan istället i SIE-filen lägga #-verifikationer i en fiktiv ver.serie som är numrerad från 1 och uppåt.
 • Under företagsuppgifter lön kan man nu välja om man vill ha spårbarhet eller sekretess. Spårbarhet innebär en verifikation per löneutbetalningsdatum och sekretess innebär istället en verifikation per lönejournal.
 • Rättar bugg som gjorde att SIE-import till ett molnföretag gav ett felmeddelande.
 • REKO-texterna ligger numera integrerade nedtill i fönstret Bokföringsrapporter. I och med det ser man tydligare vilka som är förkryssade och får också med REKO-texterna även vid direktutskrift.
 • Rättar bugg i Kontokontroll som gjorde att fokus byttes när man återgår till den från annat fönster.
 • Manuell registrering av kundreskontraposter föreslår senaste fakturadatum från föregående registreringsomgång.
 • Nu får man varning om man tar bort en icke sparad order via knappen Ta bort.
 • Rättar problem med att ändra moms på frakt och expeditionsavgift i fakturaregistreringen.
 • Rättar bugg som gjorde att prisändring i avtalsorder inte slog igenom på order utan artikel.
 • Nu går det att infoga datafält från Artiklar i blanketter såsom t.ex. Orderbekräftelse, Faktura etc.
 • Gruppering på Kund och Arbetskod går att göra i Tidöversikten.
 • Rättar bugg som gjorde att Medarbetarrapport per Kund summerade fel.

Version 2014.1.210

 • Möjlighet att se ursprungsdokument (leverantörsfaktura, kundfaktura, lönebesked) via Verifikations-/Kontokontroll tillåts bara om man har rättighet till ursprungsdelen i programmet.
 • Rättar bugg som gjorde att det kunde bli öresdiff i kontering om delbetald faktura vid kontantmetod för moms.
 • Fakturanumret visas i dialogen Utskrift räntefaktura när man visar utskriva räntefakturor.
 • Defaultkontot för inbetalningar är ändrat från 1920 – Plusgiro till 1930 – Företagskonto. Benämningen på konto 1930 är också ändrat till Företagskonto.
 • Kolumn för Orderstatus och Spärrad finns nu i dialogen för sökning på order/faktura/avtalsfaktura/kontantfaktura/offert i fakturaregistreringen.
 • Rättar bugg som gjorde att BLA skapade tomt mail vid ePost av KU
 • Rättar bugg som gjorde att anställda födda på 2000-talet ändå fick 19 i KURED-fil
 • Omgjord säkerhetskopiering så att den är uppsnabbad och att undermappar till undermappar tas med.
 • Logik omgjord vid läsning av vald användare vid ingång till Grundinställningar
 • Nu får man fråga om uppläggning av Kund och Projekt som inte finns i Tidredovisning.

Version 2014.1.209

 • Funktionen för helårsmoms är nu kompletterad så att momsdeklarationen visas på alla möjliga skattedeklarationsdatum (upp till tre stycken) beroende på om man har EU-handel alteranativt lämnar skattedeklaration på papper eller elektroniskt. På skärmen visas en informationtext i rött som förklarar när det aktuella skattedeklarationsdatumet ska användas.
 • Funktionen Fasta lönerader ersätter standardlöner.
 • Rättar bugg som gjorde att kontoavslut utfördes när januari månad låstes. Nu utförs det när räkenskapsåret låses.
 • Inställning för att visa transaktionstext vid sammanslagen kontering.
 • Rättar bugg som gjorde att man kunde välja nästa attestant som bara får göra ankomstregistrering.
 • Rättar bugg som gjorde att pdf inte bifogas när skattedeklaration skickas via ePost.
 • Hämtning av tillgängliga skrivare flyttad från start av BLA till efter inloggning i programmet.

Version 2014.1.208

 • Rättar bugg i sammanslagen balans- och resultatrapport om man har kostnadsbärare.
 • Läslicens i BLa i Molnet ger tillgång till bokföringsrapporter för Bokföring Plus.
 • Påminnelseavgift på faktura i annan valuta tar nu hänsyn till valutakurs.
 • Rättar bugg i Bokför utgående kundfordringar.
 • Rättar bugg i Utskrift Leverantörsbetalningar, summering på sista posten.

Version 2014.1.207

 • Rättar bugg som gjorde att kontantfakturor spärrades
 • Rättar bugg som gjorde att pdf-faktura inte bifogades i e-post.
 • Rättar bugg som gjorde att om man tidregistrerade mot artikel så kunde man inte tiddebitera.
 • Nu kan man lägga upp standardlöner

Version 2014.1.206

 • Frågan om justering skattedeklarationskonton när man lägger momskod 1-6 på kostnadskonton.
 • Möjlighet att manuellt ange sökväg till BL Bokslut.
 • Rättar bugg som gjorde att momsstatus i fil till BL Klient blev fel om momsfritt eller helårsmoms.
 • Nu finns kontoplan för BAS 2014.
 • Rättar bugg som gjorde att redigering av rad B13 kunde ge felmeddelande.
 • Nytt filnamn på balans- och resultatrapport till pdf.
 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att jobba med tab eller enter i ROT/RUT-flik.
 • Rättar bugg som gjorde att tilläggsfakturor (ROT/RUT) inte försvann när de uppdaterats efter utskrift från förhandsgranskning.
 • Inbetalningstransaktioner får datum som transkationstext på likvidkontot om de ingår i buntbetalning.
 • Nu kan man ange inbetalningsdatum och likvidkonto vid markering av flera fakturor samtidigt i Inbetalningar.
 • Tydligare varningsmeddelande om man registrerar leverantörsfakturor och manuella kundreskontraposter och anger fakturadatum tidigare än 6 mån från senast angivna fakturadatum eller mer än 6 mån efter senast angivna fakturadatum.
 • Tydligare varningsmeddelande om man registerar leverantörsbetalningar och kundinbetalningar och anger betaldatum äldre än fakturadatum eller om betaldatum är mer än 6 mån efter senast angivna betaldatum.
 • Nu finns nya blanketter för lönebesked. Ändringar i textfält nere
 • Rättar bugg som gjorde att summering förmåner i Kontroll lön anställd bara tog med sista raden.
 • Rättar bugg som gjorde att det gick att lägga upp en fast lön utan löneart.
 • Nu går det att ändra upplagd F/SA-skatt i direkt i skattedeklarationen för vald redovisningsperiod.
 • Utskrifter gjorda i nätverksmiljö är uppsnabbade. Tillgängliga skrivare hämtas nu vid ingång till BLa. Möjlighet att uppdatera tillgängliga skrivare finns i dialogen för skrivarval.
 • Rättar bugg som gjorde att snabbsökning i listan av företag i Val av företag inte fungerade om företagsnamn fanns med á-tecken.
 • BLagrupp.txt och BLaUser.txt kopieras ut korrekt vid uppläggning av nya Terminal server-användare.
 • Efter installation av ny version behöver inte programmet köra funktionen Återskapa företagslista.

Version 2014.1.205

 • Går nu att göra separat inställning av skrivare för utskrift etiketter
 • Kontantfakturor kan ej längre spärras för utskrift
 • Sorteringsordning i orderlista visar nu senast lagda order högst upp i listan
 • Månadsvisa automatkonteringar utlöser nu även procentuella automatkonteringar
 • Rättar bugg som uppkom i version 202 vilket gjorde att man inte kunde bokföra årets resultat vid låsning av räkenskapsår
 • Rättar bugg där kontoreskontra för periodisk sammanställning blev felaktigt uppdaterad från faktureringen
 • Rättar bugg som gjorde att ROT/RUT-tilläggsfakturor inte försvann när de uppdaterades
 • Textjustering: ”Skattegrundande” på lönebeskedet ändrat till ”Bruttolön”, ”Varav förmåner” till ”Förmåner”
 • Nu kan man registrera en negativ lön, med minustecken före, så även brutto, skatt och nettobelopp blir korrekt.
 • För datum bilförmån på anställdakortet kan nu t o m datum vara tidigare än f r o m datum
 • Åtgärder för att rätta bugg med blanka utskrifter i blankettval
 • Rättar bugg vid utskrift från fönster förhandsgranskning av faktura som skrev ut samtliga registerade fakturor.

Version 2014.1.204

 • Nu kan man välja själv när versionsuppdatering av programmet ska ske. I Grundinställningar finns inställningen ”Visa info om viktig uppdatering för användare”. Här kan man välja om informationsrutan om viktig uppdatering ska visas för ’Alla användare’ (= default) eller för en utvald användare.
 • Rättar bugg i utskrift faktura. Buggen gjorde att man fick felmeddelande om att ingen rad var markerad för utskrift.
 • REKO-texter kan nu läggas upp under Mer-meny i Bokföringsrapporter. De texter som läggs upp här är gemensamma för alla företag i företagsgruppen. Vid utskrift av bokföringsrapporter till skrivare eller pdf kommer man inför utskrift att kunna välja vilka REKO-texter som ska läggas till på Balans- och Resultatrapporter.
 • Rättar bugg i Verifikationskontrollen där piltangenterna skiftar räkenskapsår istället för radbyte.
 • Rättar felaktigt årtal på NE-blanketten. Står nu 2013 istället för 2012.
 • Rättar zoomvärdet i förhandsgranskning av rapporter vilket tidigare gav pyttesmå rapporter i förhandsgranskning.
 • Rättar bugg att huvudbok över flera räkenskapsår ej tar med konton med endast transar på gamla året.
 • Kan nu skapa KU31/KU20-blanketter utan att KU10 är upplagd.
 • Fil för periodisk sammanställning gick ej att ladda upp till Skatteverket pga felaktig periodkod vid månadsvis redovisning – ska bara ÅÅMM inte ÅÅÅÅMM.
 • Förtydligat frågan i CSR-förfrågan om filen ska kompletteras eller inte.
 • Rättar bugg med kolumn M i BR/RR visar fel datum under kolumnrubriken
 • Rättar felaktig branschkontoplan för ideella föreningar som blir fel i resultatrapporten.
 • De som inte har licens för förenklat årsbokslut kan ändå kunna skriva ut FÅB och blankett NE.
 • Felmeddelandet Kan inte spara fönsterinställningar. Vissa terminal server användare har sett detta fel vid ingång eller utgång ur programmet. Numera sparas fönsterinställningen även för dessa användare.
 • Förhandsgranskningen visade ibland en väldigt liten rapport, nu ska rapporten visas fullstor i förhandsgranskningsfönstret.
 • Felet ”Post xxxx kunde ej lagras i tabell orderhuvud/salary”. Berodde på ett felaktigt användarid i en databastaball. Åtgärdat i denna version.
 • Rättar bugg att dubbelklick på blåmarkerad arbetskod i tidregistreringen tömde fältet Arb.kod.

Version 2014.1.203

 • I kontokontrollen kan man nu se saldokolumnen även efter sortering.
 • Rättar bugg i anläggningsregistret som gjorde att kontering av leverantörsfaktura inte fungerade om anläggningskonto var förinställt på leverantör.
 • Rättar bugg i ansökan ROT/RUT
 • Mindre justeringar i hur SIE-import hanteras.
 • Rättar bugg som gjorde att man fick kontering på inbetalningsjournal trots inställning för journaler utan kontering.

Version 2014.1.202

 • I förhandsgranskning kan man nu inte bara göra pdf-dokument utan även Excel- respektive Word-dokument.
 • Rättar bugg som gjorde att man fick felmeddelande vid utskrift etiketter.
 • Rättar bugg i lista över producerade fakturor i utländskt belopp.

Version 2014.1.201

 • Helårsmoms i skattedeklarationen
 • Rättar bugg som gjorde att ROT/RUT uppgifter i fakturaregistreringen inte visades i vissa lägen
 • Rättar bugg som gjorde att prisändring i avtalsfaktura inte justerat bokföringen.
 • Rättar bugg som gjorde att kontospärr med transaktionstext inte fungerade.
 • Rättar bugg i utskrift av kontospecifikation med flera kostnadsställen.
 • Rättar bugg i kontrokontrollen som gjorde att det kunde vara problem att skriva nytt konto.
 • Rättar bugg som gjorde att ändring av budgetnamn inte slog igenom på rätt sätt.

Version 2014.1.200

 • Nu kan du registrera löner för 2014!
 • Förbättrad hantering av bruten uppkoppling mot molndatabas.
 • Nu finns inställning för att få en bokföringstransaktion mot likvidkontot per utbetalningsdatum. Förvalt är dock att varje lön bokas mot likvidkontot.
 • Rättar bugg som gjorde att priset inte ändrades i fakturaregistrering vid dubbelklick på artikeln.
 • Rättar bugg som kunde göra att man fick felmeddelande vid utskrift av Fora.
 • Rättar bugg som gjorde att skatt (30%) inte drogs om anställd var kodad med tillfällig lön.
 • Rättar bugg i skicka KU till alla anställda via ePost.
 • Rättar bugg som kunde göra att blanketter blev förskjutna nedåt.

Version 2014.1.101

 • Förbättrad utformning av balans- och resultatrapporter till excel.
 • Rättar bugg som gjorde att dubbelklick på Uppdatera i Betala leverantör kunde ge dubbel kontering på journalen.
 • Ny blankett för Arbetsgivardeklarationen 2014
 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att söka på anställds namn i Kontroll lön per anställd.
 • Rättar bugg som gjorde att dokument, med å,ä,ö i filnamnet, som skulle skickas via ePost inte gick iväg. T.ex. lönebesked, påminnelse, följesedel, orderbekräftelse och räntefaktura.

Version 2014.1.100

 • Nu kan du göra kontrolluppgifter för 2013 års löner! Titta gärna på filmen och läs instruktionerna i Hjälpfunktionen i Aktivitet – Kontrolluppgifter
 • Nu finns en kolumn som visar rot/rut belopp i Kundinbetalningar.
 • Buntbetalning med utländska leverantörsfakturor går nu att göra. När du väljer Kontera rest får du hjälp att boka mot kursdifferens och/eller bankkostnad.
 • Kassaflödesanalys går att exportera till Excel.
 • Rättar bugg som gjorde att momsbelopp blir fel vid manuell registrering kundreskontrapost i utländsk valuta.
 • Listan betalförslag kompletteras med bankgiro och plusgiro.
 • Rättar bugg i Kontroll tider per kund.
 • Rättar bugg i utplock betalningsförslag som kunde uppstå när betalning gick från plusgiro till bankgiro och tvärtom.

Version 2013.1.153

 • Nu finns möjlighet att ställa in så att du kan få en verifikation per betalningsdatum från Leverantörsbetalningar och Kundinbetalningar. Inställningen görs i Företagsuppgifterna och fliken Redovisning.
 • Möjlighet att titta på verifikation från Kontroll Lön Anställd.
 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att skriva ut debiteringsunderlag sammandrag per kund.

Version 2013.1.152

 • Rättar bugg som gjorde att konteringen av betalda kund- och leverantörsfakturor med inställningen en verifikation per betaldatum kunde bli fel om betalning har skett av utländsk faktura med kontering av kursdifferens och/eller bankkostnad, eller, om betalning till olika likvidkonton registrerats på samma betaldatum. Denna version ger information om vilka eventuelll verfikationer som blivit fel och rättar även felen.
 • Momsöverföring i Förenklat årsbokslut går nu mot konto 2650.
 • Nu finns pilar för bläddring mellan verifikationer i Verifikationsregistrering.
 • Frakt och expeditionsavgift är inkl moms i blanketten ”Faktura ink moms”
 • Giltig tom datum på offert
 • Möjlighet att dölja anställdaid/namn i lönejournalen, inställning finns i företagsuppgifterna.
 • Genväg till vårt nya supportforum, Fråga supporten.
 • Nu kan du välja att få en licensfil skickad till din mailadress via Arkiv – Licensuppgifter – Uppdatera licens.

Version 2013.1.151

 • Rättar bugg som gjorde att programmet kunde hänga sig vid uppläggning kontoreskontra.
 • Diverse andra mindre buggfixar.

Version 2013.1.150

 • Uppläggning projekt är uppsnabbad
 • Rättar bugg som gjorde att man inte kunde exportera SIE från Molnföretag.
 • Rättar bugg som gjorde att löner inte skrivs ut i vald sorteringsordning.
 • Flera andra mindre buggfixar.

Version 2013.1.149

 • Inställningen i Företagsuppgifterna för en verifikation per betaldatum från Leverantörsbetalningar och Kundinbetalningar är satt som default i alla företag. Om du inte vill ha det ska du ta bort bocken i Företagsuppgifterna och fliken Redovisning.
 • Ingång till Inleverans är uppsnabbad.
 • I Tidregistreringen i Tidredovisning finns nu en funktion för dagsöversikt över arbetade timmar per anställd/dag.
 • I Tidöversikten går det att gruppera per datum.
 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att ändra i en krediterad faktura.
 • Rättar bugg som gjorde att retroaktiva inbetalnings/utbetalningsjournaler skapade i gamla BLa kunde få ”kontering saknas”.
 • Rättar bugg som gjorde att kontering kunde bli fel vid olevererade ordrar med frakt eller expeditionsavgift. Om du har fått felaktiga konteringar ber vi dig kontakta supporten för att rätta dessa.

Version 2013.1.148

 • Nu finns möjlighet att ställa in så att du kan få en verifikation per betalningsdatum från Leverantörsbetalningar och Kundinbetalningar. Inställningen görs i Företagsuppgifterna och fliken Redovisning.
 • Rättar bugg från som gjorde att utskriftsdialogen för Utskrift Lönebesked inte gick att stänga ner.
 • Några andra mindre buggfixar.

Version 2013.1.147

 • Rättar bugg som gjorde att det blev företagsstöd på alla oavsett inställning i företagsuppgifterna.
 • Flera andra mindre buggrättningar.

Version 2013.1.146

 • Säkrar upp verifikationsnummer-räknare vid nytt räkenskapsår.
 • Fakturadatum/förfallodatum på en avtalsorder sätts endast vid fakturautskriften.
 • Rättar fel i tiddebitering (vid valen fakturera alla tider eller fakturera tom datum samt fastpris-transaktioner)
 • Har man på kunden ställt in en leveransadress som ska föreslås automatiskt är det nu fixat så att detta sker även via tiddebitering.

Version 2013.1.145

 • Försäljningsstatistik på Vår referens går nu.
 • Nu fungerar Skattedeklarationen även om du har inställt på 125% i textstorlek i Windows.
 • Sammanslagen kontering i bokföringsorder är ikryssad default.
 • Utskrift kundfakturajournal går du att göra i verifikationsnummerordning.
 • Möjlighet att selektera på t.ex. stad och postnummer vid utskrift brev/epost till kunder/leverantörer/anställda.
 • Nu finns en knapp för kundreskontra direkt på Kundkortet.
 • Möjlighet att välja om OCR-nummer ska ersättas med texten ?MAKULERA? vid en kreditfaktura.
 • Man kan infoga OCR-nummer på kravbrev, datafältet heter Ord.ocr_ref)
 • Rättar bugg som gjorde att påminnelsetexter blir fel i vissa lägen.
 • Inställningen ?skicka fil till e-postmottagare? under fliken Betalfiler i Företagsuppgifterna för Leverantörsreskontra, fungerar nu.
 • Rättar bugg som gjorde att vissa fakturor som registrerats som manuella reskontraposter inte kom med på ?Lista över producerade fakturor? är fixat
 • Rättar bugg som gjorde att pdf-dokument inte bifogats vid mailande av Tilläggsfaktura

Version 2013.1.144

 • Månadsvis ekonomiöversikt finns nu som rapport under Ekonomiöversikten i BL Bokföring.
 • Nu finns en inställning för teckenbyte på resultatrapporten under Arkiv – Grundinställningar. Den är som standard ikryssad.
 • Nu kan du bestämma ämnesraden när du skickar fakturor via ePost.
 • Det går att ta bort fakturaspärr på flera fakturor samtidigt i Utskrift faktura.
 • Rättar bugg som gjorde att bokslutsverifikationer på fg räkenskapsår inte kom med på huvudboksrapport över flera år.
 • Diverse andra mindre buggrättningar.

Version 2013.1.143

 • Nu föreslås senaste betaldatum i Inbetalningar. Det senast angivna betaldatum sparas när man går ur betalrutinen. Nästa gång man går in på inbetalningar så hämtas senast angivna betaldatum upp igen.
 • Sökning på artikel i fakturaregistrering görs nu på benämning och inte på id (inställning finns under Mer-knappen om man vill ändra).
 • Möjlighet att sätta Kontantfakturering som standard ordertyp i företagsuppgifterna.
 • Använder man en artikel som är kodad som underlag för skattereduktion får man vid registrering upp en ruta om det gäller ROT eller RUT (vilket gör att någon av dessa rutor aktiveras automatiskt under fliken ROT RUT).
 • Rättningar av buggar i funktionen för alternativ momsredovisning.

Version 2013.1.142

 • Konteringssammandrag för in-/utbetalningsjournal
 • Blankett med bankgiroavi för Tilläggsfakturering
 • Programmet kommer ihåg sökvägar för bokföringsrapporter sparade som pdf.
 • Rättar bugg som gjorde att kontering blev fel vid inbetalning om kund saknas på reskontrapost.

Version 2013.1.141

 • Reskontralista går nu att skriva ut i fakturanummer-/löpnummerordning
 • Vid SIE-import kan man nu välja att makulera befintliga bokföring.
 • Bättre matchning vid inläsning av inbetalningsfil.
 • Möjlighet att ha två meljadresser på anställdakortet
 • Rättar bugg som gjorde att ?Betala alla? inte tog med utlandsbetalningar

Version 2013.1.140

 • Rättar bugg som gjorde att fakturor och lönebesked via e-post inte fungerade
 • Rättar bugg som gjorde att man kunde få felmeddelande när man avbröt redigering av projekt.
 • Rättar bugg som gjorde att räntebelopp saknades i listan för räntefakturor.
 • Inventeringsfunktionen är optimerad för att gå snabbare.
 • Möjlighet att välja ansvarig vid utskrift av debiteringsunderlag

Version 2013.1.139

 • Utskrifter läggs som bakgrundsjobb för att snabba upp.
 • Nu kan du välja blankettmall på ordern under Extrauppgifter i Fakturaregistreringen. Denna mall styr över eventuell kundunik mall på kundkortet samt eventuell mall som väljs i utskriftsdialogen.
 • Kassarapport för kontantfakturor går nu att skriva ut under Utskrift ? Journaler.
 • Val av sorteringsordning (löpnummerordning/verifikationsnummerordning) vid uttag av leverantörsfakturajournal går att göra. BLa kommer ihåg den tidigare valda sorteringsordningen.
 • Upplägg av F-skatt i skattedeklarationen går nu att göra på helår.
 • Möjlighet att skriva ut lista på alla typer av kunddokument (t.ex. fakturor, offerter, påminnelser och räntefakturor).
 • Nu syns verifikationsnummerintervallet i huvudet på journalutskriften för kundfakturor/inbetalningar och leverantörsfakturor/utbetalningar (förutsatt att du har automatuppdatering till bokföring).
 • Flertal mindre buggrättningar.

Version 2013.1.138

 • Nu finns det snabbkommandon för val av programdel och menyval.
 • Rättar avrundningsfel mellan arbetsgivardeklarationen och bokföringsorder
 • Nya justeringsrutiner för SIE-filer under Mer-menyn
 • Nu får man information om konteringen på reskontrapost (både kund- och leverantörsreskontrapost) är ändrad i verfikationsregistrering. Om man öppnar en reskontrapost så visas ursprunglig kontering längst ned. Om konteringen senare har ändrats i verifikationsregistreringen ändras rubriken ovanför konteringslistan till ?Ursprunglig kontering ändrad ? klicka på Visa verifikation för att se kontering efter ändring?.
 • Rättar bugg som gjorde att lönejournal inte blev komprimerad om man hade inställt på det i företagsuppgifterna.
 • Förtydligande av inställning för semesterutbetalning på löneart. Inställningen hette tidigare Semesterutbetalning men är nu ändrad till Omföring av uppl.sociala vid semesterlöneutbetalning.

Version 2013.1.137

 • Nu har vi kompletterat Ekonomiöversikten med en möjlighet att få en Konto/Transaktionskontroll. Den ligger som ett extra rapportval sist i dropplistan med rapporter, men kallas nu för Månadsöversikt.
 • Ekonomiöversikten har också kompletterats med en möjlighet att skapa ett excelark av den rapport som visas. Den hittar du under Mer-knappen.
 • Bokföringsrapport Huvudbok sorteras på konto
 • Egen fakturanummerserie för kontantfakturor
 • Nu kan man delbortboka buntbetalning, gäller både leverantörsbetalningar och kundinbetalningar.
 • Kolumnen Extratext i tidregistrering ligger numera som default
 • Rättar bug som gjorde att man fick fel semesterdagar om man tog kopia på lönebesked via Kontroll lön.

Version 2013.1.136

 • Nu går det att under Utskrift ? Bokföringsrapporter skapa flera standardrapportuttag och ge varje standardrapportuttag en egen benämning.
 • Rättar bug som gjorde att avvisade inbetalningar från autogiro blev inlästa som betalda.
 • Rättar bug som gjorde fel kontering vid inbetalning från skv om kontantmetod och ROT/RUT.
 • Rättar bug som gjorde att journal skickade betalningar inte innehöll alla poster
 • Rättar bug som gjorde fel i skatteberäkning om man blandar engångs- och tabellskatt

Version 2013.1.135

 • Automatisk omuppdatering av redovisning om saldofel upptäcks.
 • Rättning av bugg som gjorde att man kunde få felmeddelande om man gjorde utskrift av fler än ett exemplar av lönebesked.

Version 2013.1.134

 • Vid manuell registrering av kundreskontraposter föreslås nästa fakturanummer enligt företagsuppgifterna. Om annat fakturanummer anges ska programmet nu istället räkna vidare från detta fakturanummer. Nästa gång man går in i rutinen kommer dock nästa fakturanummer enligt företagsuppgifterna att föreslås.
 • Vid registrering av leverantörsfaktura är momsfönstret inkorporerat i registreringsfönstret.
 • Kassaflödesrapport kan exporteras till Excel.
 • Flera mindre nyheter och buggfixar

Version 2013.1.133

 • Sökfunktion i Uppläggning ? Projekt
 • Inställning i företagsuppgifter om man vill visa spärrade fakturor och offerter i utskriftsdialogen.

Version 2013.1.132

 • Rättar en bugg som fanns i version 2013.1.130 och 2013.1.131 som innebar att lönebesked som mailas till anställda slogs samman i en pdf!
 • Nu kan man sammanslå leverantörer och byta id.

Version 2013.1.131

 • Rättar bugg med import från Intelliplan
 • Fåtal andra mindre buggrättningar.

Version 2013.1.130

 • Högerklick för Mer-menyn (som i gamla BLa)
 • Möjlighet att bestämma ämnesrad själv vid mailande av lönebesked
 • Rättar bugg som gjorde att formel på löneart inte aktiveras vid överföring av tidstransaktioner från Tidredovisning.
 • Rättar bugg som gjorde att hälsningsmeddelande föll bort vid utskrift av lönebesked.

Version 2013.1.129

 • Export till BL Bokslut för beskattningsår 2013
 • Löpande uppdatering av Ekonomisk översikt
 • Stora artikelregister ger sökrutan direkt
 • Dölj rader på offert på samma sätt som följesedel och orderbekräftelse
 • Rättar bug som gjorde att det inte gick att skriva ut följesedel och orderbekräftelse på spärrad faktura.
 • Rättar buggar i Tidredovisning och Lön som gjorde att tidstransaktioner inte fördes över och beräknades på rätt sätt.

Version 2013.1.127

 • Om man i fakturaregistreringen inte använder artikel utan skriver in fritext i benämningen och anger ett apris, sätts Beställt antal till en 1:a.
  Flertal mindre förbättringar och andra buggfixar.

Version 2013.1.126

 • Rättar bugg som gjorde att det blev fel på en krona vid speciella tillfällen i arbetsgivardelen av skattedeklarationen.

Version 2013.1.125

 • Rättar bugg som gjorde att omuppdatering nollade IB om blockera IB för uppdatering från föregående år ikryssat
 • Rättar bugg som gjorde att man kunde ha problem att se sina eBöcker
 • Flera teckensnitt i Blankettgeneratorn
 • Flertal mindre förbättringar och andra buggfixar.

Version 2013.1.123

 • Fixar en bugg i BL Tidredovisning som gjorde att det kunde uppstå dubbla tider.
 • Fixar en bugg som vid SIE-import av nytt räkenskapsår gjorde att IB på året inte låstes.
 • Flertal mindre förbättringar och andra buggfixar.

Version 2013.1.122

 • Flertal mindre buggfixar

Version 2013.1.121

 • Snabbare fakturautskrift

Version 2013.1.120

 • Förbättringar i blankettgeneratorn
 • Förbättringar i utskriftshanteringen
 • Flertal mindre buggfixar.

Version 2013.1.119

 • Fixar bugg som gjorde att orderradsbenämningen klipptes när man registrerade fakturor.

Version 2013.1.118

 • Rättar en bugg i 2013.1.117 som gör att man får felmeddelande i verifikationsregistreringen.
 • Flertal mindre förbättringar och buggfixar.

Version 2013.1.117

 • SIE-importen är uppsnabbad.
 • Fakturahistorik på kundkortet.
 • Utskrift fakturor från förhandsgranskning gör att man kommer till Uppdatera utskrivna fakturor.
 • Utskrift lönebesked från förhandsgranskning gör att man kommer till Uppdatera utskrivna lönebesked.
 • Diverse andra mindre buggfixar.

Version 2013.1.116

 • Namn på konteringsguide blir verifikationstext.
 • Ett flertal mindre buggfixar.

Version 2013.1.115

 • Hantering av Rot/Rut i offerter.
 • Automatisk momsöverföring vid helårsmoms.
 • Ingång i Kontroll reskontra per kund är uppsnabbad.
 • Löneregistreringen är uppsnabbad.
 • Diverse andra mindre buggfixar.

Version 2013.1.114

 • Buggfixar i konteringsguiderna
 • Förbättrad matchning av inbetalningsfil
 • Påminnelsemallar anpassade för OCR0
 • Flertal mindre förbättringar och buggfixar

Version 2013.1.113

 • Mindre buggfixar

Version 2013.1.112

 • Färdigifyllda konton enligt baskontoplanen i mervärdesskattedeklarationen
 • Supersök efter offert/order/faktura/kontantfaktura/avtalsfaktura
 • Möjlighet att kreditera avtalsfakturor
 • Kontokonvertering från BAS96 till BAS 2013
 • Flertal mindre förbättringar och buggfixar

Version 2013.1.111

 • Möjlighet att lägga flera mejladresser på Kundkortet för att kunna styra dokument till olika mejladresser.
 • Flertal mindre förbättringar och buggfixar

Version 2013.1.110

 • Flertal mindre förbättringar och buggfixar

Version 2013.1.109

 • Rättar en bugg i kundbrev som gör att mallen blir blank.
 • Rättar en bugg i konteringsguider när företaget har momskod 0.
 • Flertal mindre förbättringar och buggfixar

Version 2013.1.108

 • Möjlighet att lägga in Vår referens per företag
 • Möjlighet att lägga in egen fakturanummerserie på avtalsfakturor
 • Flertal mindre förbättringar och buggfixar

Version 2013.1.107

 • Möjlighet att makulera flera verifikationer samtidigt
 • Förbättrad ROT/RUT-funktion.
 • Mindre buggfixar

Version 2013.1.106

 • Förenklat årsbokslut för ideella föreningar

Version 2013.1.105

 • Flera konton i anläggningsregister
 • Verifikationsregistreringen uppsnabbad
 • Mindre buggfixar

Version 2013.1.100

 • Från och med december 2012 byter BL Administration utseende. I samband med detta har vi även lagt till lite nya funktioner.