Kontrolluppgifter
Created: Sep 19, 2012 12:11:09 PM • Modified: Jan 18, 2016 2:50:26 PM Open in Manual och användarstöd för BL Administration Print
Contents [Hide]

Se en film om hur du gör kontrolluppgifter:

Nyheter gällande kontrolluppgifter (inkomståret 2015):

 • Fr.o.m. inkomståret 2015 är det bara en fil som ska överföras (med ändelsen .XML) till skillnad från tidigare år, då det var två filer som skulle överföras (INFO.KU och KURED).
 • Det går inte längre att lämna kontrolluppgifter på mobilt media (t.ex. diskett, cd, dvd och usb-minne).
 • Nya rutor har ersatt ruta 40 "Rättelsedatum om rättad uppgift sänds in". Ruta 210 "Denna kontrolluppgift ska rätta tidigare inlämnad kontrolluppgift" och ruta 205 "Denna kontrolluppgift ska ta bort tidigare inlämnad kontrolluppgift".

Arbetsgång:

1. Installera ny version

Innan du börjar måste du installera version 2016.1 för att kunna skriva ut kontrolluppgifter för 2015

2. Registrera klart lön för 2015

Innan du hämtar in kontrolluppgifter ska du se till att alla löner för 2015 är registrerade och uppdaterade. Gå in under Kontroll Lön, där ser du alla löner du registrerat under året. Om du behöver komplettera lönerna för 2015 spelar det ingen roll om du har version 2016.1.100 eller inte, den innehåller skattetabeller och uppgifter om socialavgifter för både år 2015 och 2016.

3. Skapa och redigera kontrolluppgifter

Börja med att välja Aktivitet – Kontrolluppgifter. Du får upp en meddelanderuta som talar om vilket år som just din programversion hanterar kontrolluppgifter för. Genom att klicka på knappen Skapa KU10 kommer alla anställda du registrerat lön på under året att synas i listan. Om du vill ändra någon uppgift som ska redovisas till Skatteverket markerar du en anställd och väljer Redigera. Välj vilken kontrolluppgift det gäller, KU10 (från arbetsgivare), KU20 (ränta) eller KU31 (utdelning).

Genom att välja Ny kan du komplettera med uppgifter på anställda som inte registrerats i programmet. Det kan till exempel vara anställda som fått lön innan du började använda programmet eller någon vars löner blivit registrerade i ett annat program. Du kan också lägga till kontrolluppgifter för ränta (KU20) eller utdelning (KU31) som inte hanteras via löneregistreringen.

VIKTIGT!
Observera att ändringar du gör i KU10 genom att klicka Redigera eller Ny sparas de inte i historiken i löneprogrammet, utan ändrar bara det som redovisas in till Skatteverket.

Vill du att dina ändringar ska finnas lagras i historiken måste du registrera dem i löneprogrammet. Det kan vara ändringar på anställdakortet (t ex adressuppgifter och personnummer) eller via löneregistreringen. Genom att åter välja Skapa KU10 kommer den tidigare inläsningen att läsas över av den senare inläsningen och eventuella ändringar att komma med i kontrolluppgifterna.

4. Skriva ut kontrolluppgifter

När du har hämtat in lönerna och gjort eventuella ändringar, är nästa steg att skriva ut kontrolluppgifterna på papper. Markera de kontrolluppgifter du vill skriva ut och välj Utskrift. Genom att hålla nere ctrl-tangenten kan du klicka på flera anställda i listan. Välj vilken sorts kontrolluppgift (KU10, KU20 eller KU31) du vill skriva ut. Du bör skriva ut minst två exemplar, ett till den anställde och ett som arkivmaterial.

Du kan även skriva ut en sammanställning för kontrolluppgifter för KU10 kontrolluppgiftstotal genom att välja Utskrift – Skriv ut sammanställning för kontrolluppgift för KU10. Den visar de summerade beloppen för varje ruta i kontrolluppgiften för alla anställda.

VIKTIGT!
Kontrolluppgiftstotalen kan du använda för att stämma av inlämnade arbetsgivardeklarationer mot kontrolluppgifterna.

Om du lämnar in kontrolluppgifter på papper måste du även lämna in blanketten Sammandrag, kontrolluppgifter (SKV 2304) som du hittar på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.

Vill du skicka kontrolluppgifterna via e-post till de anställda väljer du Mer – KU via e-post. Programmet skapar ett e-postmeddelande till alla anställda som har en e-postadress angiven i anställdakortet med kontrolluppgifterna bifogade som pdf-filer.

5. Skapa filer till Skatteverket

För att skapa en fil med kontrolluppgifter väljer du Skapa fil till Skatteverket sedan Skapa fil för företaget. Markera den typ av kontrolluppgiftsfil som du vill skapa.

Kontrolluppgiftsfil för aktuellt företag

 • Ange Uppgiftslämnare och kontaktperson (alla uppgifter är obligatoriska)

Programmet föreslår att kontrolluppgiftsfilen ska sparas i mappen KU i nedanstående sökvägar:

 • Windows XP C:\Documents and Settings\All users\Delade dokument\BLaData\Ftg-xxxx\KU
 • Windows 7: C:\Användare\Delat\Delade dokument\BLaData alt. BLa\Ftg-xxxx\KU
 • Windows 8: C:\Användare\Delat\Delade dokument\BLaData alt. BLa\Ftg-xxxx\KU
 • Windows 10: C:\Användare\Delat\Delade dokument\BLaData alt. BLa\Ftg-xxxx\KU
VIKTIGT! Namnet på filen blir "KU inkomstår 2015 Företagsnamn". Det kommer också att skapas en kopia av samma fil som du kommer se i samma mapp och syftet med den är att om du skapar om kontrolluppgiftsfilen så finns en kopia av den ursprungliga filen kvar.
När filen skapas sker en validering i programmet som kommer att meddela ifall det är något fel på filen. Det kan också vara så att validering inte kan ske av olika anledningar (t.ex. om du saknar internetuppkoppling just då) och då kommer du också få ett meddelande. Notera att det inte nödvändigtvis är något fel på filen utan endast att validering inte kunde genomföras. Samma validering görs även när filen laddas upp på på skatteverket.
VIKTIGT!
Observera att kontrolluppgifterna ska vara inlämnade senast 1 februari 2016.

Kontrolluppgifter för flera företag i samma fil

Om du ska skicka kontrolluppgifter för flera olika företag kan du skicka dessa i samma fil. När du valt Skapa fil till Skatteverket ska du i nästa steg välja Kontrolluppgifter för flera företag i samma fil.

Registrera sedan organisationsnummer/personnummer i formatet NNnnnnnnNNNN för den som står som avsändare (t.ex. redovisningsbyråns uppgifter) samt adressuppgifter mm till teknisk kontaktperson. Uppgifter om namn, telefon och ePost är obligatoriska. Välj sedan Ok för att skapa filen med kontrolluppgifterna.

Om du inte tidigare använt funktionen kommer du först att få välja var du vill spara kontrolluppgiftsfilen, om du:

 • har Windows XP eller tidigare föreslår programmet att de sparas i mappen KU under programinstallationen (normalt C:\Program\BLaData alt. BLa)
 • har Windows 7 hittar du mappen KU under C:\Användare\Delat\Delade dokument\BLaData alt. BLa
 • har Windows 8 hittar du mappen KU under C:\Användare\Delat\Delade dokument\BLaData alt. BLa
 • använder företagsgrupper kommer programmet istället att föreslå att filerna sparas i mappen KU i den upplagda företagsgruppen.

När du väljer att skapa fil i ett nytt företag och väljer alternativet Kontrolluppgifter för flera företag i samma fil kommer uppgifterna om Teknisk kontaktperson upp automatiskt. När du sedan åter väljer Ok för att skapa fil bygger du på den redan skapade filen som ska skickas med uppgifter för flera företag.

Om du redan skapat filen för ett företag och gör det igen får du en fråga om du ska ersätta uppgifterna i filen. Det gör att du enkelt kan ersätta felaktiga uppgifter i just det företaget, utan att behöva skapa om filen igen i alla företag.

VIKTIGT!
Genom att skapa filen igen kan du på ett enkelt sätt ersätta uppgifter för ett företag.

Rättelsefil för aktuellt företag

För att kunna korrigera uppgifter som redan skickats in till Skatteverket måste du först redigera de uppgifter som är felaktiga på varje anställd. En rättad kontrolluppgift ersätter tidigare lämnad, varför samtliga uppgifter i kontrolluppgiften måste fyllas i.

Själva ändringarna gör du endera i löneprogrammet eller direkt i kontrolluppgiften. Gör du dem i löneprogrammet (t ex ändringar på anställdakortet eller i löneregistreringen) och väljer Skapa KU10 för 2015-års löner, kommer du skriva över de tidigare hämtade kontrolluppgifterna (gäller även KU20 och KU31). Gör du ändringarna direkt i kontrolluppgiften sparas de å andra sidan inte om du väljer väljer Skapa KU10 för 2015-års löner igen.

När det gäller specifikationsnumret i ruta 570 måste det vara samma nummer i rättelsen som i den först skapade kontrolluppgiften, i annat fall kommer det att skapa dubbletter hos Skatteverket. Du behöver normalt inte själv redigera specifikationsnumret, utan det hanterar programmet åt dig.

När du har gjort dina ändringar (oavsett om du gjort dem i löneregistreringen eller direkt i kontrolluppgiften) ska du sen välja Skapa fil till Skatteverket och Skapa rättelsefil för aktuellt företag

VIKTIGT!
Från och med inkomståret 2015 kan du när som helst rätta kontrolluppgifter i e-tjänsten och filöverföringstjänsten. Du kan däremot inte längre lämna kontrolluppgifterna på usb-minnen och liknande.

6. Årsbyte lön

Was this guide helpful to you?